Troostlaan 6 Wagenborgen

21

apr

Troostlaan 6
9945 PV Wagenborgen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 21 april 2020
23 dagen vanaf 14:00
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 6 april 2020 om 23:59.

Object

het woonhuis met garage, schuur (onder)grond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Troostlaan 6, 9945 PV Wagenborgen, kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummers 4162 en 4161, groot vijfduizend negenhonderd en vierenzestig vierkante meter.
Voorzover bekend heeft het Registergoed gelegen in een gebied met aardbevingsschade. In een, in opdracht van Schuldeiseres ,opgemaakt taxatierapport de dato zesentwintig februari tweeduizend twintig staat vermeld:
“Er dient circa tweehonderd vierkante meter (200 m²) dak vervangen te worden. Deze is verrot door waarschijnlijk een te goede isolatie (koud dak)” en
“zwakte: Dakconconstructie dient vervangen te worden.
kansen: Bouwkundige gebreken herstellen/problemen oplossen.”

Gegevens makelaar:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Derde Kostverlorenkade 33
1054 TR AMSTERDAM
Tel. : 020 589 3010

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummers 4162 en 4161, groot vijfduizend negenhonderd en vierenzestig vierkante meter
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

dinsdag 21 april 2020 vanaf 14:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 mei 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op eenentwintig april tweeduizend twintig vanaf veertien (14.00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt het Registergoed in slag gelegd.
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
- het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
- Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is/ verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk tweeëntwintig april tweeduizend twintig bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Troostlaan 6 te Wagenborgen/61901155" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld |onder artikel 9 lid 1 van de AVVE,
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Veilingnotaris B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72653337;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Voorwaarden recht van opstal
Op het Registergoed zijn van toepassing de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van vestiging opstalrechten op zeven april tweeduizend zes verleden voor mr. M. Neijzing, notaris te Delfzijl, (destijds) notaris te, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op tien april tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 10326 nummer 137, voor welke bepalingen worden verwezen naar gemelde akte van vestiging, waarin staat vermeld:
"VOORWAARDEN EN BEDINGEN
Artikel 1. Omvang en inhoud zakelijk recht en aantal leidingen
1. Het zakelijk recht omvat het recht (voor het afvoeren van afvalwater) om in de strook grond, aan te leggen, in eigendom te hebben, te gebruiken en te onderhouden: een ondergrondse rioolleiding, betonput en een aantal inspectieputten met toebehoren (zoals één of meer kabels, afsluiters, ontluchtingskranen en soortgelijke met de buisleiding verband houdende werken)
hierna ook te noemen: het werk.
2. Het zakelijk recht is altijddurend en voor overdracht vatbaar. Het kan door de grondeigenaar met inachtneming van het bepaalde in boek 5, artikelen 87 en 88 van het Burgerlijk Wetboek worden opgezegd, indien de gemeente in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.
3. De gemeente heeft het recht het zakelijk recht op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in boek 5, artikel 88 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in boek 5, artikel 99 van genoemde wet is niet van toepassing.
4. Het einde van het zakelijk recht dient te blijken uit een notariële akte, welke dient te worden ingeschreven in de openbare registers. De grondeigenaar verleent voor alsdan aan de gemeente onherroepelijk volmacht, met name niet eindigend door overlijden of ondercuratelestelling, tot het verrichten van al hetgeen vereist wordt of wenselijk wordt geacht in verband met het einde van het zakelijk recht.
5. De kosten van de akte inhoudende de vestiging of beëindiging van het zakelijk recht, daaronder begrepen de kosten van registratie en inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers, zijn voor rekening van de gemeente.
Artikel 2. Te gebruiken extra oppervlakte en toegang
Voor herstelwerkzaamheden en calamiteiten mag de gemeente gebruik maken van de daarvoor benodigde oppervlakte, met inbegrip van de toegang. De plaats van de toegang zal in onderling overleg worden geregeld.
Artikel 3. Verplichtingen van de grondeigenaar
1. De grondeigenaar is verplicht te dulden dat de gemeente het in artikel 2 omschreven recht te allen tijde ongestoord kan uitoefenen.
2. De grondeigenaar staat de gemeente toe om op de strook grond alle werken uit te voeren, welke voor het in eigendom hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen of wijzigen van de buisleiding, afvoer en putten met toebehoren naar het oordeel van de gemeente nodig of wenselijk zijn.
3. De grondeigenaar zal zich onthouden van al datgene, waardoor het afvoeren van het afvalwater door middel van de gemaakt werken zou kunnen worden belet, belemmerd, geschaad als wel gevaar zou kunnen opleveren voor personen of zaken.
4. De grondeigenaar zal zich onthouden van het plaatsen, doen plaatsen of instandhouden van opstallen, waaronder het bouwen van kelders en putten, met inbegrip van gierkelders en mestputten, aanleg van wegen, met uitzondering van verharding van eigen lanen, en verder van al wat extra belasting op de buisleiding en putten zou kunnen betekenen, alsmede van het planten of hebben van opgaand hout, het graven van kanalen, afwateringssloten, greppels, enzovoorts, op de strook grond, zonder voorafgaand overleg en verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente, die nimmer op onredelijke gronden zal weigeren medewerking te verlenen. Ten tijde van het plaatsen van de rioolleiding is er ter plaatse sprake van opgaand hout. De gemeente is hiervan op de hoogte.
5. Het is de grondeigenaar niet toegestaan, tenzij na voorafgaand overleg en verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente anders is bepaald, op de strook grond, werkzaamheden te verrichten of te doen verrichte dan wel bewerkingen te doen ondergaan, waarvan de uitwerking zicht tot een grotere diepte dan zeventig centimeter beneden maaiveld uitstrekt. De gemeente zal de vereiste toestemming nimmer op onredelijke gronden weigeren.
6. De grondeigenaar is verplicht opstallen en opgaand hout, aanwezig of in de strook grond in strijd met het bepaalde in het vierde lid of de strekking daarvan, op eerste aanmaning geheel of ten dele te verwijderen ten genoegen van de gemeente of te dulden dat dit, indien binnen twee weken geen gevolg is gegeven aan de aanmaning, op kosten van grondeigenaar vanwege de gemeente geschiedt.
7. Ingeval van verwijdering, als bedoeld in het zesde lid, heeft de grondeigenaar alleen dan recht op vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade en gemaakte kosten, indien en voorzover zij betreffende opstallen, werken of beplantingen, hetzij reeds aanwezig ten tijde van de aanleg van de werken ten behoeve waarvan het zakelijke recht wordt gevestigd, hetzij aanwezig met schriftelijke voorafgaande toestemming van de gemeente en overeenkomstig de eventueel aan de toestemming verbonden voorwaarden. De vaststelling van de schadevergoeding zal geschieden op de wijze als in artikel 4 is bepaald.
Artikel 4. Schaderegeling
1. De vaststelling van de schade vindt in onderling overleg plaats. Zonodig wordt omtrent het bedrag van de schadevergoeding geadviseerd door een commissie van drie deskundigen, door de grondeigenaar en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen. De kosten van de commissie komen voor rekening van de gemeente.
2. Indien over de aan te wijzen deskundigen, of over het al dan niet verschuldigd zijn, dan wel over het bedrag van de schadevergoeding tussen partijen geen overeenstemming kan worden verkregen, zal de meest gerede partij de kantonrechter te Groningen verzoeken zo spoedig mogelijk een commissie van de drie deskundigen te benoemen ter vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding.
3. De beslissing van laatstgenoemde commissie is bindend en houdt mede in de verwijzing van een van de partijen in de kosten van de commissie of een verdeling van de kosten over de partijen.
Artikel 5. Garantieverlening door de grondeigenaar
1. De grondeigenaar staat er voor in dat derden geen rechten van gebruik of genot op de in het hoofd van deze overeenkomst omschreven strook grond hebben of, behoudens toestemming van de gemeente, zullen verkrijgen, welke de uitoefening van de bij de overeenkomst door de gemeente bedongen rechten kunnen belemmeren of op grond waarvan aanspraken op schadevergoeding jegens de gemeente geldend zouden kunnen worden gemaakt, een en ander voorzover hij hiervan kennis heeft kunnen dragen en de goede trouw, als bedoeld in Boek 3, artikel 11 van het Burgerlijk Wetboek meebrengt, alsmede dat:
a. de grondeigenaar bevoegd is tot vestiging van het zakelijk recht;
b. voorzover aan de grondeigenaar bekend in de strook grond geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn.
2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst tot vestiging van het zakelijk recht bestaande en door de grondeigenaar aan de gemeente medegedeelde afspraken van derden terzake van de strook grond, zowel ten aanzien van zakelijke rechten en gebruiksrechten als anderszins.
Artikel 6. Kwijting
De grondeigenaar heeft voor vandaag een vergoeding ontvangen ter grootte van driehonderd vijftig euro (€ 350,00) voor het vestigen van een zakelijk recht.
De grondeigenaar verleent de gemeente kwijting voor de betaling van de vergoeding en verklaart terzake van het in gebruik nemen van de strook grond ook tegen derden geen vordering meer geldend te zullen maken.
Artikel 7. Verplichtingen van de gemeente
1. Bij de uitoefening van de rechten en verplichtingen verbonden aan het zakelijk recht zal rekening worden gehouden met de belangen en wensen van de grondeigenaar en/of de rechtmatige gebruiker(s) terzake van de strook grond en zal zo weinig mogelijk hinder en schade worden veroorzaakt.
2. De gemeente zal de grond zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke cultuurtoestand brengen.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De gemeente stelt zich aansprakelijk voor alle door de aanlegwerkzaamheden, door het eigenlijke gebruik of de inspectie van het werk, dan wel door onderhouds-,
herstel-, vervangings- of verleggingswerkzaamheden veroorzaakte beschadiging of vernietiging van aan grondeigenaar toebehorend land, opstallen en andere zaken, met inbegrip van gewassen en voor de door de aanlegwerkzaamheden enzovoorts veroorzaakte directe belemmering van de exploitatie van het op de grond gevestigde bedrijf.
2. Indien ten gevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door of in opdracht van de grondeigenaar, schade aan het werk ontstaat, zal de gemeente de grondeigenaar hiervoor slechts aansprakelijk stellen, indien hem schuld kan worden verweten.
3. Indien ten gevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door of in opdracht van de grondeigenaar, ten gevolge van de aanwezigheid van het werk schade aan zijn eigendommen ontstaat, zal de gemeente deze schade slechts vergoeden, indien hem geen schuld kan worden verweten. De vaststelling zal geschieden op de wijze als in artikel 4 is bepaald.
4. De gemeente vrijwaart de grondeigenaar tegen alle vorderingen van derden wegens schade, welke door het leggen, hebben, gebruiken en onderhouden van het werk mocht ontstaan.
Artikel 9 Gevolgen beëindiging zakelijk recht
1. Bij algehele of gedeeltelijke beëindiging van de bij deze akte bedongen rechten en verplichtingen dan wel bij het einde van het zakelijk recht zullen partijen met elkaar overleggen of het werk, onderscheidenlijk het gedeelte ten aanzien waarvan de rechten en verplichtingen worden beëindigd, volledig verwijderd dan wel ter plaatse gelaten zal worden.
2. Ingeval van verwijdering zal de gemeente slechts verplicht zijn om het betrokken gedeelte van de grond weer in een zo goed mogelijke staat te brengen en om eventuele schade te vergoeden. De bij verwijdering ontstane schade zal worden vastgesteld op de wijze als in artikel 4 is bepaald.
3. Ingeval van handhaving zal het werk casu quo het betreffende gedeelte daarvan om niet eigendom van grondeigenaar worden."
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Delfzijl de dato tien februari tweeduizend twintig, in welk schrijven de gemeente Delfzijl stelt dat betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Delfzijl de dato tien februari tweeduizend twintig waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Wagenborgen" van de gemeente Delfzijl, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato negenentwintig januari tweeduizend twintig, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage)
(d) stukken van de werkorganisatie Deal-gemeenten (zijnde een samenwerkingsverband tussen de gemeente Delfzijl, Het Hogeland, Appingedam en Loppersum, op het gebied van Vergunningsverlening en Toezicht & Handhaving) de dato dertig januari tweeduizend twintig en drie februari tweeduizend twintig, waarvan kopieën aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 18. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 19. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 20.Bouwkundige staat
Voorzover bekend heeft het Registergoed gelegen in een gebied met aardbevingsschade. In een, in opdracht van Schuldeiseres ,opgemaakt taxatierapport de dato zesentwintig februari tweeduizend twintig staat vermeld:
“Er dient circa tweehonderd vierkante meter (200 m²) dak vervangen te worden. Deze is verrot door waarschijnlijk een te goede isolatie (koud dak)” en
“zwakte: Dakconconstructie dient vervangen te worden.
kansen: Bouwkundige gebreken herstellen/problemen oplossen.”
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Troostlaan 6, 9945 PV te Wagenborgen

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. dhr. A.L. Bos
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com
Fax: 020-3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com