Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
De Donge 2 Dronten

13

dec

De Donge 2
8253 PT Dronten

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 13 december 2018
30 dagen vanaf 14:00
Afslag donderdag 13 december 2018
30 dagen vanaf 14:15
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/5163/11583


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 28 november 2018 om 23:59.

Object

het bedrijfspand (showroom met bedrijfsruimte en kantoor) met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te 8253 PT Dronten, De Donge 2, groot vijfenvijftig are en vijfenzestig centiare (55.65 a),

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie K, nummer 1823.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/5163/11583

Inzet donderdag 13 december 2018 vanaf 14:00
Afslag donderdag 13 december 2018 vanaf 14:15

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 9 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle bekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers waarvan casu quo van wie de namen niet kunnen worden achterhaald. Het inroepen van het huurbeding ten aanzien van de zakelijke huurders geschiedt middels het uitbrengen van een deurwaardersexploit, in welk exploit tevens de ontruiming wordt aangezegd.
Of tot ontruiming kan worden overgegaan is afhankelijk van een te verkrijgen ontruimingsvonnis. Executant zal voor de veilingdatum een kort geding tegen de huurders van De Donge 2 te Dronten voeren. Indien de vorderingen tot ontruiming worden toegewezen, kan de Koper het kort geding vonnis ten uitvoer leggen. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Indien er een afwijzend vonnis in kort geding volgt, betekent dat dat er geen titel is om de desbetreffende huidige huurders te ontruimen. Zodra de uitkomst van het kort gedingen tegen de huurders van De Donge 2 te Dronten bekend is, zal dat gepubliceerd worden. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE) en de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 januari 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. +31 (0)10 - 2001 710, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins, e-mail birgitte.gerrissen@roxlegal.nl.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

De Donge 2, 8253 PT te Dronten

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

RoX Legal B.V.
t.a.v. mevr. mr. B. Gerrissen-Prins
Weena 220
3012 NJ Rotterdam