Parelstraat 18 Amsterdam

10

feb

Parelstraat 18
1018 AS Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 10 februari 2020
22 dagen vanaf 18:00
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot zondag 26 januari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met balkon en terras gelegen op de vierde verdieping van na te melden gebouw alsmede een berging in het souterrain, plaatselijk bekend Parelstraat 18, 1018 AS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, complexaanduiding 4241-A, indexnummer 72, uitmakende het een en zeventig/acht duizend drie honderd vier en twintigste (71/8.324e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een terrein, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, nummer 4044, groot drieduizend zevenhonderd drieënnegentig vierkante meter, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een gebouw met toebehoren plaatselijk bekend Kleine Wittenburgerstraat 16 tot en met 98, Parelstraat 4 tot en met 42 en Waaigat 1 tot en met 67 te Amsterdam,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, complexaanduiding 4241-A, indexnummer 72,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 10 februari 2020 vanaf 18:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 9 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017
(de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr.
J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en
de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567
nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn,
voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE komt artikel 3 lid 1 AVVE te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op tien februari tweeduizend twintig
vanaf achttien uur (18.00 uur), in "Café Restaurant Dauphine" gelegen aan het Prins
Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd
te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter
bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de
Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster aangewezen NVM-makelaar, lid
van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens
plaatsvervanger mits deze voldoet aan dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken
na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande
boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3
Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar,
komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge
deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden
veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd, waarbij de heffingsgrondslag zal worden
vermeerderd met de gekapitaliseerde canon.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbenden en niet aan
derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoopster heeft niet het verlof tot het inroepen van het
huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat Verkoper hierbij geen belang als bedoeld in
3:264 lid 1 letter b Burgerlijk Wetboek heeft.
De Schuldenaar/Rechthebbenden, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet
bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming
worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de
koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte
casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te
ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres
niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende
gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend
was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de
Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende
huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende
huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces
verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat,
gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag
volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht
hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat
de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder
wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk elf februari tweeduizend twintig om veertien
uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van
de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen
na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens
artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster
schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor
gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders
dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring
van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht
te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de
bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling
een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van
een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van
gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder.
Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen
ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt.
Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of
niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de
Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze
inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de eventuele
Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele verschuldigde
omzetbelasting. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien
de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op Inzetpremie,
tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt
derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3,
lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden
gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring,
bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet
en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod
heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor
zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van
dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding
van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in
verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het
Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet
de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de
website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde
website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan
worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Openbare Verkoop", statutair gevestigd in de gemeente Baarn,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van
Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil
bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens
identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens
handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie
van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de
invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris
van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen,
tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het
Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de
Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de
biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van
artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden
geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt,
mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding
voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door
het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de
Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de
ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee
instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn
verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal,
de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de
internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de
notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet
gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om
mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de
Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan
nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch
geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of
gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet
en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit
de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient
gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te
blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens
registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling
niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de
veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk
wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot
het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon
of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de
Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap
heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het
bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap
hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning.
Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt
hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële
verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent
de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de
medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de
notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het procesverbaal
van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod
uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in
artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10,
verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de
Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel
26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk
gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op
artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook
plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan
worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal.
Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm,
geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen,
niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de
Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de Notaris over te
leggen een recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de
rechtspersoon alsmede de bevoegdheid van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt,
alsmede al die informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten
koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen
verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere
Bieder, de Koper en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die
informatie te delen met de Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed
bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als
Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder
genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan
wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen
aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin
van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals
hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring
van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars
Vereniging van Eigenaars Waaigat I", gevestigd te Amsterdam, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig
verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam,
bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
(destijds te Amsterdam) op acht januari negentienhonderd tweeënnegentig in register
Hypotheken 4, in deel 10777 nummer 49, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing
in appartementsrechten op een mei tweeduizend drie verleden voor mr. M.A.J.E. Hazenberg,
destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op twee mei tweeduizend drie in
register Hypotheken 4, in deel 18720, nummer 101, mede in verband met een akte aanvulling
splitsing in appartemenstrechten/erfdienstbaarheid op twee juni tweeduizend drie verleden voor
genoemde notaris Hazenberg, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op drie juni tweeduizend drie in
register Hypotheken 4, in deel 18734, nummer 160.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten
achtentachtig euro en vierenveertig cent (EUR 88,44) per maand. De achterstallige servicekosten zijn
voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met
eenendertig maart tweeduizend twintig: eenhonderd vijfenzeventig euro en tweeëndertig cent
(EUR 175,32).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: vierduizend negenhonderdachtendertig euro en drieënnegentig
cent (EUR 4.938,93).
Artikel 15. Erfpachtvoorwaarden
Op voormeld erfpachtrecht zijn de erfpachtbepalingen van toepassing zoals omschreven in voormelde
akte houdende splitsing in appartementsrechten, welke bepalingen geacht worden woordelijk in deze
akte te zijn opgenomen.
Van toepassing zijn de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zoals vastgesteld door
de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689
opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven in de openbare registers te Amsterdam
op zevenentwintig december tweeduizend in deel 17109 nummer 37,
welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in
deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
Volgens opgave van de grondeigenaar bedraagt de canon tweeduizend zevenhonderdvierentwintig euro
en veertien cent (EUR 2.724,14) per jaar.
Het huidige tijdvak loopt van een april negentienhonderdzevenentachtig tot en met eenendertig maart
tweeduizend negenendertig. De canon is voor het huidige tijdvak afgekocht.
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde
akte tot levering, waarin staat vermeld:
"LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper heeft bij de koopovereenkomst de navolgende lasten als bedoeld in artikel 2 uitdrukkelijk
aanvaard.
ERFDIENSTBAARHEID
Met betrekking tot een bestaande erfdienstbaarheid, voorzover deze nog van toepassing kan zijn, wordt
ten deze verwezen naar voormelde akte houdende aanvulling op splitsing in
appartementsrechten/erfdienstbaarheid, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
"Ten deze wordt speciaal verwezen naar een akte van vestiging erfdienstbaarheid op drie december
negentienhonderd eenendertig voor notaris J.H.F. Kruseman te Amsterdam verleden, waarvan een
afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore (thans genaamd Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers) te Amsterdam op zeven december negentienhonderd eenendertig in register
hypotheken 4 deel 2826 nummer 4, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
"De comparanten ter ene en ter andere zijde verklaarden:
Dat naamloze vennootschap Houthandel van Lindner 1C voornoemd eigenares is van een fabriek met
kantoor en erf te Amsterdam aan de Wittenburgergracht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sektie
N nummer 2607, groot die en dertig are vier en negentig centiare.
Dat de comparanten de onderhavige eigenaar is van twee huizen met erf te Amsterdam aan de Kleine
Wittenburgerstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie N nummers 776 en 778 tezamen
groot tweeënzeventig centiaren.
Dat de achtergevel van de huizen staande op de kadastrale percelen sektie N nummers 776 en 778,
welke thans is gesloopt niet komt op minder dan twee meter afstand van de grens van de genoemde
percelen sektie N nummer 776 en 778, en het perceel sektie N. nummer 2607.
Dat deze gevel zal worden opgetrokken door de comparant ter andere zijde op dezelfde afstand als de
thans gesloopte muur van genoemde grens en partij ter andere zijde in afwijking van het bepaalde bij
artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek in diens gevel zoveel lichtramen zal mogen aanbrengen als hij
zal noodig achten welk recht bij deze wordt gevestigd als een erfdienstbaarheid ten nutte van en ten
laste van genoemde percelen voor den tijd van negen en twintig jaar welk recht indien niet opgezegd
telkens voor denzelfde tijd kan gecontinueerd worden en wel ten behoeve van gemeld genoemde percelen
gemeente Amsterdam sektie N nummer 776 en 778 en ten laste van het perceel gemeente Amsterdam
sektie nummer 2607.
Dat de muur staande op de grens van gemelde percelen gemeente Amsterdam sektie N nummers 776 en
778 en 2607 voor het geheel toebehorend aan de naamloze vennootschap Houthandel Lindner 1C
bouwvallig en zal worden vernieuwd.
In de kosten van welke vernieuwing de naamloze vennootschap Houthandel Lindner 1 C zal bijdragen
een som van eenhonderd gulden terwijl het restant dier kosten komt ten laste van den comparant ter
andere zijde.
De eigenaar van de percelen gemeente Amsterdam sektie N nummers776 en 778 zal in of aan
laatstbedoelde muur mogen aanhangen eene (onleesbaar)roeve en daarop een goot aanleggen voor den
afvoer van het op zijn eigendom vallende hemelwater welk recht daarom wordt gevestigd als een
erfdienstbaarheid ten nutte en ten laste van voornoemde percelen eveneens telkens voor den tijd van
negen en twintig jaar, welk recht indien niet opgezegd telkens voor denzelfde tijd kan gecontinueerd
worden.""
KETTINGBEDING
Storting in de kas van de Vereniging van Eigenaars
Verkoper, voornoemde Woonstichting Lieven de Key, heeft een bedrag van
tweehonderdnegentigduizend euro (€ 290.000,00) gestort in de kas van het onderhoudsfonds van de
onderhavige Vereniging van Eigenaars "Waaigat I" te Amsterdam
Koper zal geen medewerking verlenen aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars om gemelde
storting op welke wijze dan ook aan te spreken, behoudens die besluiten welke door verkoper worden
goedgekeurd, onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro
(€R 50.000,00) ten behoeve van verkoper.
Koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht voor zover nodig bij wijze van kettingbeding deze bepaling
op verbeurte van een boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van Woonstichting Lieven
de Key op te leggen en volgende rechtsopvolgers te verplichten om deze bepaling op te leggen bij elke
volgende overgang onder bijzondere titel.
Gemelde boeten zullen jaarlijks per één januari van elk kalenderjaar worden verhoogt overeenkomstig
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Rijswijk, hierna te noemen C.B.S. te publiceren stijging
van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag
negentienhonderd vijfennegentig is honderd (1995=100).
Hiertoe zullen de boeten vermenigvuldigd worden met een breuk, waarvan de tellen gevormd wordt
door het prijsindexcijfer per één januari van elk jaar, en de noemer door het prijsindexcijfer per één
januari daaraan voorafgaande en zo ieder jaar vervolgens.
Mocht het C.B.S. te eniger tijd overgaan tot publicatie van een consumentenprijsindex op een meer
recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zonodig na
koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen.
De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met C.B.S.
Indien te eniger tijd het C.B.S. mocht worden opgeheven of de bovenvermelde statistische gegevens niet
meer zal publiceren, zullen partijen in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming door
middel van rechterlijke uitspraak daaromtrent- andere statistische gegevens aanvaarden die in
redelijkheid een zelfde inzicht verschaffen als bij partijen bij het aangaan van deze overeenkomst voor
ogen stond.
Voorzover in alle bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan
koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze
tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen
door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor
deze te worden aangenomen.
Artikel 17. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van
het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle
(eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als
bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te
dragen.
Artikel 18. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt
te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers luidende:
“Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, Betrokken gemeente
Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851”.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke
beperkingenregistratie.
Artikel 19. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen
verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Amsterdam de dato zeven november tweeduizend negentien waarvan
een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Oostelijke eilanden van de gemeente
Amsterdam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zestien oktober tweeduizend negentien, waarvan een
kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming
van het Registergoed is: woning.
(e) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed
is: koopwoning.
Artikel 20. Aanvaarding "As is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het
Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als
bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te
aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Parelstraat 18, 1018 AS te Amsterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. dhr. A.L. Bos
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com
Fax: 020-3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com