Riouwstraat 110, 114, 118, 122, 126, 134A en ongenummerd Dordrecht

17

dec

2019

Riouwstraat 110, 114, 118, 122, 126, 134A en ongenummerd
3312 XN Dordrecht

Appartement + Grond

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag dinsdag 17 december 2019
vanaf 13:00
Online bieden Via BOG Auctions
Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. het achttien/twee honderd twee en twintigste (18/222e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit vijftien (15) woningen met ondergrond en verder toebehoren, hierna aan te duiden als: het "Gebouw", plaatselijk bekend Riouwstraat 104 tot en met 132 (even nummers) te Dordrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, nummers:
- 1429, groot vierhonderd vierendertig vierkante meter (434 m²);
- 1430, groot vierhonderd eenendertig vierkante meter (431 m²); en
- 1431, groot driehonderd zesennegentig vierkante meter (396 m²); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met aparte berging in de tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Riouwstraat 110 te 3312 XN Dordrecht;

2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindex 6, omvattende:
a. het tien/twee honderd twee en twintigste (10/222e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Gebouw; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met voor- en achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Riouwstraat 114 te 3312 XN Dordrecht;

3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindex 8, omvattende:
a. het achttien/twee honderd twee en twintigste (18/222e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Gebouw; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met aparte berging in de tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Riouwstraat 118 te 3312 XN Dordrecht;

4. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindex 10, omvattende:
a. het tien/twee honderd twee en twintigste (10/222e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Gebouw; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met voor- en achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Riouwstraat 122 te 3312 XN Dordrecht;

5. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindex 12, omvattende:
a. het achttien/twee honderd twee en twintigste (18/222e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Gebouw; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met aparte berging in de tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Riouwstraat 126 te 3312 XN Dordrecht;

6. een perceel grond met pad, plaatselijk bekend als Binnenterrein Riouwstraat te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, nummer 1911, groot een duizend vier honderd acht en tachtig vierkante meter (1.488 m²);

7. een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, nummer 1678, groot twaalf vierkante meter (12 m²), welk perceel is belast met een recht van opstal - ingegaan op dertien februari negentienhonderd drieënzestig voor de periode van dertig (30) jaar, mitsdien verstreken op dertien februari negentienhonderd drieënnegentig, waarna dit recht van opstal op grond van het bepaalde in artikel 5:104 lid 2 juncto artikel 5:98 van het Burgerlijk Wetboek is blijven doorlopen - tot het hebben en houden van een schuur, plaatselijk bekend Riouwstraat 134A te 3312 XN Dordrecht, ten behoeve van de heer Adolph Willem Dicke, geboren te Dordrecht op eenentwintig december negentienhonderd zevenenveertig.

Objectgegevens

Soort object Appartement + Grond
Kadastrale gegevens Voor wat betreft de sub 1. tot en met 5. omschreven appartementsrechten: kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, complexaanduiding 1988-A, appartementsindices 4, 6, 8, 10 en 12; Voor wat betreft het sub 6. omschreven registergoed: kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, nummer 1911, groot een duizend vier honderd acht en tachtig vierkante meter (1.488 m²);; en Voor wat betreft het sub 7. omschreven registergoed: kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie B, nummer 1678, groot twaalf vierkante meter (12 m²).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 17 december 2019 vanaf 13:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie één procent (1%) over het hoogste bod bij de inzet. De inzetpremie komt voor rekening van de koper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 20 januari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V.

Weena 592
Central Plaza, Tower A
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 10 - 2240 900
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.

Bijzondere voorwaarden

Terzake van de sub 6. en 7. omschreven registergoederen (Dordrecht, sectie B, nummers 1911 en 1678) komt in de openbare registers de volgende aantekening voor:
Kwalitatieve verplichting, ontleend aan de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op eenentwintig februari tweeduizend, in register Hypotheken 4, deel 19867, nummer 15. Voor wat betreft de inhoud van de kwalitatieve verplichting wordt verwezen naar het ingeschreven afschrift, welke op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > is gepubliceerd.

Het sub 7. omschreven registergoed (Dordrecht B 1678) is belast met een recht van opstal tot het hebben en houden van een schuur, plaatselijk bekend Riouwstraat 134A te 3312 XN Dordrecht, ten behoeve van de heer Adolph Willem Dicke, geboren te Dordrecht op eenentwintig december negentienhonderd zevenenveertig.
Voor zover bij de verkoper bekend, wordt door de opstalhouder geen vergoeding/retributie betaald voor het hierboven sub 7. genoemde recht van opstal tot het hebben en houden van een schuur. Voorts wordt, voor zover bij de verkoper bekend, door de opstalhouder geen vergoeding/retributie betaald voor het recht van overpad, zoals (nader) omschreven in de akte van levering, tevens inhoudende vestiging opstalrecht (HYP 4 Dordrecht, deel 1194, nummer 38).

Het Registergoed wordt (gedeeltelijk) in verhuurde staat verkocht. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomsten gestand te doen.
Het Registergoed wordt geleverd in de staat waarin het Registergoed zich ten tijde van de levering bevindt. Verkoper staat er (in verband met eventuele huuropzeggingen) niet voor in dat de huursituatie ten tijde van de levering hetzelfde is als de huursituatie ten tijde van publicatie, veiling en gunning.
De beschikbare huurgegevens zijn op de websites < www.bog-auctions.com > en
< www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.
Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van huren, eventuele servicekosten en waarborgsommen.

Verdere informatie met betrekking tot het Registergoed is te raadplegen op de websites
< www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl >.

Geïnteresseerden hebben geen mogelijkheid om het Registergoed te bezichtigen.

Voor zover verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt:
- voor wat betreft de sub 1. tot en met 5. omschreven registergoederen (de woningen): twee procent (2%) over het gedeelte van de koopprijs dat kan worden toegerekend aan de woningen, verminderd met het aandeel van verkoper in het reservefonds van de vereniging van eigenaars; en
- voor wat betreft de sub 6. en 7. omschreven registergoederen (de percelen grond): zes procent (6%) over het gedeelte van de koopprijs dat kan worden toegerekend aan de percelen grond/niet-woningen.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, 1% inzetpremie (over het hoogste bod bij de inzet), overdrachtsbelasting, marketingkosten, publicatiekosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden, doch met uitzondering van de royementskosten, welke voor rekening van verkoper komen.

Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten), niet zijnde de gebruikerslasten, over de lopende termijnen. Tussen Verkoper en Koper vindt voorts verrekening plaats van de bijdrage in de exploitatiekosten van de vereniging van eigenaars.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.

Alle bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen lopen het risico te worden afgewezen.

De Koper dient binnen drie (3) dagen na de gunning een waarborgsom te storten casu quo een bankgarantie te stellen ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 januari 2020.

Foto's
Downloads
VEILINGVOORWAARDEN Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
MODEL_KOOPOVEREENKOMST Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
MODEL_Akte van levering Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
Veilingadvertentie Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
Huuroverzicht Riouwstraat te Dordrecht_15112019.pdf pdf-document
Kadastrale inzagen registergoederen sub 1. tot en met 7 (het Registergoed) d.d. 11 oktober 2019.pdf pdf-document
Kadastrale inzagen grondpercelen Dordrecht B 1429, 1430 en 1431 d.d. 11 oktober 2019.pdf pdf-document
Resultaat onderzoek ingeschreven akten (vestiging opstalrecht Dordrecht B 1678).pdf pdf-document
VESTIGING OPSTALRECHT (Hyp4 dl 1194 nr 38 reeks DORDRECHT).pdf pdf-document
20190701 Riouwstraat 126 huurverhoging.pdf pdf-document
20190701 Riouwstraat 122 huurverhoging.pdf pdf-document
20190701 Riouwstraat 118 huurverhoging.pdf pdf-document
20170223 Riouwstraat 118 Huurovk AVG.pdf pdf-document
20190701 Riouwstraat 114 huurverhoging.pdf pdf-document
20190701 Riouwstraat 110 huurverhoging.pdf pdf-document
Publiekrechtelijke bestemming (inzage ruimtelijkeplannen.nl d.d. 11 november 2019).pdf pdf-document
Bodemloketrapport grondperceel Dordrecht B 1429.pdf pdf-document
Bodemloketrapport grondperceel Dordrecht B 1911.pdf pdf-document
Bodemloketrapport grondperceel Dordrecht B 1678.pdf pdf-document
Bodemloketrapport grondperceel Dordrecht B 1431.pdf pdf-document
Bodemloketrapport grondperceel Dordrecht B 1430.pdf pdf-document
bag-viewer-Riouwstraat 126 te Dordrecht.pdf pdf-document
bag-viewer-Riouwstraat 122 te Dordrecht.pdf pdf-document
bag-viewer-Riouwstraat 118 te Dordrecht.pdf pdf-document
bag-viewer-Riouwstraat 114 te Dordrecht.pdf pdf-document
bag-viewer-Riouwstraat 110 te Dordrecht.pdf pdf-document
Aanslag waterschap Hollandse Delta.pdf pdf-document
Aanslag gemeentelijke belastingen+WOZ-beschikking.pdf pdf-document
Energielabel Riouwstraat 110 te Dordrecht.pdf pdf-document
Energielabel Riouwstraat 114 te Dordrecht.pdf pdf-document
Energielabel Riouwstraat 118 te Dordrecht.pdf pdf-document
Energielabel Riouwstraat 122 te Dordrecht.pdf pdf-document
Energielabel Riouwstraat 126 te Dordrecht.pdf pdf-document
AVVIVV 2013.pdf pdf-document
KWALITATIEVE VERPLICHTING (Hyp4 dl 19867 nr 15 reeks ROTTERDAM).pdf pdf-document
Kadastrale kaart grondpercelen Dordrecht B 1429, 1430 en 1431.pdf pdf-document
kadastrale kaart Dordrecht B 1911.pdf pdf-document
kadastrale kaart Dordrecht B 1678.pdf pdf-document
Aankomsttitel (Hyp4_20616_25).pdf pdf-document
Splitsingsakte (Hyp4 dl 40151 nr 145 reeks ROTTERDAM).pdf pdf-document
Stukken VvE_notulen vergadering 30 januari 2019.pdf pdf-document
Stukken VvE_jaarverslag 2018.pdf pdf-document
Stukken VvE_begroting 2019.pdf pdf-document
Stukken VvE_notitie groot onderhoud woningen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.