Polderdijk 73b Herwen

15

jan

2020

Polderdijk 73b
6914 KJ Herwen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 januari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 31 december 2019 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6914 KJ Herwen, Polderdijk 73b, kadastraal bekend gemeente Herwen, sectie B, nummer 2203 ter grootte van zesentwintig are en zesennegentig centiare (26 a 96 ca), welk registergoed is belast met:
- het levenslange zakelijke recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de heer Wilhelmus Antonius Claassen, geboren te Herwen en Aerdt op zes januari negentienhonderd vijf en dertig en mevrouw Hendrina Koenders, geboren te Pannerden op acht september negentienhonderd acht en dertig, welke rechten eveneens zullen komen te vervallen indien de heer Claassen en mevrouw Koenders, beiden voornoemd het registergoed metterwoon zullen verlaten; en
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) voor het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een gastransportleiding(en) met eventuele bijbehoren, ten behoeve van de naamloze vennootschap: Liander Infra N.V. (voorheen genaamd N.V. GAMOG Gasmaatschappij Gelderland), statutair gevestigd te Arnhem,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6914 KJ Herwen, Polderdijk 73b, kadastraal bekend gemeente Herwen, sectie B, nummer 2203 ter grootte van zesentwintig are en zesennegentig centiare (26 a 96 ca), welk registergoed is belast met: - het levenslange zakelijke recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de heer Wilhelmus Antonius Claassen, geboren te Herwen en Aerdt op zes januari negentienhonderd vijf en dertig en mevrouw Hendrina Koenders, geboren te Pannerden op acht september negentienhonderd acht en dertig, welke rechten eveneens zullen komen te vervallen indien de heer Claassen en mevrouw Koenders, beiden voornoemd het registergoed metterwoon zullen verlaten; en - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) voor het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een gastransportleiding(en) met eventuele bijbehoren, ten behoeve van de naamloze vennootschap: Liander Infra N.V. (voorheen genaamd N.V. GAMOG Gasmaatschappij Gelderland), statutair gevestigd te Arnhem,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 januari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

In de voorafgaande leveringsakte staat het volgende vermeld:''9. Voor zover aan verkoper bekend is er in het verkochte één ondergrondse septictank aanwezig, welke gezamenlijk in gebruik is met de bewoners van het naastgelegen huis Polderdijk 73A te Herwen''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 14 januari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 februari 2020.

Foto's
Downloads
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Polderdijk 73 B te Herwen.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (1).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (2).pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Herwen-B-2203.pdf pdf-document
akte constatering .pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.