Van Musschenbroekstraat 100 's-Gravenhage

11

mrt

2020

Van Musschenbroekstraat 100
2522 AT 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 maart 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 25 februari 2020 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI, complexaanduiding 8631-A, appartementsindex 3, uitmakende:
a. het één/zesde (1/6e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de panden met toebehoren, erf en grond, plaatselijk bekend Van Musschenbroekstraat 96 tot en met 106 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI nummers 3066 en 3067, tezamen groot drie are drie en zestig centiare (03.63 are);
b het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2522 AT 's-Gravenhage, Van Musschenbroekstraat 100.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI, complexaanduiding 8631-A, appartementsindex 3, uitmakende: a. het één/zesde (1/6e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de panden met toebehoren, erf en grond, plaatselijk bekend Van Musschenbroekstraat 96 tot en met 106 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI nummers 3066 en 3067, tezamen groot drie are drie en zestig centiare (03.63 are); b het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2522 AT 's-Gravenhage, Van Musschenbroekstraat 100.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 maart 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 80,00.
Bijdrage VvE per maand € 65,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 april 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij mw J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
brondocument 5190-83-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 5476-74-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
energielabel voorlopig.pdf pdf-document
Gemeente informatie WKPB.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Laakwijk - Schipperskwartier.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening (fiets)parkeren.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten.pdf pdf-document
spl reglement.pdf pdf-document
200122 kostenoverzicht WONINGEN (3).pdf pdf-document
van VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.