Lou Jansenplein 50 H Amsterdam

13

feb

Lou Jansenplein 50 H
1063 HA Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 13 februari 2020
25 dagen vanaf 14:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 29 januari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste woonlaag met berging op de begane grond, plaatselijk bekend Lou Jansenplein 50-huis, 1063 HA Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, complexaanduiding 8215-A, appartementsindex 19, uitmakende het vijf en zeventig/acht duizend acht honderd acht en tachtigste (75/8.888e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een gebouw omvattende eenhonderd acht (108) appartementswoningen, vijftig (50) garages en twee (2) opslagruimten, plaatselijk bekend als Lou Jansenplein 1 tot en met 19 (oneven nummers) (1063 GT), 21 tot en met 45 (oneven nummers) (1063 GV), 47 tot en met 73 (oneven nummers) (1063 GW), 2 tot en met 20 (even nummers) (1063 GX), 22 tot en met 44 (even nummers) (1063 GZ), 46 tot en met 80 (even nummers) (1063 HA), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, nummers 4408, 4409, 4410 en 4411, groot drieëntwintig are en vijf centiare,

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, complexaanduiding 8215-A, appartementsindex 19,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

donderdag 13 februari 2020 vanaf 14:30

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 12 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017
(de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr.
J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en
de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567
nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn,
voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag
en wel op dertien februari tweeduizend twintig vanaf veertien uur dertig minuten (14.30 uur), via de
website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de
"Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald dat het afslagbedrag, zijnde de optelling
van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de
Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dienen de koopsom en de overige nog
niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande
boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3
Burgerlijk Wetboek;
g. achterstallige canon;
h. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar,
komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge
deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden
veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd, waarbij de heffingsgrondslag zal worden
vermeerderd met de gekapitaliseerde canon.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende
en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoopster heeft niet het verlof tot het inroepen van
het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat Verkoopster hierbij geen belang als
bedoeld in artikel 3:264 lid 1 letter b Burgerlijk Wetboek heeft.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet
bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden
genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de
koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte
casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te
ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres
niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende
gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend
was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de
Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende
huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende
huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces
verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat,
gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag
volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht
hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat
de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder
wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk veertien februari tweeduizend twintig om
veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103 3686 04 onder vermelding van
"aanbetaling kosten veiling Lou Jansenplein 50 H/61900887" te storten een bedrag ter grootte van tien
procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen
na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens
artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster
schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor
gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders
dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring
van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht
over te leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de
bijkomende kosten te kunnen betalen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder.
Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen
ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt.
Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of
niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de
Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze
inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt
derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3,
lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te
worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring,
bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet
en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod
heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor
zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van
dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding
van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in
verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het
Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet
de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de
Veilingwebsite plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt
in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen
toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van
de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Veilingnotaris B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 72653337;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de
AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze
waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te
worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en
alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van
biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie
van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via
nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene
Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een
personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op
nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor
zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte
elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris
toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die
elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan,
waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van
geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk
Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite
bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen
mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt
automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het
einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet
verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode
eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn
geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden
geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de
AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een
bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder
uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede
in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en
in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot
internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en),
alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van
de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan
nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door
te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of
gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende
het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en
wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens
registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling
niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de
veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk
wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot
het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon
of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de
Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap
heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het
bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap
hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning.
Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt
hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële
verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens
de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10,
tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht
werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te
nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van
veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10,
tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht
werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te
nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van
veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid
inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig
gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening
houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De
security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar
aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV
beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak
op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de
Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit
hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de
informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor
rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers
of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's
of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan
de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris,
de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te
brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als
direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV,
zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatieof
andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige
daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de
Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van
deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of
indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de
Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen
te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de
Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde
derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat
hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de
volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk
ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Lou
Jansenplein", gevestigd te Amsterdam, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig
verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam,
bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
(destijds te Amsterdam) op acht januari negentienhonderd tweeënnegentig in register
Hypotheken 4, in deel 10777 nummer 49, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing
in appartementsrechten op vierentwintig december tweeduizend drie verleden voor mr.
A.M.J.M. Ploumen, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op vierentwintig december
tweeduizend drie in register Hypotheken 4, in deel 18861, nummer 59, welke akte is
gerectificeerd bij akte houdende een proces verbaal van verbetering van zogenaamde clerical
error als bedoeld in artikel 45 tweede lid van de wet op het Notarisambt, opgemaakt op dertien
februari tweeduizend vier door een waarnemer van genoemde notaris Ploumen, waarvan een
afschrift is ingeschreven ten kantore van de dienst van het kadaster en de openbare registers
destijds te Amsterdam in register hypoheken 4 op zestien februari tweeduizend tien in deel
18891 nummer 58.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten een
honderd zeven euro en een cent (EUR 107,01) per maand. Er is per drieëntwintig december tweeduizend
negentien geen achterstand in de betaling van de servicekosten.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: twee duizend een honderd twee en veertig euro en drie en
dertig cent (EUR 2.142,33).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde
akte tot levering, waarin staat vermeld:
“BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Met betrekking tot bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard, wordt
verwezen naar gemelde akte van splitsing in appartementsrechten en wijziging erfpacht, waarin onder
meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
“ERFPACHT
1. De uitgifte in erfpacht van het Registergoed heeft plaatsgevonden door de inschrijving in
register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam
op vierentwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig in deel 3853 nummer 122, van een
afschrift van een akte uitgifte erfpacht op diezelfde dag voor C. Scheltema Beduin, notaris te
Amsterdam verleden.
2. Op het erfpachtrecht zijn van toepassing: de Algemene bepalingen voor Voortdurende erfpacht
vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij haar besluit van drie maart
negentienhonderd zevenendertig nummer 51, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot,
van welke akte een afschrift is ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers te Amsterdam op achtentwintig mei negentienhonderd
zevenendertig in deel 3037 nummer 33, zoals die Algemene Bepalingen zijn gewijzigd door de
Gemeenteraad van Amsterdam bij haar besluit van vijfentwintig mei negentienhonderd
vijfenvijftig nummer 528, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot, van welke akte een
afschrift is ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Amsterdam op dertig september negentienhonderd vijfenvijftig in deel
3770 nummer 1263.
3. De canon voor het Gebouw bedraagt negenduizend negenhonderd veertig euro en
negenenveertig cent (€ 9.940,49) per jaar en kan voor het eerst worden herzien per zestien april
tweeduizend tweeëndertig.
4. De canon dient te worden voldaan in halfjaarlijkse termijnen voor of op zestien april en zestien
oktober van ieder jaar.
5. De in de erfpachtvoorwaarden toegestane bestemming van het Registergoed is woningen met
bijbehorende bergingen, garages en C.V. ruimten.
TOESTEMMING GRONDEIGENAAR
Van de toestemming van de grondeigenaar voor de onderhavige splitsing conform het bepaalde in
artikel 5:106 lid 6 Burgerlijk Wetboek blijkt uit een besluit nummer 03.DB.0455, de dato vijf augustus
tweeduizend drie van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Geuzenveld~Slotermeer van de gemeente
Amsterdam, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht
ERFP ACHTVOORWAARDEN/VASTSTELLING CANON
I. Mede verschijnt voor mij, notaris, mevrouw mr Kirsten Pita Prick, kantooradres: 1017 XN
Amsterdam, Frederiksplein 42, geboren te Groningen op veertien februari negentienhonderd
zevenenzeventig, in deze handelend als schriftelijk (gesubstitueerd) gevolmachtigde van de
publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Amsterdam, adres: 1011 PN Amsterdam, Amstel
1 die verklaart dat de toestemming als hiervoor vermeld, is verleend onder de navolgende
voorwaarden ingaande per zestien april tweeduizend drie:
II. Op alle éénhonderd zestig (160) appartementsrechten. ieder afzonderlijk. zijn van toepassing
de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de gemeenteraad van
Amsterdam bij haar besluit van zes april negentienhonderd vierennegentig nummer 275,
opgenomen in een notariële akte, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register
hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op
negentien april negentienhonderd vierennegentig in deel 12082 nummer 47, hierna te noemen:
”de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht negentienhonderd vierennegentig";
III. Het appartementsrecht omvattende een woning heeft de bestemming koopwoning;
IV. Het appartementsrecht omvattende een woning mag slechts worden vervreemd aan:
- de huurder van het appartementsrecht op het moment van de splitsing, dan wel;
- een gegadigde voor een appartementsrecht, die daarop reflecteert na het beëindigen
van de huurovereenkomst met de huurder als bedoeld onder a van artikel 3 van het
splitsingsbesluit, van het desbetreffende appartementsrecht, dan wel:
- een gegadigde voor meerdere verhuurde appartementsrechten, die de rechten
uitsluitend verwerft uil een oogpunt van geldbelegging en niet het oogmerk heeft van
bewoning voor zichzelf;
V. Op grond van de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht negentienhonderd
vierennegentig zijn de erfpachters van alle appartementsrechten een jaar1ijkse canon
verschuldigd; deze canon wordt vijf jaarlijks geïndexeerd. De vijf jaarlijkse canonaanpassing
zal voor het eerst geschieden op zestien april tweeduizend acht en daarna overeenkomstig
hetgeen in artikel 8 lid i van de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht
negentienhonderd vierennegentig daaromtrent is gesteld;
VI. De canon zal met ingang van zestien april tweeduizend drie gesplitst in rekening worden
gebracht.
De aandelen in de canon als volgt vast te stellen:
- voor Appartementsrecht 8, 14 tot en met 19, 35, 41 tot en met 46, 62, 68 tot en met 73,
89, 95 tot en met 100 op vierentachtig euro en tweeënveertig eurocent (€ 84,42);”
Enzovoorts
“VII. Als tijdstip waarop het tweede erfpachttijdvak als bedoeld in artikel 12 lid 5 van de Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht negentienhonderd vierennegentig zal zijn verlopen,
wordt aangenomen vijftien april tweeduizend tweeëndertig, zodat op zestien april tweeduizend
tweeëndertig het volgende tijdvak van vijftig (50) jaar een aanvang zal nemen;
VIII. De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op zestien april en
zestien oktober van elk jaar.
IX. De appartementsrechten 1 tot en met 160 worden geacht één bouwblok te vormen.
X" Enzovoorts
19. Appartementsrecht 19, plaatselijk bekend als Lou Jansenplein 50-huis te Amsterdam, heeft de
bestemming koopwoning en heeft een oppervlakte van vijfenzeventig vierkante meter bruto
vloeroppervlak (75 m2 BVO); “
Enzovoorts
“XI. Met de erfpachter is overeengekomen dat de canon aan hem/haar in rekening zal worden
gebracht overeenkomstig de betalingswijze van zijn haar keuze, zoals hierna onder
"BETALINGSWIJZE CANON" is vermeld.
XII. Indien de erfpachter gekozen heeft voor een vaste canon (uitsluiting van de canon indexering
voor de resterende periode van de eerste termijn) of voor de afkoop van de resterende periode
van de eerste termijn, dan zal als tijdstip waarop het eerste erfpachttijdvak van vijftig (50) jaar
is verlopen aangenomen worden vijftien april tweeduizend tweeëndertig, zodat op zestien april
tweeduizend tweeëndertig het volgende tijdvak van vijftig (50) jaar een aanvang zal nemen, met
alle daaraan verbonden rechtsgevolgen zoals herziening van de canon;
XIII. Indien de erfpachter gekozen heeft voor verlengde afkoop, te weten tot zestien april tweeduizend
tweeëntachtig, zal in afwijking van het hiervoor in onderdeel VII bepaalde gelden, dat voor deze
erfpachters als tijdstip waarop het verlengde erfpachttijdvak is verlopen wordt aangenomen
vijftien april tweeduizend tweeëntachtig, zodat op zestien april tweeduizend tweeëntachtig het
volgende tijdvak van vijftig (SO) jaar een aanvang zal nemen, met alle daaraan verbonden
rechtsgevolgen zoals herziening van de canon;
XIV. De kosten van de akte van splitsing en de inschrijving in de openbare registers zijn voor
rekening van de erfpachter.
De comparante onder 2, handelend als vermeld, verklaart het bovenstaande, voor zoveel nodig
te aanvaarden.
BETALINGSWIJZE (GESPLITSTE) ERFPACHTCANON
Met de erfpachter is overeengekomen dat de canon aan hem/haar in rekening zal worden gebracht
overeenkomstig de betalingswijze van zijn/haar keuze, te weten:”
Enzovoorts
“B. Vaste canon (uitsluiting van de canon indexering voor de resterende periode van de eerste
termijn)
De erfpachter van de hierna te vermelden appartementsrechten heeft gekozen voor de betaling van een
vaste canon zoals hiervoor in onderdeel XII van "ERFPACHTVOORWAARDEN VASTSTELLING
CANON" is vermeld, te weten:
- Appartementsrecht 8, 14 tot en met 17, 19, 35, 41 tot en met 43, 45, 69 tot en met 71, 95, 97 en
zesentachtig euro en drieënnegentig eurocent (€ 86,93);”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen
door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor
deze te worden aangenomen.
Artikel 16 Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994, vastgesteld door de gemeenteraad van
Amsterdam bij haar besluit van zes april negentienhonderdvierennegentig nummer 275, opgenomen in
een notariële akte van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op negentien april
negentienhonderdvierennegentig in register Hypotheken 4, in deel 12082, nummer 47.
De Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze
akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
Het recht van erfpacht is voortdurend.
Het huidige tijdvak loopt van zestien april negentienhonderdzevenenvijftig tot en met vijftien april
tweeduizend tweeëndertig. Het recht van erfpacht kan voor het eerst worden herzien per zestien april
tweeduizend tweeëndertig, terwijl de canon kan worden aangepast, voor het eerst op zestien april
tweeduizend tweeëndertig.
De canon is gesplitst en bedraagt op dit moment zesentachtig euro en drieënnegentig eurocent (€ 86,93)
per jaar, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen per de zestiende april en de zestiende oktober van ieder
jaar.
Thans is er volgens een opgave van de erfverpachter per twintig november tweeduizend negentien een
achterstand ad tweehonderdnegenennegentig euro en acht cent (EUR 299,08). De achterstallige canon
is tevens voor rekening van de koper.
Artikel 17. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van
het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle
(eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als
bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te
dragen.
Artikel 18. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt
te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke
beperkingenregistratie.
Artikel 19. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen
verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Amsterdam de dato dertig oktober tweeduizend negentien waarvan
een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Slotermeer van de
gemeente Amsterdam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato achtentwintig oktober tweeduizend negentien, waarvan
een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming
van het Registergoed is: flatwoning met berging.
(e) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed
is: koopwoning.
Artikel 20. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het
Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van
de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek
te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle
overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen
verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de
oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere
registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een
persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden
die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter
beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde
maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 22. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als
bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te
aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Lou Jansenplein 50 H, 1063 HA te Amsterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. dhr. A.L. Bos
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com
Fax: 020-3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com