Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Rijndijk 94 Hazerswoude-Rijndijk

27

jun

Rijndijk 94
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 27 juni 2018
7 dagen vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 12 juni 2018 om 23:59.

Object

de bedrijfswoning met bedrijfsruimte, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rijndijk 94 te
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie H, nummer 254,
groot twintig are (20 a.) en vijfentachtig centiare (85 ca.).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie H, nummer 254, groot 20 are en 85 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 27 juni 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Traditioneel gebouwd op onderheids fundatie, let op funderingsherstel dient vermoedelijk te worden uitgevoerd. Gemetselde gevels met grotendeels isolatie en voorzetwanden, een aantal plekken vertonen vochtdoorslag en scheurvorming vermoedelijk uit funderingsproblematiek. Deels steenachtige begane grondvloer, let op: sommige plekken scheurvorming en verzakking zichtbaar.
Nu zijn er door de funderingsproblematiek een aantal stutten geplaatst om verder schade te beperken.

Het object heeft nu een bedrijfsbestemming, omzetting van bestemming naar wonen is wenselijk daar een aantal panden in omgeving ook een woonbestemming hebben, echter de buurpanden hebben tevens een horeca dan wel een maatschappelijke bestemming waarde en functie en type wijkt totaal af van het registergoed.
ODMH, omgevingsdienst Midden Holland heeft de bij hen bekende gegevens verstrekt, in 1999 is er een tankonderzoek geweest, deze is aanwezig in perceel en hier is tevens een kleine hoeveelheid olie en water in aangetroffen. Deze bodemmonsters in de omgeving duiden op geen verontreiniging van de grond.

Verkoper accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van feitelijke en/of juridische gebreken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bodemvervuiling en/of funderingsproblemen. De eigenaar van het object stelt dat er sprake van is van verontreiniging.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: er staan drie personen ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 65% van de koopsom over het wonen bestemde gedeelte (2%) en 35% van de koopsom over het overige gedeelte van de koopsom (6%) en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de kosten van het betekenen van het huurbeding.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 juni 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 augustus 2018..

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.