Hendrik Figeeweg 13 A-C Haarlem

13

feb

Hendrik Figeeweg 13 A-C
2031 BJ Haarlem

Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 13 februari 2020
25 dagen vanaf 10:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 29 januari 2020 om 23:59.

Object

a. het bedrijfspand met kantoor, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Hendrik Figeeweg 13 A te 2031 BJ Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 954, groot vijfhonderd tachtig vierkante meter;
b. het bedrijfspand met kantoor, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Hendrik Figeeweg 13 B te 2031 BJ Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 955, groot vijfhonderd eenenzeventig vierkante meter;
c het bedrijfspand met kantoor, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Hendrik Figeeweg 13 C te 2031 BJ Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 956, groot vijfhonderd negenenzeventig vierkante meter

Voor informatie met betrekking tot het pand, eventuele bezichtigingen etc kunt u contact opnemen met de makelaar:
Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.
de heer Martijn Hoogstede
Tappersweg 12 D
2031 ET Haarlem
023 5325533

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 954; en kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 955; en kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie N, nummer 956
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

donderdag 13 februari 2020 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 12 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en worden geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op dertien februari tweeduizend twintig vanaf tien uur (10.00 uur) via de Website.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ter zake van de levering van het registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61900592/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder van de gemeente Haarlem, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. het rapport van het Bodemloket de dato vier juli tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot juridische levering, waarin staat vermeld:
"LASTEN EN BEPERKINGEN
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen wordt verwezen naar voormelde akte verleden op zes april negentienhonderd drie en negentig verleden voor genoemde notaris Over, waarin onder meer voorkomt, woordelijk luidende:
"1. Het onroerend goed gaat op de koopster over in de staat, waarin het zich op heden bevindt, met alle erfdienstbaarheden, gemeenschappen en gebreken, zomede met alle rechten en verplichtingen welke daaraan zijn verbonden. Te dezen wordt speciaal verwezen naar een aan de koopster bindend opgelegd de bepalingen voorkomende in een akte overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op tien juli negentienhonderd acht en zeventig in deel 5884 nummer 55 en waarin ten aanzien van de weg, welke (grotendeels) ter breedte van circa twee meter op het aan B.V. Machinefabriek Figee toebehorend terrein en ter breedte van circa vier meter op het inmiddels aan de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Figee Centre" overgedragen terrein is gelegen staat vermeld:
De sub III omschreven weg is bestemd tot gebruik van en ten nutte van de eigenaar(s)/gebruikers van het thans aan genoemde vennootschap: "B.V. Machinefabriek Figee" toebehorend gedeelte van voormeld kadastraal perceel nummer 586, alsmede tot gebruik en ten nutte van de eigenaar(s)/gebruikers van het aan genoemde vennootschap "Halico Groep B.V." in eigendom toebehorend gedeelte van voormeld kadastraal perceel nummer 586 en van de op laatstgenoemd onroerend goed te bouwen bedrijfshallen. Genoemde weg zal door alle vorenbedoelde eigenaar(s)/gebruikers mogen worden gebruikt om te (doen)komen van en te (doen) gaan naar de openbare weg en zal mogen worden begaan met alle mogelijke voertuigen en/of transportmiddelen. De uit dit artikel voortvloeiende rechten en verplichtingen worden bij dezen gevestigd als erfdienstbaarheden van weg ten nutte en ten laste van de aan beide genoemde vennootschappen toebehorende, hiervoor omschreven, onroerende goederen over en weer, evenwel onder de bepalingen, dat:
a. op de weg, waarover de erfdienstbaarheden worden uitgeoefend, door genoemde eigenaar(s)/gebruikers of door derden nimmer voertuigen of andere voorwerpen mogen worden geparkeerd, tot stilstand gebracht, of verplaatst;
b. de kosten van onderhoud van de weg zijn voor rekening van B.V. Machinefabriek Figee voor één/derde gedeelte en van Halico Groep B.V. (casu quo de gezamenlijke eigenaren van voormelde bedrijfshallen) voor twee/derde gedeelte;
c. de weg elke dag van des namiddags zeventien uur tot de volgende morgen zeven uur dertig alsmede gedurende de zaterdagen en zon- en feestdagen wordt afgesloten met een hek, dat door belanghebbenden geopend kan worden en na doorgang direct weer gesloten moet worden;
d. de weg slechts met een maximum snelheid van vijftien kilometer per uur bereden mag worden;
e. de weg niet bereden mag worden met auto's welke een grotere asdruk dan tien ton hebben;
f. van het sub c. bepaalde ontheffing kan worden verleend door de portier, die op het terrein van B.V. Machinefabriek Figee aanwezig is, dan wel door een persoon, die in onderling overleg wordt aangewezen;
g. bij gebruikmaking van de weg op andere wijze dan hiervoor sub e. omschreven, ook indien dit geschiedt op grond van de sub f. genoemde ontheffing, de eventueel daardoor ontstane beschadiging terstond geheel voor rekening van de eigenaar, door wie of te wiens behoeve gebruik is gemaakt van de weg, zal of moet worden hersteld."
Voorts wordt te dezen verwezen naar een akte ingeschreven in voormelde Openbare Registers op tien juli negentienhonderd acht en zeventig in deel 5884 nummer 56, waarin tot het complex Figee Centre behorende wegen en andere onroerende goederen werden overgedragen aan de te Haarlem gevestigde vereniging: "Vereniging van Eigenaars Figee Centre" en waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
10. Deze overeenkomst van koop en verkoop is gesloten met het speciale doel om de feitelijke en juridische problematiek te voorkomen, welke zou kunnen ontstaan indien de bij deze akte overgedragen onroerende goederen met alle daartoe behorende of daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen in onverdeelde mede-eigendom zouden worden overgedragen aan de eigenaars van bedrijfshallen, welke in aanbouw zijn op voormeld “Figee Centre” hetwelk op voormelde situatietekening tennaastebij is aangegeven. Gelet op deze doelstelling en mede gelet op het feit, dat de door de vereniging verschuldigde koopsom indirect middels verrekening en doorberekening geheel is voldaan door de eigenaars van voormelde bedrijfshallen, moeten – evenwel uitsluitend voor de interne verhoudingen – de vereniging als juridisch eigenaar en de eigenaars van de bedrijfshallen als economische eigenaars van de bij deze akte overgedragen onroerende goederen worden aangemerkt.
Daarom ook is het de vereniging op verbeurte van een direkt en zonder nadere ingebrekestelling ten behoeve van de eigenaar van elke bedrijfshal opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f. 100.000,--) (onverminderd de verplichting tot schadevergoeding) verboden om zonder toestemming van de eigenaar van elke bedrijfshal de bij deze akte overgedragen onroerende goederen te vervreemden aan anderen dan de eigenaars van de bedrijfshallen. Ingeval van voorgenomen vervreemding van de in de vorige zin bedoelde onroerende goederen of ingeval van ontbinding der vereniging is de vereniging op verbeurte van de in de vorige zin omschreven boete verplicht om die onroerende goederen zonder enige contraprestatie in onverdeelde mede-eigendom over te dragen aan de eigenaars van de bedrijfshallen wel zodanig, dat die eigenaars tot die mede-eigendom gerechtigd zijn naar rato van de oppervlakte van het perceel grond, dat tot elke bedrijfshal behoort.
11. a. De vereniging is jegens Halico Groep B.V. en haar rechtsopvolgers in de eigendom (speciaal ook de eigenaars van de in aanbouw zijnde bedrijfshallen) verplicht om de bij deze akte overgedragen grond en de daarop of daarin aangebrachte of aan te brengen wegen, parkeerruimten, beschoeiingen, kadermuren en terreinverlichting als een goed huisvader en overeenkomstig de aard van vorenbedoeld bedrijfshallencomplex voor rekening van de eigenaars van de tot dit complex behorende bedrijfshallen te beheren en te exploiteren. De wegen en parkeerruimten strekken onverminderd het gebruiksrecht van B.V. Machinefabriek Figee ten nutte van de eigenaars van voormelde bedrijfshallen;
b. De eigenaars van vorenbedoeld bedrijfshallen zijn verplicht om de voorschriften, welke door de vereniging worden gegeven voor het gebruik van casu quo terzake van die wegen en parkeerruimten alsmede van de overige voorzieningen, welke in of ten behoeve van het bedrijfshallencomplex door de vereniging worden aangebracht of beheerd, stipt na te leven.
c. Tot de hiervoor sub b. bedoelde voorschriften behoort onder meer het verbod dat op de tot het bedrijfshallencomplex behorende wegen door de gebruikers of door derden nimmer voertuigen of andere voorwerpen mogen worden geparkeerd, tot stilstand gebracht of geplaatst.
d. Ten aanzien van de parkeerruimten geldt als voorschrift, bedoeld sub b., dat door de eigenaar/gebruiker van een bedrijfshal of door de bezoeker van een bedrijfshal uitsluitend parkeervakken, welke voor de frontbreedte van die bedrijfshal zijn gelegen en als zodanig zijn gemarkeerd, alsmede de parkeervakken, welke tegen een nader door de vereniging vast te stellen prijs en periode worden gehuurd, als parkeerruimten mogen worden gebruikt.
e. Tot de voorschriften, als hiervoor sub b. bedoeld, behoren eveneens de reglementen, welke door de vereniging worden vastgesteld in verband met de uitoefening van het toezicht, dat zoveel mogelijk – door of namens de vereniging zal worden uitgeoefend op het bedrijfshallencomplex en de aan de vereniging toebehorende zaken en de door haar beheerde voorzieningen ten behoeve van dat complex, alsmede op de toegang tot dit complex.
De vereniging is gerechtigd en zal er naar streven om dit toezicht speciaal op het in- en uitgaande verkeer van het bedrijfshallencomplex waar mogelijk uit te doen oefenen waaruit de aan B.V. Machinefabriek Figee toebehorende portiersloge en om de hierin aanwezige portier zowel ten behoeve van laatstgenoemde vennootschap als ten behoeve van de vereniging casu quo van de eigenaars van de bedrijfshallen werkzaam te doen zijn, in dier voege dat de aan het via de portierloge geregelde toezicht verbonden kosten (waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen: de kosten van salariëring van de portier en de kosten van verwarming, verlichting en huur van de portiersloge, alsmede zijn telefoonkosten) zullen worden gedragen door vermelde vennootschap en de vereniging, elk voor de helft.
f. Alle kosten van beheer, onderhoud, vernieuwing, verbetering, toezicht, administratie en van alle voorzieningen, welke in dit artikel 11 zijn genoemd, daarmee verband houden of daaruit voortvloeien, komen geheel ten laste van de eigenaars van vorenbedoelde bedrijfshallen en wel naar evenredigheid van de oppervlakte grond, welke tot elke bedrijfshal behoort. Ingeval een eigenaar nalatig is in de voldoening van de door hem verschuldigde bijdrage zijn de overige eigenaars jegens de vereniging verplicht om die bijdrage in de hiervoor omschreven verhouding aan de vereniging te voldoen, onverminderd de verplichting van de vereniging om alle geëigende rechtsmaatregelen te nemen tot incasso van die achterstallige bijdrage. De vereniging is bevoegd om in mindering op de jaarlijks definitief vast te stellen bijdrage van de eigenaars van de bedrijfshallen een driemaandelijkse voorschotbijdrage te heffen en om aan verkoper geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen voor de verschuldigdheid van de bijdrage terzake van de bij haar nog in eigendom zijnde doch nog niet in gebruik genomen bedrijfshallen.
g. De vereniging is gerechtigd om de eigenaar casu quo gebruiker van een bedrijfshal het gebruik van de aan de vereniging toebehorende wegen, parkeerruimten en overige gemeenschappelijke voorzieningen voor een nader door de vereniging te bepalen periode te ontzeggen, indien en zodra bedoelde eigenaar of gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van de door de vereniging gestelde voorschriften, als sub b. bedoeld, of van de verplichting tot voldoening van de hiervoor sub f. bedoelde (voorschot)bijdragen.
h. De eigenaar of gebruiker van een tot het bedrijfshallencomplex behorend onroerend goed is verplicht om bij elke vervreemding van dit onroerend goed of verlening van een zakelijk of persoonlijk genotsrecht daarop de voor een eigenaar of gebruiker van een bedrijfshal uit dit artikel 11 voortvloeiende verplichtingen op te leggen aan rechtsopvolgers in de eigendom of genotsrecht en in volgende akten van eigendomsoverdracht of van verlening casu quo vervreemding van zakelijke genotsrechten te doen opnemen.
i. Bij niet-nakoming van de in het vorige lid omgeschreven verplichting verbeurt de overtredende partij een direct en zonder nadere ingebrekestelling en ten behoeve van e vereniging opeisbare boete van vijftigduizend gulden (f.50.000,--) onverminderd de verplichting tot schadevergoeding en het recht van de vereniging om de opvolgend eigenaar of gebruikers het gebruik van de vorenbedoelde wegen, parkeerruimten en overige gemeenschappelijke voorzieningen te ontzeggen.
j. Op verbeurte van de boete, als hiervoor sub i. omschreven, is iedere eigenaar van een bedrijfshal jegens de vereniging verplicht om tegelijk met de vervreemding van de bedrijfshal zijn lidmaatschap van de vereniging over te dragen aan de opvolgende eigenaar.
k. De in dit artikel omschreven verplichtingen voor een eigenaar of gebruiker van een bedrijfshal zijn krachtens besluit van de algemene vergadering van de vereniging eveneens in het huishoudelijk reglement van de vereniging opgenomen.
l. De in dit artikel omschreven rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de tot het bedrijfshallencomplex behorende wegen en parkeerruimten worden bij dezen gevestigd als erfdienstbaarheden ten laste van de bij deze akte aan de vereniging overgedragen onroerende goederen en ten behoeve en ten nutte van de thans nog aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelten van vorenbedoeld bedrijfshallencomplex "Figee Centre", hetwelk deel uitmaakt van voormeld kadastraal perceel onder de verplichting van de eigenaars van de heersende erven tot nakoming van de verplichtingen, welke voor hen uit dit artikel 11 voortvloeiend".
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechte bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
In het handelsregister zijn geen gegevens te vinden van de in bovenvermelde tekst genoemde Vereniging van Eigenaars Figee Centre.
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster, voor zover mogelijk en nog van toepassing, bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van belanghebbenden bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16. 7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 Conform en in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015, heeft Verkoopster een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voor zover bekend bij Verkoopster is een (gedeelte van) het Registergoed thans in gebruik bij een huurder. Verkoper beschikt over een huurovereenkomst met deze huurder, welke (geanonimiseerde) huurovereenkomst, hierna aangeduid als de "Huurovereenkomst", is op te vragen bij de bij de veiling betrokken makelaar en welke tevens ter inzage ligt bij de notaris. De huurpenningen zijn aan Verkoper verpand.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoper of zijn beslagen door de Verkoper, maakt de Verkoper daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoper verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoper staat er niet voor in dat de na de levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Hendrik Figeeweg 13 A-C, 2031 BJ te Haarlem

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 301 63 33
Fax: 020-3016333