Doctor Hekmanstraat 88 Rotterdam

19

feb

2020

Doctor Hekmanstraat 88
3037 SJ Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 februari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 februari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, complexaanduiding 5424-A, appartementsindex 11, omvattende:
a. het één/elfde (1/11e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één en dertig oktober tweeduizend twee en negentig met de tot en met één en dertig oktober tweeduizend drie en veertig afgekochte erfpachtscanon - van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, gelegen aan de Doctor Hekmanstraat 72 tot en met 92 (even nummers) te Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen van een appartementsgebouw met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, nummer 5420, groot vier are en vier en twintig centiare (4 a 24 ca) (volgens de splitsingsakte vier are en twintig centiare);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met afzonderlijke inpandige berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3037 SJ Rotterdam, Doctor Hekmanstraat 88;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, complexaanduiding 5424-A, appartementsindex 11, omvattende: a. het één/elfde (1/11e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één en dertig oktober tweeduizend twee en negentig met de tot en met één en dertig oktober tweeduizend drie en veertig afgekochte erfpachtscanon - van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, gelegen aan de Doctor Hekmanstraat 72 tot en met 92 (even nummers) te Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen van een appartementsgebouw met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, nummer 5420, groot vier are en vier en twintig centiare (4 a 24 ca) (volgens de splitsingsakte vier are en twintig centiare); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met afzonderlijke inpandige berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3037 SJ Rotterdam, Doctor Hekmanstraat 88;
Bezichtiging 30 januari 2020 13:00 – 14:00
18 februari 2020 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 februari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 17 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht zal eindigen op eenendertig oktober tweeduizend tweeënnegentig;
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met één en dertig oktober tweeduizend drieënveertig.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroerend goed van de gemeente Rotterdam in beheer bij het Gemeentelijk Grondbedrijf, zoals deze door de raad van de gemeente opnieuw zijn vastgesteld en gewijzigd bij zijn besluiten van respectievelijk acht november negentienhonderd vier en tachtig, zestien oktober negentienhonderd zes en tachtig, zestien juni negentienhonderd acht en tachtig en aldus zijn neergelegd in een akte op een juli negentienhonderd acht en tachtig voor notaris mr. H.M.Th. Breedveld te Rotterdam, verleden, en op vier juli negentienhonderd acht en tachtig bij afschrift ingeschreven in register 4 ten kantore van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam, deel 10095 nummer 47. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. HET VERZOEKSCHRIFT VOOR VERLOF TOT INROEPEN VAN HETHUURBEDING ZAL DOOR DE VOORZIENINGENRECHTER WORDEN GEWEIGERD.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.111,60.
Bijdrage VvE per maand € 118,60. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 17 maart 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
energielabel voorlopig.docx bestand
Rapport Bodemloket.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Liskwartier.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening biologische veiligheid.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 10095 nr 47 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13483 nr 46 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13763 nr 20 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Gemeente informatie WKPB.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.