Van Bijnkershoeklaan 17 UTRECHT

28

aug

2019

Van Bijnkershoeklaan 17
3527 XA UTRECHT

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 augustus 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 13 augustus 2019 om 23:59.

Object

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 25, omvattende:
a. het zeventien/ zevenhonderd zesendertigste (17/736ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw en een blok garages, bestaande uit zeven winkel/bedrijfsruimten, dertig flatwoningen, dertig bergingen en vijf garages, met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Admiraal Helfrichlaan 30 tot en met 40 (alleen even nummers), Van Bijnkershoeklaan 1 tot en met 29 (alleen oneven nummers), Van Eysingalaan 333 tot en met 363 (alleen oneven nummers) en Van Eysingalaan 51 tot en met 59 (alleen oneven nummers) te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie S nummer 1346, groot dertien are en vijfendertig centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping, plaatselijk bekend te 3527 XA UTRECHT, Van Bijnkershoeklaan 17,
II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 75, omvattende:
a. het één/zevenhonderd zesendertigste (1/736ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. genoemde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend Van Bijnkershoeklaan (ongenummerd) te UTRECHT,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 25, omvattende: a. het zeventien/ zevenhonderd zesendertigste (17/736ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw en een blok garages, bestaande uit zeven winkel/bedrijfsruimten, dertig flatwoningen, dertig bergingen en vijf garages, met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Admiraal Helfrichlaan 30 tot en met 40 (alleen even nummers), Van Bijnkershoeklaan 1 tot en met 29 (alleen oneven nummers), Van Eysingalaan 333 tot en met 363 (alleen oneven nummers) en Van Eysingalaan 51 tot en met 59 (alleen oneven nummers) te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie S nummer 1346, groot dertien are en vijfendertig centiare; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping, plaatselijk bekend te 3527 XA UTRECHT, Van Bijnkershoeklaan 17, II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 75, omvattende: a. het één/zevenhonderd zesendertigste (1/736ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. genoemde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend Van Bijnkershoeklaan (ongenummerd) te UTRECHT,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 augustus 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 24 september 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.862,93.
Bijdrage VvE per maand 136,33 (voor de woning € 129,89 en voor de berging € 6,44). Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 augustus 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 september 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 4627 nr 67 reeks UTRECHT.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6987 nr 1 reeks UTRECHT.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13254 nr 164 reeks UTRECHT.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bag viewer.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Utrecht-S-1350-25.pdf pdf-document
verklaring VvE .pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.