Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Heidserparklaan 12, 20, 21 en 23 Heerlen

25

apr

Heidserparklaan 12, 20, 21 en 23
6414 SJ Heerlen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 april 2018
morgen vanaf 13:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 10 april 2018 om 23:59.

Object

De woonhuizen met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Heidserparklaan 12, 20, 21 en 23 te (6414 SJ en 6414 SL) Heerlen.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie A, nummer 5695, groot vier are achtenvijftig centiare (4.58a), nummer 5694, groot vier are negenenveertig centiare (4.49a), nummers 5706 en 5707, groot twee are drieëndertig centiare (2.33a) respectievelijk een are drieënzestig centiare (1.63a) en nummers 5708 en 5709, groot twee are veertig centiare (2.40a) respectievelijk een are drieënvijftig centiare (1.53a).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

woensdag 25 april 2018 vanaf 13:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

AKD N.V. - Eindhoven

Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven

Mevr. D.B. Joosten

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

1. Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Heidserparklaan 12 te (6414 SJ) Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie A, nummer 5695, groot vier are achtenvijftig centiare (4.58a) (‘Woning I’);
2. Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Heidserparklaan 20 te (6414 SJ) Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie A, nummer 5694, groot vier are negenenveertig centiare (4.49a) (‘Woning II’);
3. Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Heidserparklaan 21 te (6414 SL) Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie A, nummer 5706 en 5707, groot twee are drieëndertig centiare (2.33a) respectievelijk een are drieënzestig centiare (1.63a) (‘Woning III’);
4. Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Heidserparklaan 23 te (6414 SL) Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie A, nummers 5708 en 5709, groot twee are veertig centiare (2.40a) respectievelijk een are drieënvijftig centiare (1.53a) (‘Woning IV’),
(tezamen het ‘Registergoed’), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek,

te houden op 25 april 2018 bij inzet en afslag vanaf 13:00 uur via de website www.bog-auctions.com, t.o.v. mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven of diens waarnemer.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (‘AVVI 2015’), opgenomen in een notariële akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam en ingeschreven bij de Openbare Registers op eenendertig december tweeduizend veertien in Register Hypotheken 4 in deel 65530 nummer 153, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De Veiling
Artikel 4.
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag op vijfentwintig april tweeduizend achttien vanaf dertien uur (13:00 uur), via de website www.bog-auctions.com.
De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Indien niet wordt gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom.
Het Bod
Artikel 5.
Lid 7 van artikel 5 van de AVVI 2015 komt te luiden als volgt:
‘De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.’
Inzetpremie
Artikel 7.
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij Verkoper in rekening gebracht.
In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7 AVVI 2015 heeft de Inzetter echter uitsluitend recht op de inzetpremie indien door Verkoper wordt gegund als bedoeld in artikel 9 AVVI 2015.
Indien de Inzetter tevens de Koper is, heeft de Inzetter geen recht op de
inzetpremie.
Bieden voor een ander
Artikel 8.
Een Bieder heeft het recht te verklaren dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Artikel 9.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Aan de Koper worden extra eisen gesteld ten aanzien van de informatieverschaffing ten aanzien van de Koper en over de financieringswijze van het Registergoed. Koper dient deze informatie één dag na de veiling aan te leveren bij de Veilingnotaris. Door het uitbrengen van een bod op het Registergoed stemt de Koper in met deze informatieverschaffing. De te verschaffen informatie is opgenomen in het document
‘Guideline AML requirements’ dat is te raadplegen op de Website www.bog-auctions.com.
Belasting en kosten.
Artikel 10.
10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van Koper de volgende kosten:
- de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website www.bog-auctions.com.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.
Verkoper is niet aansprakelijke voor verrekening van lasten, belastingen, huren en (eventuele) waarborgsommen.
10.2 Het honorarium en de verschotten verband houdende met een Akte de Command komen voor rekening van de Koper en zijn niet inbegrepen in de specificatie van de veilingkosten.
10.3 De kosten die niet voor rekening van de Koper zijn, worden voldaan uit de Koopsom.
10.4 Voorzover aan de Verkoper bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd naar het tarief van twee procent (2%).
Tijdstip van betaling
Artikel 11.
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 te luiden als volgt:
De Koper dient:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na de Veiling te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
b. de hiervoor in artikel 10.1 vermelde kosten uiterlijk drie (3) werkdagen na de Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
c. de Koopsom en de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk op zes juni tweeduizend achttien voor twaalf uur (12:00 uur) in de middag op de Kwaliteitsrekening, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks toebehoort.
Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard aan de Veilingnotaris dat het bedoelde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijnen hoeft te worden gestort.
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
Artikel 16
1. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat de volgende aantekening in de Openbare Registers staat vermeld:
“Melding, bevel, beschikking of vordering Wet Bodembescherming
Ontleend aan: 76 datum in werking 18-8-2005
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Heerlen”.
Vorenstaande laat onverlet dat er publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
2. Milieu
De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening en risico van Koper.
3. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
4. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan Koper. Verkoper beschikt niet over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken ter zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
5. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de Openbare Registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in de Openbare Registers.
Aflevering
Artikel 20
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed uiterlijk zes (6) weken na de veiling plaats.
Huur en gebruik
Artikel 22
In overeenstemming met en/of in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende:
a. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed (gedeeltelijk) verhuurd.
Het Registergoed wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
b. De Verkoper zal inzage geven in de huurovereenkomsten voor zover deze in bezit zijn. De Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomsten volledig en/of regelmatig worden nagekomen.
c. Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.
d. Het is Verkoper niet bekend of een eventueel door de huurder(s) gestelde bankgarantie(s) overdraagbaar is/zijn.
e. De eventuele servicekosten en lopende huurtermijnen zullen tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.
OMSCHRIJVING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar Aankomsttitel I (15223/30), Aankomsttitel II (15223/28), Aankomsttitel III (15223/24) en Aankomsttitel IV (15223/26), waarin staat vermeld:
“BEPALING TERZAKE BESLUIT ARTIKEL 55 WET BODEMBESCHERMING
ARTIKEL 6
Het verkochte bij deze akte is belast met een besluit als bedoeld in artikel 55 Wet Bodembescherming, zulks blijkens inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op achtentwintig mei tweeduizend drie, MIL1528.
Terzake dit besluit werd reeds bij een voorafgaande aankomsttitel, zijnde een akte van levering, op achtentwintig juli tweehonderdvier verleden voor mr. N.W.M.A. Kleikers-Houben, als plaatsvervanger waamemende het kantoor van mij, notaris, ingesehreven in register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op negenentwintig juli tweeduizend vier in deel 15206 nummer 36, het navolgende bepaald:
OMSCHRIJVING KWALITATIEVE VERPLICHTING
ARTIKEL 6
Koper, zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel en/of hun gebruiker(s) verbinden zich jegens de gemeente Heerlen tot het nalaten van alle handelingen welke in strijd zijn met het "Plan van aanpak bodemverontreiniging Uterweg 2e fase", opgemaakt door Wegenbouw van de Kreeke de dato negen april tweeduizend drie, speciaal voor wat betreft het in hoofdstuk 7 omschreven zorgplan, zoals bepaald in het besluit als bedoeld in artikel 55 Wet Bodembescherming, zulks blijkens inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op achtentwintig mei tweeduizend drie, MIL 1528.
Deze verplichting geldt als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal dientengevolge overgaan op al degenen die (een gedeelte van) het registergoed zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van (een gedeelte van) het registergoed zullen verkrijgen.
Mevrouw Anna Hubertina Hendrika Nijssen voornoemd, thans handelend als mondeling gevolmachtigde van de gemeente Heerlen voornoemd, verklaart het vorenstaande voor en namens de gemeente Heerlen aan te nemen.
Koper verklaart een kopie van voormelde inschrijving casu quo beschikking te hebben ontvangen en met de inhoud ervan bekend te zijn.
Tevens verklaart koper, ten tijde van het ondertekenen der koopovereenkomst, het “Plan van aanpak bodemverontreiniging Uterweg 2e fase" de dato negen april tweeduizend drie te hebben ontvangen.
Koper verklaart kennis te hebben genomen en zich te conformeren aan het bepaalde in vorengemeld "Plan van aanpak bodemverontreiniging Uterweg 2e fase".
Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming in de nakoming (hierna te noemen: niet-nakoming) ten aanzien van een of meer in het in hoofdstuk 7 genoemd "Zorgplan" omschreven verplichtingen, wordt door de overtreder respectievelijk de nalatige ten behoeve van de Gemeente Heerlen een terstond opeisbare boete verbeurd van tienduizend euro (€ 10.000,00) per overtreding of niet-nakoming.
Deze boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd het recht van de gemeente Heerlen om tegelijk nakoming van de boete en van de betreffende verplichting te verlangen.
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat bij de sanering van het verkochte op onderdelen kan worden afgeweken van het “Plan van aanpak bodemverontreiniging Uterweg 2e fase", een en ander met goedkeuring van de Gemeente Heerlen of de Provincie Limburg.
Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte geen verontreinigingen (meer) bevat boven de in het saneringsplan voorgeschreven streefwaarde voor grond van de individuele kavel.
De gronden welke door verkoper aangevoerd worden, dienen te voldoen voor de totale partij aan de eisen van het “Plan van aanpak bodemverontreiniging Uterweg 2e fase”.
Koper is verplicht bij overdracht van het verkochte en bij elke verlening van een zakelijk genotsrecht op het verkochte de in dit artikel omschreven verplichting(en) bij wijze van kettingbeding aan de opvolgende eigenaren of zakelijk gerechtigden op te leggen en te bedingen ten behoeve van de Gemeente Heerlen.
Bij niet-nakoming van deze verplichting(en) verbeuren de koper of de opvolgende eigenaar(s) danwel de zakelijk gerechtigden die deze verplichting(en) overtreden ten behoeve van de Gemeente Heerlen een boete groot tienduizend euro (€ 10.000,00) per overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, met daarnaast de bevoegdheid voor de Gemeente Heerlen om nakoming to vorderen.”
Enzovoorts.
“OMSCHRIJVING KWALITATIEVE VERPLICHTLNGEN
ARTIKEL 8
I. Koper, zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel en/of hun gebruiker(s) verbinden zich jegens verkoper tot het gedogen dat op, in, aan, boven of onder het verkochte, palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes, lichtmasten, pijpleidingen en -voor zover redelijkerwijs niet anders mogelijk- CAI en elektrakasten, voor openbare doeleinden worden aangelegd, onderhouden, vernieuwd en verwijderd, op de plaatsen waar en de wijze waarop de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen en/of nutsbedrijven dit zullen nodig achten.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd.
II. Koper, zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel en/of hun gebruiker(s) verbinden zich jegens de gemeente Heerlen tot het dulden van het hebben, houden en instandhouden van een “dubbele” beukenhaag.
De aanplant zal geschieden voor rekening van verkoper. De aanplant zal geschieden in de voortuin nabij casu quo op de perceelsgrens aan de straatkant. Koper mag deze groenvoorziening niet verwijderen.
Het onderhoud aan de zijde van openbaar gebied (trottoir), alsmede de bovenzijde van de haag, zal geschieden voor rekening van de Gemeente Heerlen. De koper zal het onderhoud aan de andere zijde voor haar rekening nemen.
III. Koper, zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel en/of hun gebruiker(s) verbinden zich jegens de gemeente Heerlen tot het dulden van het hebben, houden en instandhouden van een gaashekwerk met faunapoortje.
De plaatsing zal geschieden voor rekening van verkoper.
De plaatsing zal geschieden in de achtertuin nabij casu quo op de perceelsgrens.
Koper mag dit gaashekwerk niet verwijderen.
Deze verplichtingen gelden als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zullen dientengevolge overgaan op al degenen die (een gedeelte van) het registergoed zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van (een gedeelte van) het registergoed zullen verkrijgen.
Mevrouw Anna Hubertina Hendrika Nijssen voornoemd, handelend als mondeling gevolmachtigde van de gemeente Heerlen voornoemd, verklaart het vorenstaande voor en namens de gemeente Heerlen aan te nemen.
Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming in de nakoming ten aanzien van de sub II en III omschreven kwalitatieve verplichtingen, verbeurt de koper na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente Heerlen een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000,00), met de bevoegdheid van de gemeente Heerlen om daarnaast de eventueel meer geleden schade te vorderen.
Tevens behoudt de gemeente Heerlen het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting, alsnog nakoming te vorderen.
(Enzovoorts).
VERKLARING(EN) KOPER
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat een grondverdringende funderingstechniek bij later te realiseren uitbreidingsplan gehanteerd dient te worden, waarbij een minimale hoeveelheid grond, afkomstig van onder leeflaag, vrijkomt. Deze hoeveelheid uitkomende grond dient afgevoerd te worden en mag niet op het perceel verwerkt worden.
Koper verklaart er tevens mee bekend te zijn dat geen kelder casu quo bouwwerken en dergelijke gerealiseerd mogen worden waarvoor de vereiste ontgraving dieper is dan de op basis van het saneringsplan aan te brengen casu quo aangebrachte leeflaag.
Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente Heerlen het vorenstaande bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte met eventuele opstallen, alsmede bij verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het vorenstaande in de akte van overdracht of verlening van een zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direkt opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), ten behoeve van de gemeente Heerlen, met de bevoegdheid voor de gemeente Heerlen om daarnaast nakoming en/of de eventueel mee gelden schade te vorderen.
Op gelijke wijze als hiervoren bepaald, verbindt koper zich jegens de gemeente Heerlen tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het vorenstaande als de verplichting om dit door to geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente Heerlen het beding aan.
Mevrouw Anna Hubertina Hendrika Nijssen voornoemd, thans handelend als mondeling gevolmachtigde van de gemeente Heerlen voornoemd, verklaart het vorenstaande voor en namens de gemeente Heerlen aan te nemen.”

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.