Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Marchantstraat 9 Apeldoorn

19

jun

2018

Marchantstraat 9
7331 NR Apeldoorn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 19 juni 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 4 juni 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie L, complexaanduiding 9487-A, appartementsindex 7, welk appartementsrecht omvat:
a. het een/veertiende (1/14e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht, waarvan de grond in eigendom is van de Verenging van Eigenaars Marchantstraat, met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot een flatgebouw, plaatselijk bekend Marchantstraat 1 tot en met 27 (oneven nummers) te Apeldoorn, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie L nummer 7352, groot drie are en éénennegentig centiare (03.91 a);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Marchantstraat 9 te 7331 NR Apeldoorn.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie L, complexaanduiding 9487-A, appartementsindex 7
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 19 juni 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 16 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De grond is eigendom van de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren hebben de erfpacht afgekocht door het aangaan van een hypothecaire geldlening. De rente en aflossing van de daarvoor afgesloten geldlening is blijkens verklaring van de Vereniging van Eigenaren opgenomen in hun maandelijkse bijdrage. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. Achterstand erfpachtscanon volgens opgave: pro memorie.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De Voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding. De termijn waarbinnen niet tot ontruiming mag worden overgegaan is bepaald op 3 dagen na betekening beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten, de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE welke bij koper in rekening wordt gebracht € 3.800,00.
Bijdrage VvE per maand € 200,00. Mutatiekosten pro memorie.
De eenmalige verhoogde bijdrage ad € 10.500,00 zullen wij niet bij de koper op de veiling in rekening brengen. Het is aan de koper deze kosten voor zijn rekening te nemen of de werkzaamheden zelf - in overleg met de Vereniging van Eigenaren - op korte termijn uit te voeren. De verklaring van de Vereniging van Eigenaren met informatie over deze kosten en werkzaamheden is gepubliceerd op de website van www.veilingnotaris.nl.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 juli 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
akte vestiging erfpacht.pdf pdf-document
Algemene bepalingen erfpacht.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
ontvangen informatie bodem van gemeente.pdf pdf-document
ontvangen informatie erfpacht.pdf pdf-document
ontvangen informatie gemeente.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
vaststelling nieuwe canon.pdf pdf-document
wijziging akte van erfpacht.pdf pdf-document
wijziging akte van splitsing.pdf pdf-document
kostenoverzicht - veiling Marchantstraat 9 te Apeldoorn.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden (18-05-2018).pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
Aanvullende Info VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.