Victor van Vrieslandstraat 4 - 6 Haarlem

26

mrt

Victor van Vrieslandstraat 4 - 6
2025 LS Haarlem

Appartement + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 maart 2020
28 dagen vanaf 10:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

BOG auctions


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 11 maart 2020 om 23:59.

Object

I. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend Victor van Vrieslandstraat 4, 2025 LS Haarlem, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D complexaanduiding 909-A, indexnummer 1, uitmakende het vier/eenhonderd vierde (4/104e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met (onder)grond en verder aanbehoren, omvattende achtenveertig woningen met aanbehoren en twee bedrijfsruimten met aanbehoren, gelegen aan de Victor van Vrieslandstraat te Haarlem, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Schoten sectie D nummer 906, groot tweeduizend zevenhonderd vijftien vierkante meter
II. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend Victor van Vrieslandstraat 6, 2025 LS Haarlem, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D complexaanduiding 909-A, indexnummer 2, uitmakende het vier/eenhonderd vierde (4/104e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met (onder)grond en verder aanbehoren, omvattende achtenveertig woningen met aanbehoren en twee bedrijfsruimten met aanbehoren, gelegen aan de Victor van Vrieslandstraat te Haarlem, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Schoten sectie D nummer 906, groot tweeduizend zevenhonderd vijftien vierkante meter
(tezamen het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Bovengenoemde sub I en II vermelde appartementsrechten zowel als één kavel als afzonderlijke kavels te veilen.

Voor nadere informatie met betrekking tot het registergoed, eventuele bezichtigingen etc kunt u contact opnemen met makelaarskantoor Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V., de heer M. Hoogstede, 06-41223742

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Appartement + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D complexaanduiding 909-A, indexnummer 1 kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D complexaanduiding 909-A, indexnummer 2,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG auctions

donderdag 26 maart 2020 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 23 april 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op zesentwintig maart tweeduizend twintig vanaf tien uur (10.00 uur) via de Website.
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt het Registergoed I en II gecombineerd in slag gelegd.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
(b) in combinatie vormt de optelling van de koopsommen van beide kavels (zijnde het inzetbedrag van Kavel I vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel I, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel II vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel II, zijnde de optelling van de koopsommen van beide kavels) vermeerderd met het bedrag in de afslagfase in de combinatie, de koopprijs in combinatie.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties en eventuele overige veilingkosten;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ter zake van de levering van het registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61900590/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar de :
1. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Delftwijk-Waterbuurt van de gemeente Haarlem,
2. het rapport van het Bodemloket de dato zestien juli tweeduizend negentien,
van welke beide stukken een kopie is gehecht aan een akte houdende vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden, zeventien januari tweeduizend twintig voor mij, notaris, verleden.
3. voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: bedrijfsruimte.
16.5 Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"1. De koopster zal op of nabij het verkochte geen wijzigingen in de grondwaterstand en/of de grondwaterhuishouding brengen of doen brengen of aan derden gelegenheid geven tot het brengen van zodanige wijzigingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.
2. De toestemming bedoeld in de vorige alinea wordt schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders verzocht onder opgave van de plaats waar, de wijze waarop, de mate waarin en de periode gedurende welke de verzoekster wijziging in de grondwaterstand en/of grondwaterhuishouding wenst te brengen.
3. De verzoekster verschaft daarenboven aan Burgemeester en Wethouders de inlichtingen, welke zij alvorens op het verzoek te beslissen opportuun oordelen. Burgemeester en Wethouders kunnen de gevraagde toestemming om hun moverende redenen weigeren.
5. Zij zijn bij het verlenen van toestemming bevoegd daaraan de voorwaarden te verbinden, welke zij wenselijk oordelen.
6. De onder sub 5 bedoelde voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het houden van toezicht, de te gebruiken apparatuur, het treffen van voorzieningen ter fine van controle en van het voorkomen van schade en wat dies meer zij, alles voor rekening van de verzoekster.
7. Ook wanneer zulks niet met zoveel woorden bij het verlenen van toestemming wordt herhaald, zal de toestemming uitsluitend zijn verleend onder de volgende voorwaarden:
a. Burgemeester en Wethouders zijn te allen tijde bevoegd de verleende toestemming in te trekken casu quo de daarbij gestelde voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de voorwaarden niet stipt worden nageleefd of wanneer continuatie der toestemming en/of van de daarbij gestelde voorwaarden naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders schade veroorzaakt aan of gevaar van schade oplevert voor personen of eigendommen van de Gemeente of derden.
b. Aan de mondeling of schriftelijk gegeven aanwijzingen van hem, die door Burgemeester en Wethouders met het houden van toezicht is belast, dient terstond gevolg te worden gegeven.
l. De gedoogplicht, bedoeld in artikel 6 van de algemene verkoopsvoorwaarden 1962 geldt mede ten aanzien van verkeersborden, lichtmasten en trottoirkolken, alsmede met betrekking tot reeds aanwezige kabels en leidingen, waarvan de ligging desverlangd aan de koopster zal worden medegedeeld.
m. De koopster dient in het bouwplan ruimte te doen reserveren voor een hoogspanningstransformater-station in de begane grondlaag en voor het zogenaamde “ondergrondse verkeer” van het gemeentelijk waterbedrijf, een en ander in overleg met en ten genoegen van de directeur van openbare werken en directeur van de betreffende openbare nutsbedrijven.
n. In verband met het gestelde de paragraaf 17 lid 4 van de “Toelichting overgangsbeschikking O.B. 1968”enzovoorts.
o. De onder a tot en met n gestelde voorwaarden alsmede deze voorwaarden dienen bij vervreemding van het verkochte en bij elke vestiging van zakelijk genotsrecht daarop in elke akte van eigendomsoverdracht te worden opgenomen.
De koopster verklaart zich jegens de gemeente Haarlem te verbinden tot nakoming van de onder A gemelde bepalingen, welke verbintenis de verkoper als waarnemende de belangen van de gemeente Haarlem verklaarde aan te nemen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van belanghebbenden bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Sterflat Haarlem", gevestigd te Haarlem, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Haarlem) op een maart negentienhonderd drieënzeventig in register Hypotheken 4, in deel 2987 nummer 98, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op achttien augustus negentienhonderd vijfenzeventig verleden voor mr. M.J. Slis-Stroom, Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Haarlem) op eenentwintig augustus negentienhonderd vijfenzeventig in register Hypotheken 4, in deel 3231, nummer 43.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten per appartementsrecht vierhonderd negenenzestig euro (€ 469,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn per appartementsrecht (op basis van de wet) voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen over tweeduizend negentien en over de maanden januari, februari en maart tweeduizend twintig per appartementsrecht zesduizend negenhonderd zestig euro (EUR.6.960,00).
Blijkens opgave van de vereniging van eigenaren loopt het boekjaar van juli tot en met juni, doch in de akte van splitsing staat vermeld dat het boekjaar van januari tot en met december loopt, derhalve worden conform bovenstaande de achterstallige servicekosten in rekening gebracht over tweeduizend negentien en januari en februari tweeduizend twintig.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zestienduizend zevenhonderd zeventig euro en eenendertig cent (EUR.16.770,31).
Volgens informatie van de vereniging van eigenaren is koper voorts eenhonderd vijfenzeventig euro (EUR.175,00) administratiekosten aan haar verschuldigd.
16. 8 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 Conform en in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015, heeft Verkoopster een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voor zover bekend bij Verkoopster is een (gedeelte van) het Registergoed thans in gebruik bij een huurder. Verkoper beschikt over een huurovereenkomst met deze huurder, welke (geanonimiseerde) huurovereenkomst, hierna aangeduid als de "Huurovereenkomst", is op te vragen bij de bij de veiling betrokken makelaar en welke tevens ter inzage ligt bij de notaris. De huurpenningen zijn aan Verkoper verpand.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoper of zijn beslagen door de Verkoper, maakt de Verkoper daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoper verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoper staat er niet voor in dat de na de levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie, geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Victor van Vrieslandstraat 4 - 6, 2025 LS te Haarlem

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 301 63 33
Fax: 020-3016333