Residence Juliana 12  Julianadorp

30

jan

Residence Juliana 12
1787 PM Julianadorp

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 30 januari 2020
11 dagen vanaf 10:30
Afslag donderdag 30 januari 2020
11 dagen vanaf 10:50
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 15 januari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de recreatiewoning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend 1787 PM Julianadorp, Residence Juliana 12, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie M complexaanduiding 419-A appartementsindex 27, uitmakende een een/achtenzeventigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit achtenzeventig recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen genaamd Residence Juliana, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie M nummer 416, groot zestienduizend tweehonderd tachtig vierkante meter,

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie M complexaanduiding 419-A appartementsindex 27,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

Inzet donderdag 30 januari 2020 vanaf 10:30
Afslag donderdag 30 januari 2020 vanaf 10:50

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 27 februari 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op dertig januari tweeduizend twintig vanaf tien uur dertig (10:30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald dat:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dienen de koopsom en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk eenendertig januari tweeduizend twintig om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103 3686 04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Residence Juliana 12 te Julianadorp/61900774" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht over te leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de Veilingwebsite plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Weilingwebsite;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Veilingwebsite wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Veilingwebsite;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Veilingwebsite om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Residence Juliana", gevestigd te Julianadorp, gemeente Den Haag, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Alkmaar) op acht januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 6479 nummer 30, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zeventien september negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. J.J. de Bruijn, destijds notaris te Alkmaar, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Alkmaar) op zeventien september negentienhonderd drieënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 7061, nummer 39.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderd vijfenzeventig euro (EUR 175,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper. Een opgave van de achterstallige servicekosten zal worden gepubliceerd op de Veilingwebsite.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: drieduizend eenhonderd zesennegentig euro en zeventig cent (EUR 3.196,70).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE
BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering op zeventien september negentienhonderd drieënnegentig voor genoemde notaris De Bruijn verleden, ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore van gemelde Dienst te Alkmaar op zeventien september negentienhonderd drieënnegentig in deel 7061 nummer 40, waarin woordelijk staat vermeld:
" Artikel 2.1: Staat van aflevering
a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de staat waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikneming wordt zij overgedragen in de staat waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming.
b. De onroerende zaak wordt vrij van hypotheken en beslagen overgedragen. Alle eventueel aan de onroerende zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen blijven er echter op rusten.
c. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de onroerende zaak in eigendom over te dragen.
Artikel 2.2: Overdracht en aanvaarding
a. De notariële akte wordt, behoudens als anders wordt overeengekomen, ondertekend binnen twee maanden na het tot stand komen van het gemeentelijk besluit tot verkoop.
Indien de ondertekening later plaatsvindt is artikel 2.13 van toepassing.
De keuze van de notaris ligt bij de wederpartij. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen, wijst de gemeente een notaris aan.
b. Tenzij in de verkoopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, kan de wederpartij de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden zodra de koopsom, alsmede eventuele reserveringsvergoeding casu quo optierente en omzetbelasting volledig is betaald en de notariële akte is ondertekend.
Artikel 2.3: Kosten, lasten en belastingen
a. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, de overdracht en de aflevering van de onroerende zaak, waaronder begrepen de eventuele kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de wederpartij.
b. Alle lasten en belastingen welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van de datum van de notariële akte voor rekening van de wederpartij.
Artikel 2.4: Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen
Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen voor zover noodzakelijk de grenzen door de gemeente in het terrein worden aangeduid en aan de wederpartij op diens verzoek worden aangewezen. De wederpartij machtigt de gemeente de eventuele kadastrale aanwijs aan het kadaster te verzorgen.
De wederpartij verplicht zich bij het bouwen of doen laten bouwen van opstallen met de ambtenaar die daar het bouwtoezicht heeft overleg te plegen over de juiste plaats binnen de grenzen van de onroerende zaak.
Artikel 2.6: Milieukundig onderzoek
a. Wanneer de onroerende zaak (grond) bestemd is voor woningbouw, bedrijfsbebouwing of bijzondere bebouwing (school, kerk etcetera) wordt omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de uit te geven onroerende zaak (grond) voor rekening van de gemeente, een in de verkoopovereenkomst nader aangegeven indicatief bodemonderzoek verricht.
De resultaten van dit bodemonderzoek worden vastgelegd in een rapport waarin de toestand van de onroerende zaak (grond) wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de onroerende zaak (grond) in onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven gemeten schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. De wederpartij heeft recht op inzage in het rapport.
De gemeente verklaart dat er geen reden is om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de onroerende zaak (grond) zouden bevinden.
Wanneer de resultaten van het bodemonderzoek zodanig zijn dat deze verklaring niet kan worden afgegeven, zal met de wederpartij terzake overleg worden gevoerd en zijn partijen niet verplicht de verkoopovereenkomst na te komen.
b. In al die gevallen waarin geen sprake is van bebouwing in de zin van lid a. van dit artikel, wordt een indicatief bodemonderzoek slechts verricht indien partijen dat overeenkomen.
Artikel 2.7: Ontbinding ingeval van verontreiniging
a. Indien voor de datum van ondertekening van de notariële akte of indien dat eerder is, voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak (grond), zal blijken van aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van zodanige aard dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij/zij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak (grond) aanvaardt, heeft de wederpartij eenzijdig het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden en de onroerende zaak (grond) ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van de verkoopovereenkomst.
b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de onroerende zaak (grond) beïnvloedende omstandigheden. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking.
Artikel 2.8: Kapverbod
De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de uit te geven grond bevindende boombestand moet worden gespaard. Zich op de uit te geven grond bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij daarvoor door Burgemeester en Wethouders een kapvergunning is verleend.
Artikel 2.9: Radio- en T.V.-antennes
De wederpartij verklaart er mee bekend te zijn, dat de plaatsing van antenneconstructies van meer dan vijf meter hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne, slechts met toestemming van Burgemeester en Wethouders is toegestaan.
Artikel 2.10: Faillissement en beslag
a. Indien de wederpartij voor de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze verkoopovereenkomst te boven gaan.
Artikel 2.11: Hoofdelijkheid
Indien in de verkoopovereenkomst omtrent één en dezelfde onroerende zaak meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien.
Artikel 2.12: Geschillenregeling
Alle geschillen, die naar aanleiding van de verkoopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Artikel 2.13: Betaling koopsom
a. Binnen twee maanden na het tot stand komen van het gemeentelijk besluit tot verkoop, doch uiterlijk op de dag van de ondertekening van de notariële akte, dient volgens factuur of kwitantie de volledige koopsom, de eventueel verschuldigde reserverings- casu quo optierente en omzetbelasting, alsmede de eventuele kosten, lasten en belastingen als bedoeld in artikel 2.3., te zijn voldaan aan de gemeente of aan de notaris die de akte verlijdt.
b. Indien de koopsom alsmede de eventuele reserverings- casu quo optierente en omzetbelasting niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn door de gemeente of de notaris is ontvangen, is de wederpartij in verzuim en zal daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.
Artikel 3.1: Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk
Elk van de artikelen 3.2 tot en met 3.14 is slechts geldig, indien en voorzover deze in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing is/zijn verklaard.
GROEP BEBOUWING
Artikel 3.2: Bebouwing bij verkoopovereenkomsten
De koper is verplicht de onroerende zaak (de grond) te bebouwen met de in de verkoopovereenkomst aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de onroerende zaak (de grond) (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere- of andere nader omschreven bebouwing kan betreffen.
Artikel 3.4: A.B.C.-bepaling
De gemeente staat toe dat de wederpartij haar rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van de woningen op de door de wederpartij te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing tot stand is gekomen onder de voorwaarden dat:
a. in de tussen de wederpartij en haar kopers te sluiten overeenkomsten de artikelen 2.8 en 2.9 van deze algemene verkoopvoorwaarden (in samenhang met hetgeen omtrent deze artikelen in de verkoopovereenkomst is bepaald), integraal worden opgenomen;
b. de wederpartij zich tegenover de gemeente garant stelt voor de bouw, waartoe deze zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.
Artikel 3.7: Eerdere ingebruikneming
Het is de wederpartij toegestaan om de onroerende zaak, na schriftelijke toestemming van de gemeente, in gebruik te nemen voordat de notariële akte is ondertekend.
Indien de wilsovereenstemming omtrent de verkoopovereenkomst nog niet is tot stand gekomen, is het risico dat de wilsovereenstemming niet tot stand komt voor de wederpartij.
Indien de wilsovereenstemming niet tot stand komt, zal de wederpartij de onroerende zaak weer, voor zoveel mogelijk, in de oorspronkelijke toestand aan de gemeente moeten terugleveren.
Eventuele gevolgen voor verschuldigdheid van omzetbelasting door de eerdere ingebruikneming zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 3.9: Water
Ingeval de te verkopen onroerende zaak is gelegen aan water is het onderhoud en het schoonmaken van de beschoeiing en het talud, alsmede het schoonhouden van het water tot twee meter uit de oever gemeten voor rekening van de wederpartij. Dit dient te geschieden ten genoegen van de gemeente.
In het water mogen geen bouwsels worden opgericht.
Ter controle heeft de gemeente het recht de te verkopen onroerende zaak te doen betreden.
Artikel 3.11: Overdracht van rechten
Het is partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij rechten en verplichtingen uit deze verkoopovereenkomst en/of eventuele met deze verkoopovereenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Partijen zijn bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.
Artikel 3.12: Gedoogplicht
De wederpartij moet gedogen dat in, op, aan of boven het verkochte of het/de daarop gestichte opstal(len) zonodig voorwerpen ten behoeve van openbare werken van de gemeente worden aangebracht en onderhouden op de plaatsen waar en de wijze waarop Burgemeester en Wethouders dat nodig achten.
Deze voorwerpen zijn en blijven eigendom van de gemeente.
Omtrent de plaats waar en de wijze van aanbrengen wordt tevoren met de wederpartij overleg gevoerd.
Artikel 3.14: Kettingbeding
a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direkt opeisbare boete van vijftigduizend gulden (ƒ 50.000,00) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a. bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de lid a. bedoelde artikelen, als de in lid a. en het onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijke gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
Artikel 3.15: Kwalitatieve verplichting
De in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen, voor zover zij voor vestiging als kwalitatieve verplichting vatbaar zijn, blijven rusten op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de onroerende zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen.
Aangezien van deze verkoopovereenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Voorts is tussen partijen in de voormelde koopakte overeengekomen:
"Artikel 5
Realisatie recreatiecomplex
5.1. Ontwikkeling en ontsluiting
Koper verplicht zich uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de ontwikkeling en ontsluiting van het verkochte voor haar rekening en risico uit te voeren, overeenkomstig de door het architectenburo H. van der Laan BNA vervaardigde inrichtingstekening de dato vijf november negentienhonderd tweeënnegentig, waarvan een afschrift aan dit kontrakt is gehecht. Binnen één maand na datum overdracht dient koper een aanvang te maken met de ontwikkeling en ontsluiting. De ontwikkeling en ontsluiting dient binnen vier jaar na datum overdracht te zijn gerealiseerd.
Daarentegen dient binnen twee jaar na datum overdracht een waterdoorloopvoorziening aan de oostkant van het verkochte te zijn gerealiseerd.
Bij niet nakoming of overtreding van elk der vorenstaande verplichtingen zal koper een direct opeisbare boete van tweeduizend vijfhonderd gulden (ƒ 2.500,00) aan gemeente verbeuren voor elke dag dat koper in gebreke blijft casu quo de overtreding voortduurt, onverschillig aan wiens toedoen de niet-nakoming casu quo overtreding te wijten is en onverminderd alle verdere rechten van de gemeente.
5.2 Waterpartijen en groenvoorziening
5.2.1. Het verkochte is inclusief de op genoemde inrichtingstekening aangegeven waterpartijen. De op de inrichtingstekening met een puntarcering nader aangeduide gedeelten van de waterpartijen zullen na aanleg door koper worden onderhouden door en voor rekening van gemeente. De totale wateroppervlakte dient in stand te blijven conform eerder genoemde inrichtingstekening.
5.2.2. De inrichting van het verkochte, waaronder de waterpartijen, dient te geschieden conform de eisen van de provincie Noord-Holland, vastgesteld in de regeling: Regeling Ecologisch Beheer.
Dit houdt onder meer het navolgende in:
- ten aanzien van de waterpartijen:
oevertalud en bovengronds talud in verhouding van minimaal 1:5, water dient gescheiden te zijn van het aangrenzend agrarisch gebied, gebruik duindrangwater en natuurlijk slootpeilbeheer is verplicht, lozingen van rioolstelsels is niet toegestaan, de aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel is verplicht;
- ten aanzien van de groenvoorziening:
het aanpassen van de beplantingskeuze aan het landschap/duinzoomvegetatie en het aanplanten van zoveel mogelijk inheemse soorten waaronder oever- en waterplantenvegetaties.
5.2.3. De waterhuishoud- en groentechnische voorzieningen dienen gerealiseerd te worden met inachtneming van de in 5.2.2. genoemde regeling, zulks na goedkeuring daarvan door de gemeente en het Waterschap der Aangedijkte Landen en Wieringen. De waterhuishoud- en groentechnische voorzieningen dienen te zijn gerealiseerd binnen de in artikel 5.1 vermelde termijnen.
5.2.4. Bij niet-nakoming of overtreding van elk der vorenstaande verplichtingen zal koper een direct opeisbare boete ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd gulden (ƒ 2.500,00) aan gemeente verbeuren voor elke dag dat koper in gebreke blijft casu quo de overtreding voortduurt, onverschillig aan wiens toedoen de niet-nakoming casu quo overtreding te wijten is en onverminderd alle verdere rechten van gemeente.
5.2.5. Gemeente verplicht zich:
- een eventueel door hem te ontvangen subsidie ten behoeve van de door koper aan te leggen waterpartijen voor vijfenzeventig procent ten gunste te laten komen aan koper;
- een eventueel door hem te ontvangen subsidie ten behoeve van de aanleg van de infrastructuur en/of overige investeringen met betrekking tot kavel 3 voor vijftig procent ten gunste te laten komen aan koper;
- zorg te dragen dat de kosten van het door het PEN op het verkochte te bouwen “PEN-huisje” niet ten laste van koper te zullen worden gebracht.
5.3. Appartementen en voorzieningen
5.3.1. Koper verplicht zich jegens de gemeente tot het op het verkochte realiseren van achtenzeventig recreatie-appartementen met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder een centrale receptie, vijfentachtig parkeerplaatsen en daarbij behorende infrastructurele voorzieningen.
Een en ander conform bouwaanvraag van koper de dato twaalf november negentienhonderd tweeënnegentig, bij gemeente ingekomen de dato dertien november negentienhonderd tweeënnegentig vorenstaande verplichtingen dienen te zijn gerealiseerd binnen drie jaren na datum overdracht.
Met dien verstande dat binnen twee jaren minimaal veertig recreatieappartementen dienen te zijn gerealiseerd, alsmede genoemde algemene en infrastructurele voorzieningen. Bij niet-nakoming of overtreding van elk der vorenstaande verplichtingen zal koper een direct opeisbare boete van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,00) aan de gemeente verbeuren voor elke dag dat koper in gebreke blijft casu quo de overtreding voortduurt onverschillig aan wiens toedoen de niet-nakoming casu quo overtreding te wijten is en onverminderd alle verdere rechten van gemeente.
5.3.2. Koper verplicht zich jegens gemeente vóór vervreemding van de eerste van de te stichten recreatie-appartementen haar eigendomsrecht op de te stichten appartementsgebouwen en de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten als bedoeld in boek 5, titel 9 Burgerlijk Wetboek.
5.3.3. Koper is verplicht het model van de akte strekkende tot de eigendomsoverdracht van de individuele recreatie-appartementen met de daarbij behorende grond en de op te maken “algemene akte” vooraf ter beoordeling en goedkeuring aan gemeente voor te leggen.
5.3.4. Koper verplicht zich jegens gemeente voor vervreemding van de eerste van de te stichten recreatie-appartementen een organisatie op te richten die ten doel heeft het bevorderen van het verhuren van de recreatie-appartementen.
Deze organisatie dient te worden gevestigd en haar feitelijke werkzaamheden te verrichten in de op het grondgebied van het recreatiecomplex te realiseren centrale receptie.
5.3.5. Koper zal een direct opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (ƒ 100.000,00) verbeuren indien zij in gebreke blijft in de nakoming van één der verplichtingen, vermeld in de artikelen 5.3.2., 5.3.3. en 5.3.4.
5.4. Algemene Verkoopvoorwaarden
De algemene verkoopvoorwaarden, met inbegrip van hoofdstuk 3, van de gemeente vastgesteld op zevenentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig zijn op deze overeenkomst van toepassing voor zover zij hiervan in de onderhavige overeenkomst niet tegenstrijdig zijn.
De artikelen 2.5, 2.14, 3.2 lid b tot en met h, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10 en 3.13 van genoemde algemene verkoopvoorwaarden blijven buiten toepassing.
5.5. Kettingbeding
5.5.1. Koper verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk om alle ingevolge dit artikel voor haar geldende verplichtingen, bij iedere eventuele vervreemding van het onderwerpelijke verkochte of een gedeelte daarvan – met uitzondering van vervreemding van de te vestigen appartementsrechten – volledig over te doen gaan op en te doen gelden voor de opvolgend gerechtigde, zulks met uitdrukkelijk inbegrip van de verplichting om een opvolgend gerechtigde zich jegens de gemeente te doen verplichten zoals koper zich bij dit artikel jegens de gemeente heeft verplicht.
5.5.2. Koper verbindt zich daarbij om alle in dit artikel bedoelde verplichtingen integraal en onverkort op te doen nemen in elke akte welke tot die eventuele vervreemding mocht worden opgemaakt, zulks ten laste van de opvolgend gerechtigde en ten gunste van de gemeente.
Indien koper bij enige vervreemding verzuimt om de ingevolge dit artikel voor haar geldende verplichtingen volledig en onverkort over te doen gaan op en te doen gelden voor zijn opvolgend gerechtigde, zal hij deswege aan de gemeente verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete ten bedrage van vijfhonderdduizend gulden (ƒ 500.000,00), zulks onverminderd het recht van gemeente om het bedrag van de alsdan eventueel door haar te lijden schade te verhalen op koper dan wel de opvolgend gerechtigde.
5.5.3. Koper garandeert aan gemeente onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat iedere opvolgend gerechtigde de aldus aan hem of haar over te dragen verplichtingen zoals omschreven bij dit artikel, jegens gemeente goed en volledig zal naleven. Indien een opvolgend gerechtigde op enig moment in gebreke mocht blijven terzake van de volledige en richtige naleving van deze aan hem of haar over te dragen verplichtingen, zal dat verzuim gelden als een aan koper zelf toe te rekenen tekortkoming en zal koper zelf gehouden zijn alle eventuele door de gemeente te lijden schade aan haar te vergoeden, zulks ongeacht en onverlet de aanspraken die gemeente jegens die opvolgend gerechtigde mocht hebben.
5.5.4. Onder vervreemding wordt hier alsmede in het navolgende artikel 6 en artikel 11 verstaan elke overdracht krachtens verkoop, schenking, ruil, inbreng of enige andere overeenkomst, welke als titel als eigendomsoverdracht is te beschouwen alsmede toebedeling krachtens scheiding aan een ander, doch dit laatste alleen voor zover deze verkrijger meer krijgt toebedeeld dan zijn mede-eigendomsfractie. Met vervreemding wordt gelijk gesteld de vestiging van enige erfpachtsrecht.
Artikel 6
Niet permanente bewoning/kettingbeding
6.1. De te stichten recreatie-appartementen mogen niet permanent worden bewoond.
6.2. Koper verplicht zich jegens gemeente op verbeurte van een dwangsom van tweehonderd vijftigduizend gulden (ƒ 250.000,00) om bij vervreemding van de stichten recreatie-appartementen en de daarbij behorende grond aan iedere rechtsopvolger hetzij in de ter zake op te maken akte van eigendomsoverdracht hetzij in de op te maken "algemene akte", waarnaar in de akte van eigendomsoverdracht wordt verwezen en waarvan de bepalingen alsdan geacht worden een onverbrekelijk geheel uit te maken van de akte van eigendomsoverdracht, de verplichting op te leggen om het recreatie-appartement niet anders te gebruiken of te doen gebruiken dan voor niet-permanente bewoning.
6.3. Bij elke niet-nakoming van de onder 6.1 en 6.2 vermelde verplichting verbeurt elke niet-nakomende nieuwe eigenaar of zakelijk genotsrechthebbende, alsmede de niet-nakomende exploitant/verhuurder, aan gemeente een boete van vijfhonderd gulden (ƒ 500,00) per week, een gedeelte van een week voor een volle week gerekend, welke boete door het enkele feit van de niet-nakoming dadelijk opeisbaar is zonder dat een ingebrekestelling nodig is of enige andere formaliteit in acht behoeft te worden genomen, een en ander onverminderd de bevoegdheid van gemeente om op grond van de gewone regelen nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.”
NIEUWE ERFDIENSTBAARHEID
Ten nutte van het aan de verkoper in eigendom verblijvende kantoor en receptie aan de Zanddijk te Julianadorp, gemeente Den Helder, kadastraal bekend gemeente Den Helder sectie M nummer 417 groot vijf are, als heersend erf, en ten laste van het verkochte als dienend erf wordt bij deze zonder vergoeding de erfdienstbaarheid van weg gevestigd om te komen en te gaan naar de openbare weg (Zanddijk).”
Koper verklaarde een exemplaar van gemelde akte van splitsing en het daarbij behorende modelreglement te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de Omgevingsdienst NHN de dato twaalf september tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 van de gemeente Den Helder, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato tien september tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woonhuis voor niet permanente bewoning.
Artikel 19. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.