Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Wijnand Nuijenstraat 119 Amsterdam

17

jun

Wijnand Nuijenstraat 119
1061 WB Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 17 juni 2019
morgen vanaf 16:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op zondag 2 juni 2019 om 23:59.

Object

het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D, complexaanduiding 9173-A, appartementsindex 107, omvattende:
a. het vijfenzestig / twaalfduizend vierhonderd drieëntachtigste (65/12483ste) onverdeeld aandeel, in de gemeenschap bestaande uit een gebouw genaamd "155xThuis" omvattende éénhonderdvijfenvijftig (155) woning en één groepswoning met bijbehorende bergingen, veertig (40) afzonderlijke bergingen en éénhonderdéénenvijftig (151) parkeerplaatsen, staande en gelegen te Amsterdam aan de Willem Nuijenstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D, nummers 4920, groot elf are en tweeënzeventig centiare (11 a 72 ca), 9001, groot tweeëntwintig centiare (22 ca), 9002, groot drie are veertien centiare (3 a 14 ca), 9003, groot zeven are en veertig centiare (7a 40ca) en 9004, groot negenendertig are en zesenzeventig centiare (39a 76ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de zesde verdieping met bijbehorende berging in de kelder van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Wijnand Nuijenstraat 119 te 1061 WB Amsterdam;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 17 juni 2019 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
de erfpachtcanon is afgekocht tot en met éénendertig augustus tweeduizend vierenvijftig (31-08-
2054).
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Voorwaarden voor
Voortdurende Erfpacht 2000 Amsterdam", zoals vastgesteld door de Raad van de gemeente bij
zijn besluit van vijftien november tweeduizend, nummer 689 en opgenomen in een notariële akte
en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare
Registers (destijds te Amsterdam) op zevenentwintig december tweeduizend in register
Hypotheken 4, in deel 17109 nummer 37. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met
betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens
worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.220,90 tot en met juli 2019.
Bijdrage VvE per maand € 122,09.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.