Vossenbroekweg 11 EMST

15

jan

2020

Vossenbroekweg 11
8166 GH EMST

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 januari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 31 december 2019 om 23:59.

Object

Het perceel met afgebrande opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 8166 GH EMST, Vossenbroekweg 11, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie M, nummer 3742 ter grootte van één hectare en vier are en twintig centiare (1 ha 4 a 20 ca),

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Kadastrale gegevens Het perceel met afgebrande opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 8166 GH EMST, Vossenbroekweg 11, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie M, nummer 3742 ter grootte van één hectare en vier are en twintig centiare (1 ha 4 a 20 ca),
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 januari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

In de voorafgaande leveringsakte staat het volgende vermeld:
'' Artikel 9
In de koopakte staat nog vermeld, woordelijk luidend:
Mestkelders en silo's
Verkoper en koper zijn overeengekomen dat op datum van juridische levering verkoper de mestkelders en mestbasis en voersilo's zuigleeg oplevert ''

''Wel is koper bekend met het feit dat er een bovengrondse tank ten behoeve van olieopslag aanwezig is''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 februari 2020.

Foto's
Downloads
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Vossenbroekweg 11 te Emst.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Buitengebied Epe 1.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Buitengebied Epe.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Parapluplan Parkeren.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Epe en Oene-M-3742.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
info bouwvergunning.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.