Koetserstraat 9, 10 en 12 Wormer

23

apr

Koetserstraat 9, 10 en 12
1531 NX Wormer

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 23 april 2020
25 dagen vanaf 14:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

https://www.bog-auctions.com


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 8 april 2020 om 23:59.

Object

De appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie I nummers 778A-82, 83, 88, 89, 90, 94 tot en met 113, ondermeer omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping en de parkeerruimten gelegen op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Koetserstraat 9, 10 en 12 te 1531 NX Wormer.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie I nummers 778A-82, 83, 88, 89, 90, 94 tot en met 113,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

https://www.bog-auctions.com

donderdag 23 april 2020 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% voor rekening van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 1 april 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. R.J.M. van Heeswijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.
De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten zullen worden gepubliceerd. De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten worden gerespecteerd.
Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding tegen de (on)bekende niet-zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 19 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG-Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 1 april 2020.

Info: www.bog-auctions.nl en www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 799, in behandeling bij Rogier van Heeswijk.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Koetserstraat 9, 10 en 12, 1531 NX te Wormer

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

RoX Legal B.V.
t.a.v. dhr. mr. R.J.M. van Heeswijk
Weena 220
3012 NJ Rotterdam