Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Jan Walravenstraat 21  Beneden-Leeuwen

19

jun

2018

Jan Walravenstraat 21
6658 XC Beneden-Leeuwen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 19 juni 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 4 juni 2018 om 23:59.

Object

het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Jan Walravenstraat 21, 6658 XC te Beneden-Leeuwen,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wamel sechtie G nummer 1884, groot twee are dertig centiare,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 19 juni 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
OZB € 388,51 € 0,-
rioolheffing € 227,- € 0,-
  € 615,51 € 0,-

Notariskantoor

Ten Berge Notarissen - Nijmegen

Berg en Dalseweg 9
6521 JA Nijmegen

Telefoonnummer 024-3228277 Faxnummer 024-3228512
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. Mr. M.R.M. Tesser

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

21861835/MT/MO

UITTREKSEL

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP
JAN WALRAVENSTRAAT 21 TE BENEDEN-LEEUWEN

Heden, zestien mei tweeduizend achttien,
verscheen voor mij, mr. Marcus Robert Marie Tesser, notaris te Nijmegen:
ENZOVOORT
De verkoper heeft mij, notaris, het volgende verklaard.
De verkoper heeft mij, notaris, de opdracht gegeven voor de executoriale verkoop van het hierna omschreven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek. Ten behoeve hiervan worden hierbij de voorwaarden voor deze executoriale verkoop vastgesteld.
Deze voorwaarden gelden voor zowel de veiling als de onderhandse verkoop. Deze voorwaarden worden ook geplaatst op www.openbareverkoop.nl, hierna te noemen: ‘de website’ of ‘openbareverkoop.nl’.
Deze akte heeft de volgende indeling:
1. Algemene informatie
2. Informatie over het registergoed
3. Financieel
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
1. Algemene informatie
1.1 datum en plaats
De executoriale verkoop vindt plaats op negentien juni tweeduizend achttien om of omstreeks dertien uur en dertig minuten (13:30) in Hotel Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem, voor mij, notaris, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen: ‘de notaris’, tenzij de executoriale verkoop plaatsvindt door middel van een onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
1.2 registergoed
Het registergoed is:
het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Jan Walravenstraat 21, 6658 XC te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend gemeente Wamel sectie G nummer 1884, groot twee are dertig centiare,
hierna te noemen: ‘het registergoed’.
1.3 eigenaar/schuldenaar
De eigenaren tot het registergoed zijn:
ENZOVOORT
1.7 schuld
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan de verkoper blijkt uit de administratie van de verkoper.
1.8 recht tot executoriale verkoop
De vordering die door het hypotheekrecht is gedekt, is direct opeisbaar geworden door
nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van dat wat hij aan de verkoper verschuldigd is, ondanks de nodige aanmaningen van de verkoper.
1.9 verzuim schuldenaar
Op grond van wat hiervoor en het in de hypotheekakte en de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden is vermeld, is de schuldenaar in verzuim met de voldoening van dat waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt.
De verkoper is als gevolg daarvan bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste hypotheekhouder en eerste pandhouder. De verkoper kan daarom onder meer gebruikmaken van zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
1.10 aanzegging
Deze executoriale verkoop is op grond van artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met inachtneming van artikel 7:128a Burgerlijk Wetboek tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- de andere hypotheekhouders en/of beslagleggers.
1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze voorwaarden en/of begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Voor zover in deze akte niet anders is bepaald, is niet beoogd af te wijken van de definities in de begrippen van de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017. De Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook ‘AVVE’ genoemd.
1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
- milieu
Volgens een bericht van de gemeente West Maas en Waal met datum twee mei tweeduizend achttien, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.
Met betrekking tot bodemonderzoek/ondergrondse tanks/asbest/Wet bodembescherming wordt het navolgende in de voormelde akte van levering vermeld:
(aanvang citaat)
“ artikel 6 - bodemonderzoek/ondergrondse tanks/asbest
1. Verkoper verklaart het registergoed uitsluitend te hebben gebruikt voor
bewoning.
2. Het is hem niet bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van:
a. eigen deskundigheid;
b. publicaties in lokale bladen;
c. een eventueel in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
d. het gebezigde gebruik van het registergoed;
e. of anderszins;
waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met
giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is
dat deze verontreiniging ingevolge thans geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van
andere maatregelen.
Onder verontreiniging wordt in dit artikel niet begrepen de aanwezigheid van
puin en/of funderingsresten noch stobben van bomen en/of struiken en
evenmin de aanwezigheid van omstandigheden welke de draagkracht van de
grond beïnvloeden.
3. Voor zover aan verkoper bekend:
a. is met betrekking tot het registergoed door de daartoe bevoegde instanties
nooit een aanwijzing voor een verkennend onderzoek naar verontreiniging
uitgebracht;
b. zijn krachtens de Wet bodembescherming tot op heden ten aanzien van het
registergoed door de daartoe bevoegde instanties geen beschikkingen of
bevelen uitgevaardigd.
4. Betreffende de eventuele verontreiniging in het registergoed zal géén opdracht
voor een bodem- en grondwateronderzoek worden gegeven.
5. Voor zover aan verkoper bekend zijn in het registergoed géén ondergrondse
tanks, zoals olie- en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.
6. Het is verkoper en koper bekend dat zich gezien het bouwjaar van het
verkochte mogelijk asbest-houdende materialen bevinden in het verkochte.
7. Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige
daad worden aangesproken tot sanering of vervanging of het nemen van
maatregelen ten aanzien van het registergoed of naburige percelen, dan wel tot
vergoeding van enige schade. Koper kan deze overeenkomst niet ontbinden of
wegens dwaling vernietigen of doen wijzigen, indien blijkt van verontreiniging
van het registergoed en deze verontreiniging niet aan de verkoper bekend is bij
het tot stand komen van deze overeenkomst en niet op dat moment op grond
van hem bekende feiten bekend had behoeven te zijn.”
(einde citaat)
- object informatie
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 AVVE deelt de verkoper mee dat met betrekking tot de feitelijke staat van het registergoed het navolgende in de voormelde akte van levering wordt vermeld:
(aanvang citaat)
“ Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan zesenveertig jaar
oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden,
aanzienlijk lager liggen dan die voor nieuwere woningen. De woning is
geaccepteerd in de staat van onderhoud op het moment van koop. Verkoper staat
niet in voor fundering, vloeren, gevels, (platte) daken, kozijnen, leidingen van
elektriciteit, water en gas, riolering, de afwezigheid van doorslaand en/of
optrekkend vocht, asbest, houtaantasters etc.”
(einde citaat)
- bouwwerken zonder bouwvergunning
Volgens een bericht van Omgevingsdienst Rivierenland, met datum dertig april tweeduizend achttien, zijn ten aanzien van het registergoed geen:
- besluiten genomen zoals bedoeld in artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend);
- handhavingsacties in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verwachten; en
- dwangsommen opgelegd in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht .
Met betrekking tot besluiten en handhavingsachtie wordt het navolgende door de Omgevingsdienst Rivierenland vermeld:
(aanvang citaat)
‘’Onze dienst kan u alleen informati everschaffen over vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) sinds 1 april 2013. Er sinfs 1-4-2013 geen besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geregistreerd, aangaande Jan Walravenstraat 21 Beneden-Leeuwen. ‘’
(einde citaat)
De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
- energielabel
Op www.ep-online.nl staat per vijfentwintig april tweeduizend achttien definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Dit energielabel is geregistereerd op vierentwintig oktober tweeduizend acht en geldig tot zesentwintig september tweeduizend achttien.
2.2 juridische informatie
- bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar een door omgevingsdienst Rivierenland afgegeven verklaring met datum dertig april tweeduizend achttien. Hierin staat: ‘het perceel heeft de bestemming wonen in het bestemmingsplan Kom Beneden-Leeuwen.
Blijkens onderzoek op www.ruimtelijkeplannen.nl op vijfentwintig april tweeduizend achttien is het registergoed gelegen in de navolgende bestemmingsplannen:.
- Bestemmingsplan Archeologie West Maas en Waal:
- dubbelbestemming Waarde-Archeologie, bestemd voor: waarde
- gebiedsaanduiding overige zone-waarde archeologie 1: artikelnummer 3;
- Dorpen:
- enkelbestemming Wonen-1, bestemd voor: wonen;
- Bestemmingsplan Kom Beneden-Leeuwen:
- enkelbestemming Wonen-1.
- privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar de akte vermeld onder 1.4. deel 62890 nummer 141.
In die akte is onder meer woordelijk vermeld:
(aanvang citaat)
Partijen zijn overeengekomen de feitelijke situatie waarin het verkochte zich
bevindt tegenover de naburige woningen, te legaliseren door middel van
erfdienstbaarheden. Deze erfdienstbaarheden worden om niet gevestigd. Er is geen
retributie verschuldigd door de eigenaar van het heersend erf.
Erfdienstbaarheden van licht, uitzicht, overbouw en afvoer van regenwater
en drop
Ter uitvoering van de daartoe gesloten overeenkomst worden bij deze akte over en
weer gevestigd en aanvaard:
- ten behoeve en ten laste van het verkochte; en
- ten laste en ten behoeve van een gedeelte van het aan verkoper in eigendom
verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente Wamel sectie G nummer
1883, plaatselijk bekend als zijnde Jan Walravenstraat 19 te Beneden-
Leeuwen:
a. de erfdienstbaarheid van licht en uitzicht:
de last rustend op het dienend erf om te dulden, dat aan en in de op het
heersend erf gebouwde opstallen op kortere afstand van de grens van het
dienend erf dan in de wet is toegestaan, vensters of andere muuropeningen
danwel balkons of soortgelijke werken aanwezig zijn, zonder dat hiervoor één
der in de wet genoemde beperkingen geldt;
b. de erfdienstbaarheid van overbouw:
de last rustend op het dienend erf om te dulden, dat eventueel een op het
heersend erf gebouwde woning of de daarbij behorende schuur, en/of garage,
gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, danwel hierboven uitsteekt, danwel
de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de bij de
op het heersend erf gebouwde woning met toebehorende leidingen gedeeltelijk
in het dienend erf zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop:
de last rustend op het dienend erf om het overlopende water van de opstallen
overeenkomstig de aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te
ontvangen.
Erfdienstbaarheid van overpad
Met betrekking tot de uitvoering van genoemde overeenkomst wordt bij deze akte
"om niet" gevestigd en aanvaard:
- ten behoeve en ten laste van het verkochte; als heersend en dienend erf, en
- ten laste en ten behoeve van het aan verkoper in eigendom verblijvende
gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Wamel sectie G nummer
1885, plaatselijk bekend als zijnde Jan Walravenstraat 23, als dienend en
heersend erf, en
- ten behoeve van de aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelten van de
percelen kadastraal bekend gemeente Wamel sectie G nummer 1883,
plaatselijk bekend als zijnde Jan Walravenstraat 19 te Beneden-Leeuwen en
Wamel sectie G nummer 1885, plaatselijk bekend als zijnde Jan Walravenstraat
25, als heersend erf:
een erfdienstbaarheid van overpad om vanaf het heersend erf de openbare weg
(Jan Walravenstraat) en vanaf deze openbare weg het heersend erf te kunnen
bereiken, over een voetpad, deel uitmakende van en gelegen op het dienend
erf, zoals met ruitarcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte
situatieschets. Het voetpad, dat niet zonder schriftelijke toestemming van
zowel de eigenaar van het heersend erf als de eigenaar van het dienend erf zal
mogen worden verlegd, zal uitsluitend mogen worden gebruikt om daarover te
voet te gaan, met een kinderwagen, met een rijwiel, een snorfiets of een
bromfiets of een tweewielige motorfiets aan de hand, en met een hond aan de
lijn.
De eigenaar van het dienend erf zal van het voetpad gebruik kunnen blijven
maken zoals hij dit wenst, mits het gebruik daarvan door de eigenaar van het
heersend erf, diens gezinsleden, bezoekers, leveranciers en dergelijken
onverminderd en ongehinderd kan blijven geschieden. De kosten van
onderhoud en reparatie van het voetpad zijn voor rekening van de eigenaren
van het dienend en heersend erf.
(einde citaat)
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de verkoper aan de koper moet opleggen, wordt geacht dat de verkoper dat gedaan heeft door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE). De koper aanvaardt deze verplichtingen door het uitbrengen van een bod.
Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE).
- publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente dertig april tweeduizend achttien geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen.
Volgens een bericht van de gemeente West Maas en Waal met datum twee mei tweeduizend achttien, zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend. De verkoper heeft mij, notaris, verklaard dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat deze mededeling onjuist is.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers vanaf vandaag zijn voor risico van de koper.
2.3 gebruik
In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende:
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment uitsluitend bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de basisregistratie personen, met datum zes april tweeduizend, staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Uit onderzoek ter plaatse door de taxateur is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning of gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.
Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
bepalingen in verband met het inroepen van het huurbeding
De verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat er geen personen op grond van een huurovereenkomst gebruik konden maken van het registergoed op het moment dat de executoriale verkoop bekend is gemaakt op de website.
Voor zover het registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en). In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende. De verkoper geeft via de website informatie over de huurovereenkomst(en), voor zover die in zijn bezit is of zijn. De verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er geen afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De verkoper staat er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. Het registergoed is een tot bewoning bestemd onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
b. Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: tweehonderdnegenentwintig euro en vijftig eurocent (€ 229,50);
- rioolheffing: tweehonderdachtenzestig euro (€ 268,00);
- waterschapslasten: De achterstallige bijdrage voor de waterschapslasten voor het jaar tweeduizend achttien bedraagt vijfhonderddrieënzeventig euro en vier eurocent (€ 573,04) de achterstallige bijdrage voor de waterschapslasten voor het jaar tweeduizend zeventien bedraagt zeshonderdnegentien euro en zestig eurocent (€ 619,60), de achterstallige bijdrage voor de waterschapslasten voor het jaar tweeduizend zestien bedraagt vijfhonderdachtenzeventig euro en vijftien eurocent (€ 578,15).
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
a. In aanvulling op artikel 26 lid 2 AVVE geldt dat als de wederpartij eerst kiest voor nakoming van de koopovereenkomst zoals bedoeld onder a van die bepaling en vervolgens alsnog voor ontbinding zoals bedoeld onder b van die bepaling, de boete wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
b. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c AVVE geldt dat de notaris over de waarborgsom die op zijn kantoorrekening is betaald een rente vergoedt, behalve als het bedrag van de waarborgsom korter dan vijf werkdagen op de kantoorrekening wordt gehouden. De rente is gelijk aan de rente die de notaris op zijn rekening ontvangt en wordt op grond van artikel 10 lid 1 onder c AVVE verrekend met de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen.
Als de notaris geen rente ontvangt over de waarborgsom, maar in plaats daarvan rente moet betalen (‘negatieve rente’), moet deze rente samen met de administratiekosten die de notaris in verband hiermee maakt aan de notaris worden vergoed, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen. Over het bedrag van de te betalen rente en de administratiekosten wordt de koper tijdig geïnformeerd.
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen
De veiling is een zaal-/internetveiling zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 AVVE.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
4.2 bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
In afwijking van en/of aanvulling op artikel 5 AVVE geldt dat niet kan worden geboden namens een of meerdere anderen, tenzij dit op grond van deze bijzondere verkoopvoorwaarden wel is toegestaan. De verkoper staat dus wel ‘akte de command’ toe. De bieder/koper kan uiteraard wel het registergoed, nadat dit aan hem is overgedragen, aan een ander overdragen.
4.3 voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
Het bieden tijdens de veiling kan ook via openbareverkoop.nl plaatsvinden. In verband hiermee wordt hierna verstaan onder:
1. openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
‘Stichting Notarieel Instituut Internetveilen’, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van openbareverkoop.nl.
3. handleiding
de ‘handleiding online bieden’ vermeld op openbareverkoop.nl.
4. registratienotaris:
een notaris die de via openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert om de identiteit en het opgegeven telefoonnummer vast te stellen en zijn of haar handtekening onder de registratieverklaring te legaliseren.
5. registratie:
de door NIIV voorgeschreven handelingen, voor de identificatie van een natuurlijke persoon die via openbareverkoop.nl wil bieden, die bestaan uit de invoer via internet van zijn of haar persoonsgegevens en controle door de registratienotaris van zijn of haar identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het registergoed is ingelogd op openbareverkoop.nl.
7. internetborg:
een bedrag dat door een deelnemer is gestort, zoals beschreven in de handleiding. De hoogte van de internetborg is één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ‘gegoedheid’ in de zin van artikel 14 van de AVVE.
In verband met de mogelijkheid van bieden via www.openbareverkoop.nl gelden de volgende voorwaarden.
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een deelnemer via internet worden geboden. Als bod in de zin van de AVVE wordt dus ook een bod via internet aangemerkt, als dit bod is uitgebracht door een deelnemer op de door NIIV in de handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de internetborg op verzoek van de deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de op grond van artikel 12 van de AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft als de deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien, is nagekomen.
3. Bij discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, en bij storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, wordt niet eerder overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam is gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVVE kan de afmijning door de deelnemer ook elektronisch plaatsvinden door te klikken of te drukken op het woord ‘bied’.
7. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet is verplicht tijdens het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, op het mobiele telefoonnummer dat de deelnemer heeft ingevuld op zijn of haar registratieformulier. Als de deelnemer tijdens het verdere verloop van de veiling niet of slechts gedeeltelijk voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd het bod van de deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 leden 2 en 3 AVVE is de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, als die deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris voldoende aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom heeft gestort zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
De notaris meldt dit aan de verkoper, tegelijk met het resultaat van de veiling en de naam van de bieder/ander. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de verkoper).
Dit moet uit de notariële akte van gunning blijken.
Als op grond hiervan een rechtspersoon of personenvennootschap optreedt als vertegenwoordigde van de deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Als die deelnemer, bij verzuim van de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap, de koopprijs geheel voor eigen rekening betaalt, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan. In dat geval vindt de levering aan hem plaats en wordt aan hem kwijting verleend. Hiervan moet uit de notariële verklaring van betaling blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de deelnemer en, als dit van toepassing is, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, ook volmacht aan ieder van de medewerkers die op het moment van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn op het kantoor van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris met betrekking tot de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht ook het proces-verbaal van veiling ondertekenen en hiervoor alles doen wat hij nodig en/of nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Als een deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt, kan de internetborg gebruikt worden als bewijs van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE en onderdeel 4.6 van deze akte én als betaling van een door deze deelnemer, of, als dit van toepassing is, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de koop door de koper, wordt de internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. Het bepaalde in artikel 26 van de AVVE blijft van toepassing.
4.4 inzetpremie
De inzetpremie wordt uitsluitend aan de inzetter uitbetaald. De inzetter heeft recht op een inzetpremie, ten bedrage van een procent (1%) van de inzetsom.
Op grond van artikel 9 AVVE tweeduizend zeventien is de inzetpremie voor rekening van verkoper.
Indien de inzetter ook koper is, wordt op aanvulling van het bepaalde in artikel 7 lid 2 AVVE de inzetpremie met de koopprijs verrekend.
Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
4.5 legitimatie
De bieder en koper moeten zich tegenover de notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.6 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door:
- het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
Als de bieder of koper een makelaar is die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dan hoeft hij tijdens de veiling zijn financiële gegoedheid niet aan te tonen. Een makelaar wordt gelijkgesteld met een makelaar die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, als de notaris dit vóór de veiling schriftelijk heeft verklaard.
In aanvulling op het in artikel 4.3, onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
4.7 gunning
a. De verkoper gunt onder ontbindende voorwaarde van tijdige voldoening door koper van de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE.
b. Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
4.8 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemd onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: ‘de beslaglegger’). Dit geldt alleen voor zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger en de koper gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 van de AVVE is op de website (onderaan de aankondiging van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht voor biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. De koper is verplicht niets te doen of laten dat tot gevolg kan hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als koper in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane schade voor rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van levering in de zin van artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:
- volmacht.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
---------------------------------------------- WAARVAN AKTE,
is verleden te Nijmegen op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend om elf uur zevenenveertig minuten.

Foto's
Downloads
UITTREKSEL AKTE Bijzondere veilingvoorwaarden hypotheekveiling 25-04-2018 10_48_34.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_Wamel_G_1884_06-04-2018_16-38-19.pdf pdf-document
NL.IMRO.3.pdf pdf-document
NL.IMRO.0668.pdf pdf-document
NL.IMRO2.pdf pdf-document
tek 2.pdf pdf-document
tek 3.pdf pdf-document
tek 4.pdf pdf-document
tekening 1.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.