Holysingel 264 Vlaardingen

19

feb

2020

Holysingel 264
3136 LG Vlaardingen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 februari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 februari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K,
complexaanduiding 2091-A, appartementsindex 127, omvattende:
a. het tien/negenhonderd tweeëntachtigste (10/982e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op veertien maart tweeduizend vijfenzestig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Holysingel 10 tot en met 72 (even nummers) (garages) en 74 tot en met 272 (even nummer) (woningen) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 2087, groot zeven en vijftig are en dertien centiare (57a 13 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op elfde verdieping met
berging op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3136 LG Vlaardingen, Holysingel 264.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, complexaanduiding 2091-A, appartementsindex 127, omvattende: a. het tien/negenhonderd tweeëntachtigste (10/982e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op veertien maart tweeduizend vijfenzestig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Holysingel 10 tot en met 72 (even nummers) (garages) en 74 tot en met 272 (even nummer) (woningen) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 2087, groot zeven en vijftig are en dertien centiare (57a 13 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op elfde verdieping met berging op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3136 LG Vlaardingen, Holysingel 264.
Bezichtiging 4 februari 2020 09:00 – 10:00
18 februari 2020 09:00 – 10:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 februari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 17 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op vijftien maart tweeduizend vijfenzestig;
De erfpachtcanon bedraagt vierennegentig euro en negenendertig cent (€ 94,39) jaar te voldoen
bij vooruitbetaling op twee januari van ieder jaar. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt
voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen", zoals vastgesteld bij raadsbesluit van zeven mei negentienhonderd drie en vijftig en opgenomen in een akte op zestien september negentienhonderd drie en vijftig verleden voor een waarnemer van H.P. Dolk, destijds notaris te Vlaardingen, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Rotterdam) op zestien september negentienhonderd drie en vijftig, in register Hypotheken 4, deel 3022, nummer 124.
Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover
deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Achterstand erfpachtcanon p.m.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 708,04.
Bijdrage VvE per maand € 177,01. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 17 maart 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (1).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (2).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen (3).pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
brondocument 6017-25-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 6747-24-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 8553-7-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3022 nr 124 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3764 nr 29 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.