Kattestaartveld 35 's-Gravenhage

21

jan

Kattestaartveld 35
2492 LM 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 21 januari 2020
2 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 6 januari 2020 om 23:59.

Object

- het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de vijfde verdieping van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend Kattestaartveld 35, 2492 LM 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 9, uitmakende het eenhonderd drieëntachtig/eenduizendste (183/1.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, met (onder)grond en verder toebehoren, omvattende negen woningen met bergingen en negen parkeerplaatsen, gelegen aan het Kattestaartveld te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H nummer 3289, groot vijfhonderd drieëntachtig vierkante meter,
- alsmede het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen aan het Kattestaartveld, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 18, uitmakende het vijf/eenduizendste onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap,
- alsmede het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen aan het Kattestaartveld, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 19, uitmakende het vijf/eenduizendste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw, met (onder)grond en verder toebehoren, omvattende negen woningen met bergingen, een garage en negen parkeerplaatsen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H nummer 3289, groot vijfhonderd twintig vierkante meter;

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 9; kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 18; kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 19
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

dinsdag 21 januari 2020 vanaf 13:30

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op eenentwintig januari tweeduizend twintig vanaf dertien uur dertig (13:30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald dat:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dienen de koopsom en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed deels uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato twee december tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk tweeëntwintig januari tweeduizend twintig om veertien uur bij de notaris op diens rekeningnummer NL10 RABO 0103 3686 04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Kattestaartveld 35 te 's-Gravenhage/61900399/ECR" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht over te leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Ten aanzien van de registergoederen kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummers 9 en 18 geldt het navolgende.
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 19, geldt dat, nu het een beslagexecutie betreft, de Verkoopster niet de bevoegdheid heeft een verzoekschrift tot onderhandse verkoop aan de voorzieningenrechter voor te leggen.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de Veilingwebsite plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Veilingwebsite wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Veilingwebsite;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Veilingwebsite om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Verenigingen van Eigenaren / splitsingen
Op de registergoederen kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummers 9 en 18 is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Korenbloem III", gevestigd te Leidschendam, als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op een oktober negentienhonderd negenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. A.M. Zwart, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op een oktober negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15999, nummer 23.
Op het registergoed kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 19 is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Korenbloem IV", gevestigd te Leidschendam, als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op een oktober negentienhonderd negenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. A.M. Zwart, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op een oktober negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15999, nummer 25.
Volgens opgave van de administrateur van de verenigingen van eigenaren bedragen de servicekosten totaal tweehonderd negenentachtig euro en twee eurocent (EUR.289,02) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het ten tijde van de veiling afgelopen boekjaar (tweeduizend negentien) en het lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met januari tweeduizend twintig: drieduizend zevenhonderd zevenenvijftig euro en zesentwintig eurocent (EUR.3.757,26).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt totaal zeshonderd zesennegentig euro en negenennegentig eurocent (EUR.696,99).
Eventuele achterstallige servicekosten over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van de registergoederen, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD, nummers 3338 indexnummers A-9 en A-18, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering deel 16091 nummer 29, waarin staat vermeld:
" "ERFDIENSTBAARHEDEN EN KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN, KETTINGBEDING
Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte waarbij Bouwfonds de grond verkreeg, zijnde een akte op heden voor genoemde notaris Zwart verleden, in welke akte onder meer het volgende voorkomt.
"Voormelde koopovereenkomst tussen OBL en Bouwfonds is, voor zover te dezen nog niet van belang, gesloten onder de bepalingen, vermeld in de "Algemene verkoopvoorwaarden grond Leidschenveen", hierna te noemen: "Algemene verkoopvoorwaarden", voor zover daarvan in de koopovereenkomst of deze akte niet is afgeweken. Een exemplaar van de Algemene verkoopvoorwaarden wordt aan deze akte gehecht.
Bij elke vervreemding van het gekochte dan wel vestiging van zakelijke of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten deze algemene verkoopvoorwaarden (waaronder dit artikel), eventuele bijzondere bepalingen en voorwaarden, gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, aan elke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruik- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een boete gelijk aan tweemaal de koopsom."
enzovoort
Artikel 10
Vestiging Erfdienstbaarheden
1. Ten behoeve van het verkochte en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H, nummer 3299, eigendom van de Gemeente, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en onderhouden van een signaleringspaal voor de slagboom, zoals schetsmatig aangegeven op een aan deze akte te hechten, door de verschenen personen gewaarmerkte tekening en voorts tot het hebben, houden en onderhouden van perronelementen, funderingsbalken, zonwering, waterslagen en daktrimmen.
Het onderhoud van die zaken komt geheel voor rekening van de eigenaar van. het heersend erf.
2. Onder de opschortende voorwaarden van levering aan een derde (n) wordt bij dezen gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van- en te gaan naar de openbare weg en de appartementengebouwen. Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H, nummers 3288, 3289 en 3290 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H, nummers 3289, 3290 en 3291. Het onderhoud. van de weg komt voor rekening van de gezamenlijke eigenaren van die weg. Het is evenwel verboden op die weg te parkeren.
Artikel 11
Onderhoud voetpaden
De tot de appartementengebouwen toegang gevende voetpaden, gelegen op grond, eigendom van de Gemeente, worden door Bouwfonds aangelegd. Het onderhoud van die voetpaden, eveneens aangegeven op de in artikel 10 vermelde tekening, komt voor rekening van de eigenaren van het betreffende appartementengebouw.
Bij elke vervreemding van het verkochte dan wel vestiging van zakelijke of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moet deze verplichting aan elke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruik- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een boete gelijk aan tweemaal de koopsom.
Voorts komen Bouwfonds en koper bij dezen overeen dat koper verplicht is er voor te zorgen dat de algemene buitenverlichting van het gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt, tenminste in de schemerstand gehandhaafd blijft tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij elke vervreemding van het gekochte dan wel vestiging van zakelijke of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten voormelde verplichting en de Algemene Verkoopvoorwaarden grond Leidschenveen, eventuele bijzondere bepalingen en voorwaarden, gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, aan elke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruik- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een boete gelijk aan tweemaal de koopsom. De comparanten sub 2 verklaarden alle lasten en beperkingen ter zake van het verkochte voortvloeiend uit gemelde Algemene Akte en deze akte van levering uitdrukkelijk te aanvaarden en de daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen te zullen nakomen."
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van ten aanzien van het registergoed, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD, nummers 3338 indexnummers A-19, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering deel 17934 nummer 48, waarin staat vermeld
"OMSCHRIJVING PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE BEPERKINGEN, BEPERKTE GENOTSRECHTEN
Met betrekking tot het verkochte waren verkoper en koper ten tijde van het sluiten van de koop geen andere dan de navolgende beperkingen bekend:
- mandeligheden die worden ingegeven door het burenrecht en de ligging van het verkochte ten opzichte van direct aangrenzende percelen;
- beperkingen voorvloeiende uit het vigerende bestemmingsplan;
- beperkingen voortvloeiende uit het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit na te melden - akte, waartoe uitdrukkelijk wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld:
"Voormelde koopovereenkomst tussen OBL en Bouwfonds is, voor zover te dezen nog niet van belang, gesloten onder de bepalingen, vermeld in de "Algemene verkoopvoorwaarden grond Leidschenveen hierna te noemen: "Algemene verkoopvoorwaarden voor zover daarvan in de koopovereenkomst of deze akte niet is afgeweken. Een exemplaar. van de Algemene verkoop voorwaarden wordt aan deze akte gehecht.
Bij elke vervreemding van het gekochte dan wel vestiging van zakelijke of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten deze algemene verkoopvoorwaarden (waaronder dit artikel), eventuele bijzondere bepalingen en voorwaarden, gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, aan e1ke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruik- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een
boete gelijk aan tweemaal de koopsom".
enzovoort
"Artikel 10
Vestiging Erfdienstbaarheden
1. Ten behoeve van het verkochte en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Stomp wijk, sectie H, nummer 3299, eigendom van de Gemeente, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en onderhouden van een signaleringspaal voor de slagboom, zoals schetsmatig aangegeven op een aan deze akte te hechten, door de verschenen persoon gewaarmerkte tekening en voorts tot het hebben, houden en onderhouden van perronelementen, funderingsbalken, zonwering, waterslagen en daktrimmen.
2. Onder de opschortende voorwaarden van levering aan een derde(n) -wordt bij dezen gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg en de appartementengebouwen. Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H, nummers 3288, 3289 en 3290 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie H, nummers 3289, 3290 en 3291. Het onderhoud van de weg komt voor rekening van de gezamenlijke eigenaren van die weg. Het is evenwel verboden op die weg te parkeren.
Artikel 11
Onderhoud voetpaden
De tot de appartementengebouwen toegang gevende voetpaden, gelegen op grond, eigendom van de Gemeente, worden door Bouwfonds aangelegd.
Het onderhoud van die voetpaden, eveneens aangegeven op de in artikel 10 vermelde tekening, komt voor rekening van de eigenaren van het betreffende
appartementengebouw. Bij elke vervreemding van het verkochte dan wel vestiging van zakelijke of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moet deze verplichting aan elke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een boete gelijk aan tweemaal de koopsom. Voorts komen Bouwfonds en koper bij dezen overeen dat koper verplicht is er voor te zorgen dat de algemene buitenverlichting van het gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt, tenminste in de schemerstand gehandhaafd blijft tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij elke vervreemding van het gekochte dan wel vestiging van zakelijk of persoonlijke gebruiks- of genotsrechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten voormelde verplichting en de Algemene Verkoop voorwaarden grond Leidschenveen, eventuele bijzondere bepalingen en voorwaarden, gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, aan elke opvolger in eigendom, zakelijk of persoonlijk gebruik- of genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van het OBL worden aangenomen, onder verbeurte door de nalatige vervreemder van een boete gelijk aan tweemaal de koopsom. De comparanten sub 2 verklaarden alle lasten en beperkingen ter zake van het verkochte voortvloeiend uit gemelde Algemene Akte en deze akte van levering uitdrukkelijk te aanvaarden en de daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen te zullen nakomen."
De verplichtingen van niet zakenrechtelijke aard voortvloeiende uit het hierboven weergegevene, worden door verkoper aan koper opgelegd en door verkoper bij wijze van vrijwillige zaakwaarneming namens belanghebbende(n) bedongen en de daaruit voortvloeiende rechten voor bedoelde belanghebbende(n) aangenomen.
Voormelde zaken rechtelijke beperkingen alsmede de beperkingen voortvloeiende uit alle vorenstaande aan koper opgelegde verplichtingen en voorts voormelde publiekrechtelijke beperkingen zijn uitdrukkelijk door koper aanvaard."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Leidschenveen van de gemeente 's-Gravenhage, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zevenentwintig november tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 9 is: woning met berging en parkeerplaats, de bestemming van het Registergoed kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie BD complexaanduiding 3338-A, indexnummer 18 respectievelijk indexnummer 19 is: parkeerplaats
Artikel 19. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.