Bergweg 215 A Rotterdam

29

jan

2020

Bergweg 215 A
Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 29 januari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 14 januari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, complexaanduiding 5828-A appartementsindex 2, omvattende:
a. het één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende een beneden en afzonderlijke bovenwoning met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, nummer 4785, groot één are en vijf centiare (1 a en 5 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping, zolder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215 A

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, complexaanduiding 5828-A appartementsindex 2, omvattende: a. het één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende een beneden en afzonderlijke bovenwoning met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, nummer 4785, groot één are en vijf centiare (1 a en 5 ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping, zolder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215 A
Bezichtiging 23 januari 2020 10:00 – 11:00
27 januari 2020 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 29 januari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 25 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het taxatierapport vermeld onder meer:
"In de omgeving is sprake van een verhoogde risico op funderingsproblemen. Of er daadwerkelijk sprake is van gebreken aan de fundering kan pas worden vastgesteld na specialistisch onderzoek."
Enzovoorts
"Ja, de woning dient gemoderniseerd te worden, op de zolderverdieping is sprake van een vochtprobleem/lekkage, schilder- en houtwerk kozijnen en goten verdient aandacht verdient aandacht. De kosten van herstel zullen hoger zijn als de gestelde norm is de verwachting"
Enzovoorts
"Ja, geadviseerd wordt het vochtprobleem/lekkage nader te laten onderzoeken.".

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 januari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 februari 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
Energielabel Bergweg 215a voorlopig.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Liskwartier.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Parapluherziening biologische veiligheid.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.pdf pdf-document
brondocument 40944-59-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
van huurder ontvangen huurovk.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN (2).pdf pdf-document
van huurde ontvangen aanvullende informatie 1.pdf pdf-document
van huurder ontvangen aanvullende informatie 2.pdf pdf-document
van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.