Meridiaan 58  Amersfoort

15

jan

2020

Meridiaan 58
3813 AW Amersfoort

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 januari 2020
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 31 december 2019 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 8, omvattende:
a. het een honderd vijf/zes duizend twee honderd dertigste (105/6.230e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
(i) het acht duizend vijf honderd negentig/zeventien duizend een
honderd vijf en twintigste (8.590/17.125e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex gelegen op de hoek van Meridiaan en Ringweg-Koppel te Amersfoort bestaande uit drie gebouwen met onderliggende kelder bestemd voor ondermeer woningen, bergingen, een halfverdiepte parkeergarage en ruimten voor maatschappelijke doeleinden, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, nummers 5678 en 5679, respectievelijk groot negen aren en veertig centiaren (9 a, 40 ca) en vijftien are en vijftig centiare (15 a, 50 ca) en voor wat betreft het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende de bevoegdheid van gerechtigde om de opstal (de halfverdiepte parkeergarage, inclusief waterkerende laag, met in- en uitrit en kelder voor zover deze gelegen is onder de in opstal uit te geven grond en verder aan- en toebehoren) in eigendom te hebben in, op en boven na te melden grond, deze opstal te gebruiken en daarvan het genot te hebben, welke grond is gelegen op de hoek van Meridiaan en Ringweg-Koppel te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, nummer 5680, groot tweeëntwintig are en veertig centiare (22 a, 40 ca);
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van een gebouw met
zesenveertig (46) woningen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende verdieping, drie ruimten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden en een fietsenstalling op de begane grond en zesenveertig (46) parkeerplaatsen, zesenveertig (46) bergingen, vier scootmobielopstalplaatsen in de halfverdiepte kelder van het gebouw, gelegen aan de Meridiaan en Ringkoppelweg te Amersfoort;
sub 1 a. (i) en sub 1 a. (ii) hierna ook tezamen te noemen: de "Gemeenschap";
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met terras gelegen op de eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Meridiaan 58 te 3813 AW Amersfoort;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 88, omvattende:
a. het een tien/zes duizend tweehonderd dertigste (10/6.230e) onverdeeld aandeel in de Gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Meridiaan (ongenummerd) te Amersfoort,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 8, omvattende: a. het een honderd vijf/zes duizend twee honderd dertigste (105/6.230e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat: (i) het acht duizend vijf honderd negentig/zeventien duizend een honderd vijf en twintigste (8.590/17.125e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex gelegen op de hoek van Meridiaan en Ringweg-Koppel te Amersfoort bestaande uit drie gebouwen met onderliggende kelder bestemd voor ondermeer woningen, bergingen, een halfverdiepte parkeergarage en ruimten voor maatschappelijke doeleinden, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, nummers 5678 en 5679, respectievelijk groot negen aren en veertig centiaren (9 a, 40 ca) en vijftien are en vijftig centiare (15 a, 50 ca) en voor wat betreft het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende de bevoegdheid van gerechtigde om de opstal (de halfverdiepte parkeergarage, inclusief waterkerende laag, met in- en uitrit en kelder voor zover deze gelegen is onder de in opstal uit te geven grond en verder aan- en toebehoren) in eigendom te hebben in, op en boven na te melden grond, deze opstal te gebruiken en daarvan het genot te hebben, welke grond is gelegen op de hoek van Meridiaan en Ringweg-Koppel te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, nummer 5680, groot tweeëntwintig are en veertig centiare (22 a, 40 ca); (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van een gebouw met zesenveertig (46) woningen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende verdieping, drie ruimten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden en een fietsenstalling op de begane grond en zesenveertig (46) parkeerplaatsen, zesenveertig (46) bergingen, vier scootmobielopstalplaatsen in de halfverdiepte kelder van het gebouw, gelegen aan de Meridiaan en Ringkoppelweg te Amersfoort; sub 1 a. (i) en sub 1 a. (ii) hierna ook tezamen te noemen: de "Gemeenschap"; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met terras gelegen op de eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Meridiaan 58 te 3813 AW Amersfoort; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie G, complexaanduiding 5685-A, appartementsindex 88, omvattende: a. het een tien/zes duizend tweehonderd dertigste (10/6.230e) onverdeeld aandeel in de Gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Meridiaan (ongenummerd) te Amersfoort,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 januari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 februari 2020.

Foto's
Downloads
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Meridiaan 58 te Amersfoort.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
hoofdsplitsing.pdf pdf-document
ondersplitsing.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (1).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (2).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (3).pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Amersfoort-G-5685-8.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Amersfoort-G-5685-88.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel.pdf pdf-document
VvE opgave.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.