Holysingel 198 Vlaardingen

10

jul

2019

Holysingel 198
3136 LE Vlaardingen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 juli 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 25 juni 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K,
complexaanduiding 2091-A, appartementsindex 64, omvattende:
a. het vijf negenhonderd tweeëntachtigste (5/982ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op veertien maart tweeduizend vijfenzestig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Holysingel 10 tot en met 72 (even nummers) (garages) en 74 tot en met 272 (even nummer) (woningen) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 2087, groot zeven en vijftig are en dertien centiare (57a 13 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op vijfde verdieping met
berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3136 LE Vlaardingen, Holysingel 198.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, complexaanduiding 2091-A, appartementsindex 64, omvattende: a. het vijf negenhonderd tweeëntachtigste (5/982ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op veertien maart tweeduizend vijfenzestig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Holysingel 10 tot en met 72 (even nummers) (garages) en 74 tot en met 272 (even nummer) (woningen) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 2087, groot zeven en vijftig are en dertien centiare (57a 13 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op vijfde verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3136 LE Vlaardingen, Holysingel 198.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 juli 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 6 augustus 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 14 maart 2065.
De erfpachtcanon bedraagt drieëndertig euro en veertig cent (€ 33,40) per jaar vooraf te voldoen op twee januari van ieder jaar, voor het eerst op 2 januari.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 8 juli 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 465,05
Bijdrage VvE per maand € 58,81.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 augustus 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
brondocument 6017-25-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 6747-24-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 8553-7-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
Energielabel E voorlopig.pdf pdf-document
gemeente ontvangen informatie erfpacht.pdf pdf-document
gemeente ontvangen informatie wkpb.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Vlaardingen-K-2091-64.pdf pdf-document
opgaaf vve.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.