Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
De Lind 39 en 41 Oisterwijk

12

jun

De Lind 39 en 41
5061 HT Oisterwijk

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 12 juni 2019
18 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot dinsdag 28 mei 2019 om 23:59.

Object

1. het pand met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 5061 HT Oisterwijk, De Lind 39, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk sectie F nummer 2953, groot vier are vijfennegentig centiare (4 a, 95 ca); en
2. het pand met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 5061 HT Oisterwijk, De Lind 41, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk sectie F nummer 2955 groot vijf are en vijfennegentig centiare (5 a, 95 ca).
Ten aanzien van het Registergoed bestaan blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers de volgende aanschrijvingen:
Voor wat betreft Registergoed 1:
"Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136 Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Afkomstig uit stuk Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 23-04-2002
Aanvullende stukken Hyp4 62710/172
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 19-08-2013 om 09:00
Hyp4 57303/127
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 09-11-2009 om 09:00"
Voor wat betreft Registergoed 2:
"Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136 Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Afkomstig uit stuk Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 23-04-2002
Aanvullende stukken Hyp4 62710/172
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 19-08-2013 om 09:00
Hyp4 57303/127
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 09-11-2009 om 09:00"

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk sectie F nummer 2953, groot vier are vijfennegentig centiare (4 a, 95 ca); 2. kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk sectie F nummer 2955 groot vijf are en vijfennegentig centiare (5 a, 95 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% inzetpremie voor rekening van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Ten aanzien van het Registergoed bestaan blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers de volgende aanschrijvingen:
Voor wat betreft Registergoed 1:
"Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136 Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Afkomstig uit stuk Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 23-04-2002
Aanvullende stukken Hyp4 62710/172
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 19-08-2013 om 09:00
Hyp4 57303/127
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 09-11-2009 om 09:00"
Voor wat betreft Registergoed 2:
"Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136 Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Afkomstig uit stuk Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 23-04-2002
Aanvullende stukken Hyp4 62710/172
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 19-08-2013 om 09:00
Hyp4 57303/127
Is aanvulling op Hyp4 13553/29 Breda
Ingeschreven op 09-11-2009 om 09:00"

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Voor zover Verkoper bekend is het registergoed verhuurd conform de gepubliceerde huurovereenkomst.
De akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers waarvan casu quo van wie de namen niet kunnen worden achterhaald. Het inroepen van het huurbeding ten aanzien van de zakelijke huurders geschiedt middels het uitbrengen van een deurwaardersexploit, in welk exploit tevens de ontruiming wordt aangezegd. Het huurbeding wordt niet ingeroepen jegens de bij de executant bekende huurders.
De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper. De uitoefening van de in artikel 3:264 BW vermelde bevoegdheid wordt aan de Koper overgelaten.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van Koper komen alle kosten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, de publicatiekosten (advertenties, veilingbiljetten en veilingnotities), de kosten van het internetplatform, afslagersloon, de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom), bezichtigingskosten, de griffierechten, kosten van de advocaat en daarmee samenhangende kosten, voorts de kadasterkosten (voor inschrijving en recherches), de kosten voor het uitbrengen van exploiten en verdere kosten om tot de veiling te geraken, de kosten van doorhaling van hypotheken en beslagen, de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken, al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad 21%.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 mei 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 710, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins, e-mail birgitte.gerrissen@roxlegal.nl.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

De Lind 39 en 41, 5061 HT te Oisterwijk

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

RoX Legal B.V.
t.a.v. mevr. mr. B. Gerrissen-Prins
Weena 220
3012 NJ Rotterdam