Roggeakker 23/25 Schoonebeek

27

nov

2019

Roggeakker 23/25
7761 RE Schoonebeek

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 27 november 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 12 november 2019 om 23:59.

Object

het woonhuis met erf, bedrijfshal en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 7761 RE SCHOONEBEEK, Roggeakker 23 en 25, kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 5895, groot negentien are en veertig centiare (19 a 40 ca).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Het woonhuis met erf, bedrijfshal en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 7761 RE SCHOONEBEEK, Roggeakker 23 en 25, kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 5895, groot negentien are en veertig centiare (19 a 40 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 27 november 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 24 december 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

In het taxatierapport van 24 september 2019 staat het volgende met betrekking tot het woonhuis vermeld:
"Woonhuis in aanbouw. De ruwbouw is grotendeels gereed. Dit houd in: gevels, en dak met dakpannen. Intern dient de woning geheel te worden afgebouwd. (geen elektra, geen wandafwerking, geen vloerafwerking, geen sanitair, geen keuken, geen beglazing, geen verwarming)."

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk in gebruik gegeven of verhuurd aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de hefffingsgrondslag wat betreft het woongedeelte en 6% over de heffingsgrondslag wat betreft de bedrijfsruimte en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 november 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Roggeakker 23.pdf pdf-document
BAG Roggeakker 25.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Roggeakker 23.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Roggeakker 25.pdf pdf-document
geen energielabel Roggeakker 23.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Roggeakker 23.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Roggeakker 25.pdf pdf-document
voorlopig energielabel A Roggeakker 25.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Roggeakker 23 en 25 te Schoonebeek.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.