Wielseweg 3 K13 Zeewolde

5

nov

Wielseweg 3 K13
3896 LA Zeewolde

Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 5 november 2019
14 dagen vanaf 13:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 21 oktober 2019 om 23:59.

Object

Het te veilen registergoed betreft een recreatiechalet op een naturisten recreatiepark.

het vrijstaande recreatiechalet met ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Wielseweg 3 K13 te 3896 LA Zeewolde, kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie B, nummer 1537, groot vierhonderd en vierentachtig vierkante meter

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie B, nummer 1537
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

dinsdag 5 november 2019 vanaf 13:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 3 december 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het te veilen registergoed betreft een recreatiechalet op een naturisten recreatiepark.

De toewijzende beschikking inzake het huurbeding is afgegeven door de rechtbank.

HOOFDSTUK I
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijf november tweeduizend negentien vanaf dertien (13:00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald dat:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Op vijfentwintig september tweeduizend negentien heeft de zitting inzake het verlof tot inroeping van het huurbeding plaatsvinden. De beschikking is nog niet afgegeven.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zes november tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103 3686 04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Wielseweg 3K13 te Zeewolde/61900586" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht over te leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de Veilingwebsite plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Algemene Voorwaarden Recreatiepark "Flevo-Natuur"
Artikel 4
De levering vindt plaats onder al die voorwaarden en bepalingen, zoals deze zijn vervat in een akte op veertien december tweeduizend verleden voor genoemde notaris Van der Wees, ingeschreven ten hypotheekkantore te Lelystad op vijftien december daaraanvolgende, in deel 2087 nummer 7.
De inhoud van de algemene voorwaarden wordt geacht van deze akte van levering deel uit te maken.
Voorkeursrecht tot koop
Artikel 5
Bij deze wordt gevestigd het navolgende "voorkeursrecht tot koop", woordelijk luidende:
1. Indien Koper voornemens is over te gaan tot verkoop van hetzij het bij deze akte gekochte perceel grond, hetzij de zich daarop bevindende recreatie eenheid, zowel geheel danwel gedeeltelijk en al dan niet afzonderlijk danwel gezamenlijk, is hij met inachtneming van het hierna bepaalde verplicht de bedrijfsleiding zoals bedoeld in het van toepassing zijnde Parkreglement – bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst van dit voornemen in kennis te stellen.
2. De bedrijfsleiding heeft vervolgens gedurende twee weken na datering van voormeld aangetekend schrijven met bericht van ontvangst het recht van voorkeur het te koop aangebodene, gezamenlijk en geheel te kopen.
Indien de bedrijfsleiding gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkeur tot koop dient hij eveneens bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst koper hiervan binnen twee weken na datering van de brief van Koper (eerstgemelde brief) te informeren. Vervolgens zullen Koper en de bedrijfsleiding in onderhandeling treden omtrent de vaststelling van de prijs van het te koop aangebodene, alles zodanig dat deze onderhandelingen uiterlijk eindigen één maand na datering van bedoelde aangetekende brief van Koper aan de bedrijfsleiding (eerstgemelde brief).
3. Indien de bedrijfsleiding verklaart van zijn voorkeursrecht geen gebruik te willen maken of binnen de gestelde periode van twee weken geen bericht dienaangaande door Koper is ontvangen, of indien koper en de bedrijfsleiding binnen gemelde periode van één maand niet tot overeenstemming geraken over de prijs van het te koop aangebodene is Koper volledig bevoegd tot verkoop aan derden over te gaan, echter niet voor een lager bedrag dan de eventueel door de bedrijfsleiding gedane hoogste bieding op het te koop aangebodene en niet onder minder bezwarende voorwaarden.
4. Indien de bedrijfsleiding en Koper tot overeenstemming zijn gekomen omtrent een aankoop door de bedrijfsleiding van het te koop aangebodene zal de akte van levering binnen één maand na totstandkoming van deze overeenstemming worden verleden voor de door de bedrijfsleiding aan te wijzen notaris, welke akte de bedingen zal moeten bevatten, die door deze notaris in akten van levering gebruikelijk opgenomen worden. De koopprijs en al hetgeen waartoe de bedrijfsleiding alsdan gehouden zal zijn zal door deze tegelijk met het passeren van de akte van levering moeten worden voldaan, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur tot koop definitief zal zijn vervallen, onverminderd de verplichting van de bedrijfsleiding tot vergoeding van kosten, schade en interesten.
De kosten van bedoelde akte van levering zijn voor rekening van de bedrijfsleiding.
5. Indien Koper tot verkoop/vervreemding overgaat, zonder de bedrijfsleiding de gelegenheid te hebben gegeven op de boven aangewezen wijze van zijn voorkeursrecht gebruik te maken of zijn medewerking tot de levering niet verleent nadat door de bedrijfsleiding is verklaard dat hij van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken en de partijen overeenstemming hebben bereikt over de prijs, zal Koper ten behoeve van de bedrijfsleiding een direct opvorderbare boete van vijftigduizend gulden (f 50.000,00) verbeuren onverminderd diens recht om van Koper vergoeding te eisen van door haar geleden meerdere schaden.
6. Tenslotte is Koper verplicht de onderhavige bepaling en het hiervoor vermelde voorkeursrecht ten behoeve van de bedrijfsleiding aan een eventuele andere opvolger in de eigendom van het verkochte perceel en/of de zich daarop te enigertijd bevindende recreatie eenheid op te leggen ter nakoming, zulks ingeval van niet nakoming op straffe van een boete groot vijftigduizend gulden (f 50.000,00) ten behoeve van de bedrijfsleiding, alsmede de bedrijfsleiding te informeren binnen een maand na de akte van levering wie de nieuwe eigenaar is geworden en aan te tonen door middel van een kopie van de akte dat is voldaan aan het naturisme kettingbeding conform artikel 2 van de algemene voorwaarden/definities.
7. a. De bedrijfsleiding zal er zorg voor dragen dat er een openbaar verkoopregister wordt aangelegd waarin elke eigenaar kan laten opnemen dat de bij hem in eigendom zijnde kavel te koop is; het is elke eigenaar verboden het voornemen tot verkoop middels aan, in of op de kavel en/of recreatie-eenheid aan te brengen borden of dergelijke kenbaar te maken;
b. De bedrijfsleiding zal er zorg voor dragen dat een aangeboden perceel grond als bedoeld in lid 1 van dit artikel in het verkoopregister wordt opgenomen, echter eerst nadat duidelijk is geworden dat de bedrijfsleiding geen gebruik heeft gemaakt of wenst te maken van haar voorkeursrecht tot koop dan wel dat de bedrijfsleiding wel gebruik heeft gemaakt van haar voorkeursrecht maar geen overeenkomst is tot stand gekomen.
Parkreglement
Artikel 6
De Koper is gehouden tot naleving van het parkreglement, deze bepalingen en bedingen worden geacht deel uit te maken van deze akte.
Kwalitatieve verplichting
Artikel 7
Ten aanzien van het Verkochte geldt een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, welke door de Koper hierbij wordt aangenomen, met de navolgende inhoud:
1. de eigenaar casu quo gebruiker van het verkochte (is) zijn verplicht om te gedogen dat in, op of boven het verkochte (nuts)voorzieningen voor de distributie van gas, water, elektriciteit, televisiesignalen en dergelijke worden aangebracht, hersteld, vervangen en onderhouden.
Al hetgeen terzake van die (nuts)voorzieningen in, op of boven het verkochte is aangebracht, dient bevestigd te blijven. Het is de eigenaar casu quo de gebruiker van het verkochte niet toegestaan aan een dergelijke voorziening enige verandering aan te brengen, ook niet voor het eigen gebruik van gas, water of elektriciteit danwel de ontvangst van televisiesignalen;
2. alle schade aan bezittingen van de eigenaar casu quo de gebruiker, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan ,herstellen of vernieuwen van bedoelde (nuts)voorzieningen, zal door de veroorzaker, naar keuze van de bedrijfsleiding van het verkochte, op kosten van de veroorzaker worden hersteld of door deze aan de eigenaar(s) van het verkochte, worden vergoed;
3. de eigenaar casu quo de gebruiker van het verkochte (is) zijn verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen veroorzaken aan de bedoelde (nuts)voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming hunnerzijds, waaronder begrepen het nalaten van maatregelen ter voorkoming van schade aan de sub 2 bedoelde zaken, welke de vennootschap noodzakelijk acht;
4. het navolgende is slechts van toepassing op kavels grenzend aan de buitenring
- de verplichting voor Koper en diens rechtsopvolgers tot het aanleggen, instandhouden en dulden van een groenstrook ter breedte van minimaal die afstand welke wordt voorgeschreven van overheidswege, doch tenminste een afstand van vijf meter, te rekenen vanaf de kadastrale grens aan de achterzijde van het bij deze akte te leveren perceelsgedeelte; het zal aan Koper en diens rechtsopvolgers niet toegestaan zijn op de hiervoor bedoelde groenstrook bebouwingen aan te (doen) brengen, waaronder mede begrepen zijn schuurtjes bergingen of andere opstallen.
- de verplichting voor koper en diens rechtsopvolgers, tot het dulden van het door en voor rekening van Verkoper te plaatsen casu quo te plaatsen hekwerk op de erfafscheiding;
5. krachtens de derdenwerking zal de kwalitatieve verplichting overgaan op de rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de Koper casu quo op toekomstige gebruikers.
Kettingbeding
Artikel 8
Bij iedere vervreemding (in eigendom of genot) van het Verkochte moet het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7 van deze akte en het gestelde in de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder Hoofdstuk A artikel 2, hoofdstuk B artikel 4 en 5, en Hoofdstuk C artikel 18 alsmede de onderhavige opleggingverplichting bij wijze van kettingbeding opgelegd worden aan de nieuwe verkrijger, zulks op verbeurte van ene boete door de betrokken vervreemder van een onmiddellijk opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f 100.000,00).
Bijzondere bepalingen
Artikel 9
Voor het bestaan van bijzondere bepalingen wordt ten deze verwezen naar voormelde akte van eigendomsverkrijging waarin ondermeer woordelijk is opgenomen:
"Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in het verkochte komen de koper en de Staat, ten dele in afwijking van het in artikel 4 bepaalde, het navolgende overeen.
1. Van bodemverontreiniging is sprake indien zich op en/of in de bodem van het verkochte hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten gelet op de stand van de wetenschap en de streefwaarde (eerder wel genoemd referentiewaarde of A-waarde) van de bij de Wet Bodembescherming van 1994 behorende circulaire van vier februari tweeduizend (kenmerk DBO/1999226863), dan wel daarvoor in de plaats tredende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
2. Na inpoldering is het verkochte sub "A" voor het eerst in erfpacht uitgegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Het Nederlands Nationaal Naturistenterrein (N.N.T.) B.V., gevestigd te Utrecht, bij akte van twee en twintig december negentienhonderd zeven en zeventig, verleden voor genoemde notaris Mekking, met dien verstande dat het gebruik een aanvang nam op één juli negentienhonderd zes en zeventig. Bij akte van diezelfde datum, eveneens verleden ten overstaan van genoemde notaris Mekking, is dit erfpachtrecht overgedragen aan de koper, die tot op heden erfpachter is. Na inpoldering is het verkochte sub "B" ingepland abusievelijk niet in de erfpachtuitgifte genoemd, doch door erfpachter wel bij het in erfpacht uitgegevene betrokken casu quo in gebruik genomen.
3. De Staat heeft voor wat betreft de hem bekende feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in het verkochte geen reden om aan te nemen dat de bodem door zijn toedoen is verontreinigd in de periode voorafgaande aan het moment waarop het verkochte sub "A" voor het eerst in erfpacht is uitgegeven en het verkochte sub "B" in gebruik is genomen.
4. De koper verklaart tegenover de Staat alle risico's van de door hem als erfpachter en zijn voorgaande erfpachter(s) veroorzaakte bodeverontreiniging op zich te nemen en vrijwaart de Staat voor iedere vordering te dier zake. Aangezien bovendien het huidige gebruik, te weten dag en verblijfsrecreatie door de koper wordt gecontinueerd, is afgezien van het verrichten van bodemonderzoek.
5. Het risico dat later zal blijken dat ten tijde van deze overdracht in afwijking van de aanname als bedoeld in lid 3 van dit artikel toch verontreiniging in het verkochte sub "A" en/of sub "B" aanwezig is, die door toedoen van de Staat is ontstaan voor een juli negentienhonderd zes en zeventig, zijnde de aanvangsdatum van het eerste gebruik, is voor rekening van de koper, tenzij het gaat om verontreiniging, die van belang is voor het door de koper beoogde gebruik, en de omstandigheid dat deze niet reeds is gebleken voor of bij de overdracht het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de Staat. Voor zoveel nodig in afwijking van het gestelde in de eerste volzin van dit artikellid, geldt het volgende wanneer binnen een periode van tien (10) jaren, ingaande heden, door het bevoegd gezag krachtens de Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in het verkochte sprake is van een partijen ten tijde van deze overdracht niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging en aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in het verkochte aanwezig was, door toedoen van de Staat is veroorzaakt voor een juli negentienhonderd zes en zeventig en ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt als een geval van ernstige bodemverontreiniging. In dit geval wordt de schade die het gevolg is van het waardedrukkend effect van deze verontreiniging door de Staat vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk maakt dat onder de heden geldende normen ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake was van urgentie om het betreffende geval te saneren, een en ander in de zin van de Wet bodembescherming en beoordeeld naar het door de koper beoogde gebruik, komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen en sanering voor rekening van de Staat."
6. een brief van de gemeente Zeewolde (Milieudienst) de dato twee augustus negentienhonderd negen en negentig, kenmerk 99-16854/jdv/cv terzake ernstige verontreiniging ter plaatse van de voormalige technische dienst, een kopie van genoemd schrijven is aan deze akte gehecht."
Indien achteraf zou blijken van verontreiniging van het Verkochte en deze verontreiniging niet aan de Verkoper bekend was bij het tot stand komen van de koopovereenkomst en niet op dat moment op grond van hem bekende feiten bekend had behoeven te zijn, is Verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad worden aangesproken, noch tot sanering of vervanging of het nemen van maatregelen ten aanzien van het Verkochte of naburige percelen, dan wel tot vergoeding van enige schade.
Erfdienstbaarheden
Artikel 10
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden wordt eveneens verwezen naar voormelde akte van eigendomsverkrijging waarin onder meer woordelijk is opgenomen:
"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Verkoper en Koper verklaren te zijn overeengekomen bij deze de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen en aan te nemen, te weten:
1. de erfdienstbaarheid van voetpad en weg, over en weer ten behoeve en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Zeewolde sectie B nummer 22 en het bij deze aan koper overgedragen gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Zeewolde sectie B nummer 22, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat de strook grond, zoals aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening (B9 de dato elf november tweeduizend met A1) gebruikt wordt als voetpad en weg om per voet, fiets, auto of ander voertuig te komen van en te gaan naar de openbare weg (Wielseweg te Zeewolde) op de voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende wijze. De met de hiervoor genoemde erfdienstbaarheden verband houdende kosten van onderhoud, vervanging en reparatie zijn voor de eigenaren van het heersend en dienend erf gezamenlijk en voor gelijke delen, zoals nader uitgewerkt in genoemd afsprakenoverzicht.
2. al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden/zullen bevinden, gehandhaafd blijft, speciaal geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, funderingen, waterafvoeren, lichtinval, waaronder echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen kan worden verstaan;
Bij deze erfdienstbaarheden wordt verstaan onder:
a. de erfdienstbaarheid tot het hebben van kabel: de verplichting van de eigenaar van het lijdend erf te gedogen dat hierin, -op of –boven kabels, draden leidingen en manipulatiekosten worden aangebracht, gehouden, onderhouden en vervangen;
b. de erfdienstbaarheid van lichtinval, inhoudende de bevoegdheid om de bestaande ramen en deuren en lichtopeningen te hebben en houden op kortere afstand dan de wet toelaat;
c. de erfdienstbaarheid van waterafvoeren en leidingen, inhoudende de bevoegdheid de bestaande goten, leidingen, rioleringen en putten te hebben en houden en het water toe te laten en op te vangen;
De met de hiervoor genoemde erfdienstbaarheden verband houdende kosten van onderhoud, vervanging en reparatie zijn voor de eigenaar van het heersend erf. Voorzover werkzaamheden moeten worden verricht voor reparaties, vervangen, verwijdering of onderhoud aan deze zaken, zal dit dienen te geschieden op de voor de eigenaar van het lijdend erf minst storende wijze, terwijl eventuele schade op kosten van de onderhoudsplichtige (heersend erf) moet worden hersteld, zoals nader uitgewerkt in genoemd afsprakenoverzicht."
Kwalitatieve verplichting
Artikel 11
Voor het bestaan van een kwalitatieve verplichting wordt nog verwezen naar voormelde akte van eigendomsverkrijging waarin ondermeer staat vermeld:
"Verkoper en koper verklaren tevens te zijn overeengekomen bij deze het navolgende kettingbeding aan koper op te leggen, welke bij deze door koper wordt aanvaard.
1. Koper verplicht zich jegens verkoper het verkochte te gebruiken voor naturistische recreatie doeleinden.
2. Koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker ten behoeve van verkoper het hiervoor sub 1 alsmede onderhavige sub 2 en het hierna omschreven sub 3 op te leggen.
3. Bij niet nakoming door koper van het hiervoor sub 2 bepaalde verbeurt koper aan verkoper of zijn rechtsopvolgers een direct opeisbare boete zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist van een miljoen gulden (NLG 1.000.000,00), ingeval van vervreemding van het gehele of een gedeelte van het bij deze overdracht verkregen perceel op de wijze als hiervoor in sub 2 omschreven.
Verkoper en koper verklaren tevens te zijn overeengekomen dat de in voormeld kettingbeding begrepen verplichting om te dulden casu quo niet te doen ten aanzien van het verkochte ook als kwalitatieve verbintenis zal overgaan op diegenen die het verkochte geheel of gedeeltelijk onder bijzondere titel zullen verkrijgen, alles indien en voorzover een dergelijke kwalitatieve werking aan deze regeling kan worden gegeven."
Bijzondere bepalingen
Artikel 12
Partijen komen onderling overeen dat Koper twee parkeerplaatsen zal inrichten volgens de voorschriften van Verkoper en in overleg met Verkoper."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied 2018 van de gemeente Zeewolde, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zesentwintig juni tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.