Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Veerweg 1B Alem

20

jun

Veerweg 1B
5335 LB Alem

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 20 juni 2019
4 dagen vanaf 11:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 5 juni 2019 om 23:59.

Object

een paardenstalling met inpandige agrarische bedrijfswoning, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Veerweg 1 b te 5335 LB Alem, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie L, nummer 1655, groot tweeduizend eenhonderdvijftig vierkante meter.

Ter zake het te veilen object wordt verwezen naar de aangehechte kadastrale kaart waarop het te veilen perceel met nummer 1655 is weergegeven. Ter zake het buurperceel met nummer 1589 wordt uitdrukkelijk vermeld dat dat niet behoort tot het Registergoed. Ter plaatse is de grens tussen perceel 1655 (zijnde het Registergoed) en het buurperceel 1589 niet goed waarneembaar; er is geen grensafscheiding aangebracht tussen genoemde percelen. Ter zake wordt voorts uitdrukkelijk gewezen op het gegeven dat het Registergoed thans blijkens de feitelijke situatie ter plaatse geen eigen inrit/uitrit met aansluiting op de openbare weg (Veerweg) heeft. Dit ten gevolge van het feit dat de bestaande inrit/uitrit ter plaatse is gesitueerd op het buurperceel 1589, hetgeen niet tot het Registergoed behoort.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie L, nummer 1655, groot tweeduizend eenhonderdvijftig vierkante meter,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

donderdag 20 juni 2019 vanaf 11:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Veerweg 1B te 5335 LB Alem

Op zeventien mei tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Amsterdam:
Enzovoorts.
OVERWEGENDE
Verkoopster wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op twintig juni tweeduizend negentien, vanaf elf uur dertig minuten via de hierna te noemen website in het openbaar, waarbij opbod en afmijning in één zitting zullen geschieden, ten overstaan van mij, notaris of mijn waarnemer, het volgende registergoed, met inbegrip van de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zal worden geveild ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 1. REGISTERGOED
een paardenstalling met inpandige agrarische bedrijfswoning, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Veerweg 1 b te 5335 LB Alem, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie L, nummer 1655, groot tweeduizend eenhonderdvijftig vierkante meter,
(het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Ter zake het te veilen object wordt verwezen naar de aangehechte kadastrale kaart waarop het te veilen perceel met nummer 1655 is weergegeven. Ter zake het buurperceel met nummer 1589 wordt uitdrukkelijk vermeld dat dat niet behoort tot het Registergoed. Ter plaatse is de grens tussen perceel 1655 (zijnde het Registergoed) en het buurperceel 1589 niet goed waarneembaar; er is geen grensafscheiding aangebracht tussen genoemde percelen. Ter zake wordt voorts uitdrukkelijk gewezen op het gegeven dat het Registergoed thans blijkens de feitelijke situatie ter plaatse geen eigen inrit/uitrit met aansluiting op de openbare weg (Veerweg) heeft. Dit ten gevolge van het feit dat de bestaande inrit/uitrit ter plaatse is gesitueerd op het buurperceel 1589, hetgeen niet tot het Registergoed behoort.
Enzovoorts.
ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op twintig juni tweeduizend negentien vanaf elf uur dertig minuten via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht voor wat betreft het niet-woon gedeelte van het Registergoed en aan verkoper in rekening gebracht voor wat betreft het woon gedeelte van het Registergoed.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten, voor zover betreft het niet-woon gedeelte van het Registergoed:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper, voor zover betreft het woongedeelte van het Registergoed:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woonhuis met ondergrond en aanhorigheden twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake de verkrijging van de tot het Registergoed behorende bedrijfsgebouwen is zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsgebouwen meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres opgemaakt taxatierapport de dato 22 februari 2019 moet éénenzeventig procent (71%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan het woonhuis en negenentwintig procent (29%) aan de bedrijfsgebouwen (paardenstalling).
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende cultuurgrond bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaren wordt voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de Veilinghouder te verstrekken.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Veerweg 1b/61801080MFC".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Maasdriel de dato zestien april tweeduizend negentien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoopster mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het Registergoed is een brief van de gemeente Maasdriel de dato zestien april tweeduizend negentien, welke informatie ter inzage ligt bij de Veilingnotaris en waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld:
"Bodemverontreiniging
Op de desbetreffende locatie zijn de bedrijfsactiviteiten veehouderij en glas- en schilderwerken geweest. Ten zuiden van de locatie, Veerweg 1a is sprake (geweest) van een champignon/paddenstoelenkwekerij.
Het is niet uitgesloten dat de bovenstaande bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid.
Bij de huidige bebouwing, gebouwd in 2002 is er erfverharding zichtbaar op het desbetreffende adres. Het is niet uitgesloten dat bij de aanleg van deze erfverharding asbesthoudende materialen zijn toegepast. Volgens de asbestkansenkaart heeft de locatie een grote kans op het voorkomen van asbest.
Op deze locatie is voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Voor de Veerweg 3 is een historisch onderzoek uitgevoerd (Iwaco uit 22 augustus 1996). Hierbij zijn vijf verdacht deellocaties te onderscheiden namelijk de voormalige hbo tank bij het woonhuis, de voormalige dieselopslag, de huidige diesel- en smeermiddelenopslag, de werktuigenopslag en tot slot het overige terrein. Het is niet bekend of op deze locatie bodemonderzoek is uitgevoerd.
De bovenstaande informatie komt uit het tanken-bestand van de gemeente Maasdriel en de bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Rivierenland.
Wij maken u er op attent dat het mogelijk is dat er informatie van de locatie is die niet bij ons bekend is. De actuele bodemkwaliteit is alleen vast te stellen door het laten uitvoeren van een historisch bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een bodemonderzoek volgens NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem) nodig zijn.
Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie en risico’s op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de bodem."
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Maasdriel de dato zestien april tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied herziening 2009 van de gemeente Maasdriel, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato tien december tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot gevestigde erfdienstbaarheden wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het verkochte in eigendom verkreeg waarin woordelijk staat vermeld:
"Bij deze wordt nog verwezen naar hetgeen is vermeld in een akte van verkoop en koop, negen augustus negentienhonderd zes en zestig voor de destijds te Oss standplaats hebbende notaris A.C.H. van der Reijt verleden, bij afschrift overgeschreven te hypotheekkantore te Nijmegen op tien augustus daarna in deel 1385 nummer 98, waarbij door de comparant Jacobus Bogers en zijn genoemde echtgenote aan de comparant Marinus Hubertus Bogers werd verkocht en in eigendom overgedragen:
een perceeltje grond met daarop staande opstallen te Alem nabij Meerenstraat, toen uitmakende een ter plaatse kennelijk aangeduid middengedeelte van het perceel toen kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie L nummer 1085, thans uitmakende het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie L nummer 1192, woordelijk luidende:
6. ten behoeve van het bij deze verkochte perceelsgedeelte en ten laste van het aan verkopers in eigendom verblijvende gedeelte van gemeld kadastrale perceel (thans kadastraal bekend sectie L nummer 1193 en eigendom van de heer Jacobus en zijn echtgenote het zakelijk recht van gebruik en bewoning hebben voorbehouden) wordt bij deze als erfdienstbaarheid gevestigd het recht van weg voor allen doeleinden, uit te oefenen over een strook grond gelegen tussen het woonhuis van verkopers en de bestaande schuur, zulks van en naar de Meerenstraat.""
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16. 7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Ter zake wordt er nadrukkelijk, zoals hiervoor reeds vermeld, door Schuldeiseres op gewezen dat het te veilen object, het Registergoed, enkel omvat het kadastrale perceel gemeente Maasdriel, sectie L, nummer 1655 (zie aangehechte kadastrale kaart). Voorts wordt nogmaals nadrukkelijk gewezen op het bepaalde omtrent de inrit/uitrit zoals hiervoor in artikel 1. gemeld.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoopster heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Wijziging/aanvulling op bijzondere veilingvoorwaarden

In aanvulling op c.q. afwijking van artikel 16.4 van de bestemmingsplaninformatie in de bijzondere veilingvoorwaarden wordt verwezen naar:

- Een stuk van de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. 7 mei 2019 (zie bijlage);
- De relevante voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Binnendijks deel 2006 (zie bijlage);
- De relevante voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 (ontwerp) (zie bijlage).

Enzovoorts.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.