Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Voorstraat 35 Wissenkerke

14

mei

2018

Voorstraat 35
4491 EV Wissenkerke

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 14 mei 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op zondag 29 april 2018 om 23:59.

Object

de onroerende zaak met achterliggende opstallen, schuur, ondergrond en tuin: omvattende een winkel op de begane grond; een woninggedeelte op de begane grond en eerste verdieping; en een aanbouw verdeeld in twee bouwlagen zijnde twee verhuurbare eenheden: bevattende een woonslaapkamer met eigen doucheruimte en keukenblokje en op de eerste verdieping een slaapkamer met badkamer, woonslaapkamer met keukenblokje en doucheruimte, keukentje, gelegen te 4491 EV Wissenkerke, Voorstraat 35, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L nummer 1359, ter grootte van twee are en zevenentachtig centiare (2 a 87 ca);

Bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestaan gebruik van het registergoed werd door de gemeente Noord-Beveland medegedeeld dat het bestemmingsplan "Bebouwde kom Wissenkerke 2005", van toepassing is, waarin de onroerende zaak een centrumbestemming heeft. Onder deze centrumbestemming valt detailhandel, horeca, kantoren, klein-schalige bedrijfsactiviteiten, wonen in combinatie met de hiervoor genoemde bestemmingen, waarbij uitsluitend permanente bewoning is toegestaan. Alleen na het verkrijgen van een vergunning daartoe is ook toegestaan: deeltijd-wonen, recreatie voor eigen gebruik. Momenteel is daartoe geen vergunning verleend. Op dit moment is wel toegestaan dat de verhuurbare eenheden gebruikt worden voor logies met ontbijt.

De bank heeft een beroep op het huurbeding gedaan. De rechtbank heeft een beschikking afgegeven waarin staat vermeld dat 3 dagen na betekening van de beschikking tot ontruiming mag worden overgegaan.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L nummer 1359, ter grootte van twee are en zevenentachtig centiare (2 a 87 ca);
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

maandag 14 mei 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen

Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen

mw. H.M.E. van der Weele

Telefoonnummer 0118-418110
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van Verkoper komen voor 52 % en voor rekening van Koper voor 48 % komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de achterstallige lasten zijnde het preferente deel van de waterschapslasten en de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting, welke volledig voor rekening van koper komen.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over 48 % van de koopsom op basis van de wettelijke rente vermeerderd met 2 %-punten over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voor¬waarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), en de Bij¬zon¬dere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 14 april 2018 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notaris.
Tot en met 29 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Tevens zijn de extra voorwaarden in verband met internetbieden van toepassing, zoals deze door Stichting NIIV zijn vastgesteld en dient de bieder on-line een internetborg van minimaal 1 % van de bieding doch met een minumum van € 5.000,- te hebben gestort op de wijze als is beschreven in de brochure "Online meebieden op de veiling". Indien de deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt, kan deze ook de bedoelde internetborg gebruiken ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE en deze borg ook als betaling van de waarborgsom of een gedeelte daarvan gebruiken. Het bieden voor een ander is niet toegestaan. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10 % van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juni 2018.

Foto's
Downloads
VEILINGVOORWAARDEN Voorstraat 35 Wissenkerke.pdf pdf-document
Voorstraat 35 Wissenkerke kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
uittreksel_kadastrale_kaart_4491EV35_13-07-2017_08-53-53.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.