Staal/ijzeren motorjacht, genaamd Witte Walvis gelegen aan de Stommeerweg 2 te Aalsmeer

11

mrt

2020

Staal/ijzeren motorjacht, genaamd Witte Walvis gelegen aan de Stommeerweg 2 te Aalsmeer

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 maart 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 25 februari 2020 om 23:59.

Object

het staal/ijzeren motorjacht genaamd: 'Witte Walvis',
met als volledige omschrijving:
een STAAL/IJZEREN MOTORJACHT, genaamd: "Witte Walvis", gebrandmerkt: "322 B LEEUW 1952" type schip Tjalk, met opbouw,
bestemd voor de pleziervaart, gebouwd te Nordhorn, in het jaar negentienhonderd elf, met een verplaatsing van vijfenveertig driehonderd duizendste (45,300) kubieke meter, volgens de Kadaster en hypotheekakte op basis waarvan geveild wordt met als inrichting: een voorpiek met twee kooien, hut met twee kooien, wc met douche en kombuis, met een lengte van achttien meter zestig centimeter 18,60 m), een breedte van drie meter en zestig centimeter (3,60 m) en een diepgang van één meter (1 m), ten tijde van de registratie voortbewogen door een zes cylinder DAF scheepsdieselmotor, type 615, ingebouwd in het jaar negentienhonderd zesenzestig, hebbende een vermogen van zevenentachtig (87) KiloWatt, motornummer: E10340, zoals is aangebracht op het motorblok,
en dat met al het verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip".
De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Watersportvereniging Nieuwe Meer te 1431 EW Aalsmeer, Stommeerweg 2.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Het staal/ijzeren motorjacht genaamd: 'Witte Walvis', met als volledige omschrijving: een STAAL/IJZEREN MOTORJACHT, genaamd: "Witte Walvis", gebrandmerkt: "322 B LEEUW 1952" type schip Tjalk, met opbouw, bestemd voor de pleziervaart, gebouwd te Nordhorn, in het jaar negentienhonderd elf, met een verplaatsing van vijfenveertig driehonderd duizendste (45,300) kubieke meter, volgens de Kadaster en hypotheekakte op basis waarvan geveild wordt met als inrichting: een voorpiek met twee kooien, hut met twee kooien, wc met douche en kombuis, met een lengte van achttien meter zestig centimeter 18,60 m), een breedte van drie meter en zestig centimeter (3,60 m) en een diepgang van één meter (1 m), ten tijde van de registratie voortbewogen door een zes cylinder DAF scheepsdieselmotor, type 615, ingebouwd in het jaar negentienhonderd zesenzestig, hebbende een vermogen van zevenentachtig (87) KiloWatt, motornummer: E10340, zoals is aangebracht op het motorblok, en dat met al het verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip". De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Watersportvereniging Nieuwe Meer te 1431 EW Aalsmeer, Stommeerweg 2.
Bezichtiging 00:00 – 00:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 maart 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 7 april 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI)

Bijzondere voorwaarden

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 5 maart 2020 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium en voor rekening van de executant komt de inzetpremie ad 1 %.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met dinsdag 25 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo
een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van
€ 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op dinsdag 7 april 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., "W 200" Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2001739, in behandeling bij mw. J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
AVVESI2014.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
van Belastingdienst ontvangen informatie.pdf pdf-document
van Havenmeester ontvangen informatie.pdf pdf-document
van Havenmeester ontvangen aanvullende informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.