Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Vredenburg 76  Utrecht

11

dec

Vredenburg 76
3511 BD Utrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 11 december 2018
28 dagen vanaf 10:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 26 november 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met balkon, gelegen op de vijfde verdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Vredenburg 76 te 3511 BD Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C complexaanduiding 9074-A, indexnummer 64, uitmakende het vierentachtig/zevenduizend tweehonderd drieëndertigste (84/7.233e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de zesenzeventig (76) woningen, gelegen op de tweede tot en met de zesde verdieping van het gebouw, inclusief daktuin op de tweede verdieping en balkons, fietsenstalling, alsmede bijbehorende toegangen, trappenhuizen en liften vanaf de begane grond, gelegen aan De Vredenburg te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, complexaanduiding 9074-A, appartementsindex 2, uitmakende het negenduizend vierhonderd veertien/zestienduizend vijfhonderdzevende (9.414/16.507e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het daarop aanwezige gebouw, gelegen aan De Vredenburg te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, nummers:
- 7413, groot een are vijf centiare;
- 7414, groot drie centiare;
- 7417, groot vijftien centiare;
- 9069, groot acht are zesentachtig centiare;
- 9070, groot achttien are zevenenzeventig centiare

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C complexaanduiding 9074-A, indexnummer 64,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

dinsdag 11 december 2018 vanaf 10:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op elf december tweeduizend achttien vanaf tien uur (10.00 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en voor dit gedeelte niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in dit gedeelte van het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming voor dit gedeelte van het Registergoed worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het overige gedeelte van het Registergoed en bestaat het overige gedeelte van het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op negentien november tweeduizend achttien. Zodra de beschikking is afgegeven zal deze worden gepubliceerd op de site van www. veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twaalf december tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800679/BDG" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Koper is bekend met het reglement van de vereniging: "Vereniging van eigenaars woningen gebouw "De Vredenburg", gevestigd te Utrecht, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op zeven januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 13420 nummer 174;
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten op zes november tweeduizend negen verleden voor mr. A.G. Hartman, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negen november tweeduizend negen in register Hypotheken 4, in deel 57435, nummer 18; en
Voorts is koper bekend met het reglement van de vereniging: "Vereniging van eigenaars woningen gebouw "De Vredenburg", gevestigd te Utrecht, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op vijftien mei tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op zestien mei tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 19495 nummer 156;
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op drie januari tweeduizend elf verleden voor mr. A.G. Hartman, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vier januari tweeduizend elf in register Hypotheken 4, in deel 59385, nummer 16; en
(c) een rectificatie van de splitsingstekening, vastgesteld bij akte op negenentwintig november tweeduizend twaalf voor mr. M. van der Wal-van Dijk, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig november tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4, deel 62219 nummer 126.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten een honderdvijf euro en negenzestig cent (EUR 105,69) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per drieëntwintig oktober tweeduizend achttien eenhonderd twee euro en zesentwintig cent (EUR 102,26).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: tweeduizend eenhonderd achtennegentig euro en drieëntachtig cent (EUR 2.198,83).
Artikel 15. Erfpachtvoorwaarden
Op het registergoed zijn van toepassing:
a. de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989 (AV 1989), welke zijn opgenomen in een akte op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor mr. H.A. Teijen, destijds notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de dienst voor het Kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig in register Hypotheken 4, deel 6242 nummer 19; en
b. de bijzondere voorwaarden zoals is vastgesteld bij akte vestiging erfpacht op zes november tweeduizend negen verleden voor een waarnemer van genoemde notaris Hartman, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de dienst voor het Kadaster en de openbare registers op negen november daarna in register 4, deel 57435, nummer 19,
welke Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden voorzover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uitte maken.
De canon is voor de duur van het gehele erfpachtrecht afgekocht
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"F. ERFPACHTVOORWAARDEN
In de onder B. vermelde akte van levering deel 57435 nummer 20 staat met betrekking tot de erfpacht en overige bijzondere lasten en beperkingen onder meer vermeld woordelijk luidende:
"5. Ten aanzien van de erfpacht en overige bijzondere lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de akte van uitgifte in erfpacht op zes november tweeduizend negen verleden voor een waarnemer van genoemde notaris Hartman, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde Openbare Registers op negen november daarna in register 4, deel 57435, nummer 19, waarin ondermeer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"DE UITGIFTE
8. Toepassing Algemene voorwaarden
8.1 De Uitgifte in erfpacht zal geschieden onder de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989 (AV 1989). Mitsdien maken de AV 1989 onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken dan wel ter aanvulling op de AV1989 bijzondere bedingen en/of voorwaarden worden gesteld. De AV 1989 zijn te verkrijgen bij StadsOntwikkeling, Afdeling Grondzaken Gemeente Utrecht, Ravellaan 1 te Utrecht.
8.2 De volgende definities uit de AV 1989 dienen te worden gelezen als volgt:
1. "uitgifte in erfpacht": de uitgifte in erfpacht van het appartementsrecht 2;
2. "opstallen": het toekomstige appartementencomplex De Vredenburg.
3. "Perceel grond"/"Perceel": het Perceel zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze uitgifteovereenkomst.
Enzovoorts
10. Kettingbeding: Bebouwing en inrichting van het Perceel
10.1 In het kader van het algemeen belang met name de beperking van (bouw)overlast in het centrum van Utrecht zal Erfpachter met inachtneming van het bepaalde in de BOO/BPO Vredenburg ten aanzien van de realisatie van het appartementencomplex De Vredenburg de realisatie van het appartementencomplex De Vredenburg voortvarend oppakken, waarbij geldt, dat bouw van het appartementencomplex De Vredenburg gerealiseerd zal zijn binnen maximaal 3,5 jaar te rekenen vanaf de datum van vestiging van de erfpachtrechten terzake van de 2 appartementsrechten. Indien de bouwvergunning wordt geschorst, wordt de genoemde periode van 3,5 jaar voor dezelfde duur geschorst. Nadat de bebouwing van het Perceel is voltooid zal de Gemeente het gebouwde inspecteren ten einde een verklaring te kunnen afgegeven dat het gebouwde voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening en is opgericht overeenkomstig de verleende bouwvergunning.
10.2 Schade als gevolg van de bouw en inrichting van het Perceel door of vanwege de Erfpachter toegebracht aan eigendommen van de Gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut zal door de Erfpachter aan de Gemeente worden vergoed.
11. Grondprijs (Canon)
enzovoorts
11.3 Met de betaling van de hiervoor in artikel 11.1 weergegeven grondprijs, is de canon voor de gehele duur van het erfpachtrecht afgekocht.
enzovoorts
14. Kettingbeding: Ingebruikneming en overdracht van de appartementsrechten koopwoningen
14.1 Na (onder)splitsing van het appartementsrecht is het verbod van artikel 12.1 van de AV 1989 niet van toepassing op vervreemding aan diegenen, met wie de Erfpachter een overeenkomst van aanneming van werk geeft gesloten ten behoeve van de bouw van één woning.
14.2 De Erfpachter is verplicht aan iedere eerste individuele koper van een appartementsrecht van een woning tevens een parkeerplaats voor één personenauto te leveren. Deze definitieve parkeerplaatsen zullen gelegen zijn in de ingevolge de BOO/BPO nog te realiseren Parkeergarage en op die parkeerplaatsen zal dan ook het erfpachtregime van de Parkeergarage van toepassing zijn. De parkeerplaatsen mogen uitsluitend in combinatie met een woning worden verkocht en geleverd.
Partijen onderkennen, dat ten tijde van het aangaan van de BOO/BPO Vredenburg het in de verwachting ligt, dat de Erfpachter op het moment van levering (ingebruikname) van de woningen de parkeerplaatsen, die duurzaam aan de woningen gekoppeld zullen worden, nog niet gebouwd zal hebben. Deze parkeerplaatsen zijn immers voorzien in de later te ontwikkelen parkeergarage onder het Vredenburg en de Catharijnesingel. Vooralsnog gaan partijen er van uit, dat Erfpachter aan iedere koper van een woning een tijdelijke parkeerplaats op basis van huur of bruikleen ter beschikking zal stellen tot het moment, dat de definitieve parkeerplaatsen gebouwd zullen zijn.
Op dat moment dient de Erfpachter aan de eigenaren van de woningen middels een tijdelijke zakelijk recht (tot 2070), dat onlosmakelijk gekoppeld zal worden aan de woningen per woning een parkeerplaats te leveren. Indien het erfpachtrecht Hoog Catharijne na 2070 gecontinueerd wordt, zal ook het zakelijk recht ten aanzien van de parkeerplaatsen gecontinueerd worden.
Partijen komen bij het aangaan van deze overeenkomst overeen, dat deze bepaling in de notariële akte van vestiging van het erfpachtrecht zal worden aangepast met inachtneming van de feitelijke omstandigheden en kennis alsdan, waarbij de doelstelling van deze bepaling in stand zal blijven.
15. kettingbeding: koopwoningen
15.1 De Erfpachter is verplicht voordat met de verkoop woningen een aanvang wordt genomen over de daarbij te volgen procedure van werving en selectie van gegadigden in overleg te treden met de directeur van de Stichting Woningnet c.q. Het vierde huis, gevestigd te Utrecht.
Het bepaalde in de Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht 1997 of de daarvoor in de plaats tredende regeling is in deze van toepassing. Dit houdt in, dat koopwoningen met een verkoopprijs tot de koopprijsgrens (prijspeil 1-7-2005 van € 181.512,--) uitsluitend verkocht kunnen worden aan gegadigden, die vooraf zijn goedgekeurd door de directeur van Woningnet c.q. Het vierde huis alsmede met inachtneming van de door deze directeur aangegeven volgorde.
Het gestelde in dit artikel met betrekking tot de verkoop van woningen is alleen van toepassing op de eerste individuele particuliere koper van een woning.
16. Kettingbeding: anti speculatiebeding
16.1 Ten aanzien van diegenen met wie de Erfpachter een koop(-/aannemings)overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van (de bouw van) één woning of één appartement is het bepaalde in 16.2 van toepassing.
16.2 In verband met het gestelde in artikel 16.1 van deze overeenkomst is de Erfpachter i.c. de individuele particuliere koper van een woning gehouden om indien hij/zij binnen vijf jaar na de datum van vestiging van het erfpachtsrecht tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het erfpachtsrecht aan derden – verlening van een zakelijk genotsrecht daaronder begrepen – overgaat, hiervan schriftelijk melding te doen het College van Burgemeester en Wethouders en te voldoen aan de volgende betalingsverplichting jegens de Gemeente, welke door de Gemeente overeenkomstig het gestelde in dit artikel wordt vastgesteld:
a. vanaf de datum van vestiging van het erfpachtsrecht tot en met 1 jaar nadien is de Erfpachter aan de gemeente een vergoeding verschuldigd van 100% van de overwinst;
b. gedurende het tweede jaar na vestiging van het erfpachtsrecht is de erfpachter een vergoeding verschuldigd van 80% van de overwinst;
c. gedurende het derde jaar na vestiging van het erfpachtsrecht is de Erfpachter een vergoeding verschuldigd van 60% van de overwinst;
d. gedurende het vierde jaar na vestiging van het erfpachtsrecht is de Erfpachter een vergoeding verschuldigd van 40% van de overwinst;
e. gedurende het vijfde jaar na vestiging van het erfpachtsrecht is de Erfpachter een vergoeding verschuldigd van 20% van de overwinst.
De overwinst is gelijk aan het verschil tussen de waarde van het registergoed bij vervreemding door de Erfpachter en het totaalbedrag van:
1. de kosten van verkrijging in erfpacht van het registergoed, vanaf de datum van uitgifte geïndexeerd met het CBS consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens dan wel een daarmee vergelijkbaar indexcijfer, indien het CBS eerstgenoemd prijsindexcijfer niet meer hanteert; en
2. kosten van verbeteringswerkzaamheden met betrekking tot het registergoed, mits deze blijken uit door de Erfpachter over te leggen nota's van derden (hierop dienen eventueel ontvangen subsidies in mindering te worden aangebracht).
Bij gedeeltelijke vervreemding c.q. verlening van een zakelijk genotsrecht zal zoveel mogelijk naar rato van de waarde van de verleende en resterende rechten gehandeld worden.
De waarde van het registergoed bij vervreemding is gelijk aan de koopsom, welke de Erfpachter van de hem opvolgende nieuwe Erfpachter ontvangt, tenzij de Gemeente van oordeel is dat genoemde waarde de koopsom overtreft. De waarde wordt in het laatste geval vastgesteld door de commissie van deskundigen, genoemd in artikel 27 van de AV 1989. Gedurende de periode vanaf de ontvangst van een schriftelijk verzoek tot geschilbeslechting tot en met de datum waarop de commissie van deskundigen beslist (c.q. de rechter vonnis wijst), wordt de termijn van vijf jaar van rechtswege gestuit. Indien bovenstaande berekeningswijze tot een negatief bedrag leidt, bedraagt de vergoeding nihil.
16.3 Onder de kosten van verkrijging in erfpacht van het registergoed worden in ieder geval begrepen: de afkoopsom van de canon, de aanneemsom, de kosten van centrale verwarmings-installatie en andere onroerende installaties, de kosten van meerwerk, de rente over vervallen termijnen op grond van de koopaannemingsovereenkomst, met een maximum van 3 procent (3%) van de koopsom, de legeskosten, de notariskosten en de verschuldigde omzetbelasting.
16.4 Onder de kosten van verbeteringswerkzaamheden met betrekking tot het registergoed worden in ieder geval begrepen: de kosten van tuinaanleg en de kosten van die zaken welke onderdeel in de zin van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek ("aard- en nagelvaste verbondenheid") uitmaken van het registergoed.
Ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten zal rekening worden gehouden met een afschrijvingstermijn van 10% per jaar.
16.5 Voor de hiervoor onder 16.3 en 16.4 bedoelde kosten dient de Erfpachter een taxatierapport te overleggen dat opgemaakt is door een onafhankelijk beëdigd makelaar, niet zijnde de makelaar die bemiddelt bij verkoop.
16.6 Het college van Burgemeester en Wethouders zal naar aanleiding van de schriftelijke melding van Erfpachter deze schriftelijk berichten omtrent de afwikkeling van deze bepaling. Het college van Burgemeester en Wethouders kan, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, vrijstelling verlenen van de betalingsverplichting als bedoeld in artikel 16.2. Een vrijstelling kan onder meer worden verleend in het geval de Erfpachter gedwongen is het registergoed te vervreemden, wegens:
a. echtscheiding, verbreking van een samenlevingsovereenkomst of verbreking van een partnerregistratie;
b. overlijden van de Erfpachter of diens partner
c. verandering van werkkring, waarbij de Erfpachter genoodzaakt is te verhuizen.
16.7 Partijen komen overeen, dat indien in de Gemeente Utrecht voordat de vijf jaren termijn die van toepassing is op dit antispeculatiebeding e.e.a. als vermeld in artikel 16.2. is verstreken, overgaat tot afschaffing of versoepeling van het antispeculatiebeding, deze gewijzigde voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op degene die alsdan Erfpachter is van één woning of één appartement.
17. Kettingbeding: Garanties
17.1 Alle op de in erfpacht uit te geven percelen te bouwen woningen zullen door de Erfpachter worden verkocht met verlening van een G.I.W.-garantie dan wel de daarvoor in de plaatskomende garantieregeling indien de G.I.W.-regeling wordt opgeheven. Dat wil zeggen dat van de G.I.W.- garantie in ieder geval de insolventiewaarborg en de G.I.W. arbitrageregeling van toepassing zijn. Met betrekking tot deze uitgifte in erfpacht wordt het bepaalde in artikel 5.2 van de AV 1989 aangepast met dien verstande, dat de omschrijving "ernstig gevaar" wordt gewijzigd in "gevaar".
18. Kettingbeding:
18.1 De Erfpachter verplicht zich jegens de Gemeente tot het gestelde in de artikelen 10, 14, 15, 16, 17, 21, 23 en 25 van deze overeenkomst.
18.2 Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het erfpachtsrecht, dan wel vestiging van een zakelijk gebruiks- of genotsrecht daarop, dienen in de overdrachtsakte of de akte van vestiging van het zakelijk recht bovengenoemde verplichtingen, alsmede deze bepaling en onderstaand boetebeding in hun geheel aan elke opvolger van het erfpachtsrecht of rechthebbende op het zakelijk gebruiks- of genotsrecht te worden opgelegd en ten behoeve van de Gemeente te worden bedongen en aangenomen.
18.3 In geval van het niet of niet behoorlijke nakomen of overtreden van het bepaalde in dit artikel en in de van toepassing verklaarde kettingbedingen kan aan degene, die niet of niet behoorlijk nakomt of overtreedt ten behoeve van de gemeentekas een boete worden opgelegd overeenkomstig het gestelde in artikel 22 van de AV 1989 onverminderd het recht van de Gemeente om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. De kosten van invordering van de boete, de nakoming en/of schadevergoeding zijn voor rekening van de partij, die nalatig is of overtreedt."
Enzovoorts
21. Kettingbeding: Bekendheid grootschalige (her)ontwikkeling Stationsgebied
21.1. Erfpachter verklaart ermee bekend te zijn, dat in het Stationsgebied Utrecht, waarvan het in erfpacht uit te geven Perceel deel uitmaakt grootschalige bebouwing en herontwikkeling zal plaats vinden met bouwhoogten tot 120 meter. Erfpachter is met deze bouwontwikkeling bekend en heeft hiertegen geen bezwaar.
21.2 Erfpachter is er tevens mee bekend, dat de grondprijs, die voor het in erfpacht uit te geven appartementsrecht wordt voldaan, is afgestemd op de totale grootschalige bebouwing en herontwikkeling in het Stationsgebied Utrecht. Indien de bebouwing en herontwikkeling het Stationsgebied op bepaalde onderdelen in zekere mate zal afwijken van het vigerende bestemmingsplan en/of het Structuurplan Stationsgebied zal dit geen gevolgen hebben voor de grondprijs.
21.3. Erfpachter zal echter jegens de Gemeente geen vergoeding of rechtspositie claimen, indien en voor zover de grootschalige bouwontwikkeling in het Stationsgebied geen doorgang vindt.
22. Erfdienstbaarheid van overbouwing
22.1 Ten behoeve van Erfpachter:
Ten laste van de gronden gelegen direct rondom het Perceel en ten behoeve van het Perceel verleent de Gemeente Erfpachter het recht van erfdienstbaarheid van overbouwing om vanaf niveau 2 de erkers zoals aangeduid in de bouwvergunning d.d. 28 mei 2008 nr. BV2071305, gezamenlijk groot ongeveer 95 m2 per bouwlaag (zie bijlage 1) voor de verdiepingen 2 tot en met 5 en ongeveer 36 m2 bvo voor verdieping 6, aan te brengen en in stand te houden, alsmede om in het dienend erf de poeren en damwanden aan te brengen en in stand te houden waarvan de plaatsing noodzakelijk was ten behoeve van het behoud van het monument en waarvan de definitieve locatie blijkt uit de tekening die als bijlage 6 is bijgevoegd".
23. Kettingbeding: Beheer en veiligheid
Erfpachter zal alle bepalingen en regelingen zoals deze zijn bijgevoegd bij de BOO/BPO Vredenburg betreffende verkeer, vervoer, veiligheid, bouwbeheer en bouwplaatsinrichting overeenkomstig het gestelde in artikel 2.3 en 20 van de BOO/BPO Vredenburg in acht nemen en als zodanig opleggen aan de door Erfpachter te contracteren aannemers.
Het betreft in deze ondermeer de navolgende bijlagen:
1. leidraad Veiligheid en Beheer;
2. leidraad beheer en veiligheidsparagraaf;
3. leidraad Beheer en Veiligheid;
4. bouwreglement herontwikkeling Stationsgebied;
5. leidraad uitvoeringsplan omgevingsbeheer bouwfase;"
Enzovoorts
25. Kettingbeding: Gedoogplicht
Ten laste van het Perceel en ten behoeve van het aangrenzend perceel in eigendom toebehorend aan de Gemeente gedoogt Erfpachter dat het resterend bouwdeel van het voormalig Muziekcentrum De Vredenburg en thans behorend tot de kelder van het Muziekpaleis Vredenburg zich voor een klein deel in het Perceel bevindt zoals blijkt uit de tekening die als bijlage 6 is bijgevoegd".
BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Ter gedeeltelijke uitvoering van de hiervoor geciteerde bijzondere erfpachtvoorwaarden vestigen partijen hierbij de in de artikelen 19 (commerciële ruimten en fietsenstalling) en 22 (woningen) omschreven erfdienstbaarheden en komen zij – voor zover nodig – overeen de kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen als hiervoor omschreven in de artikelen 10, 15, 17, 18 en 24 (commerciële ruimten en fietsenstalling) en 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 en 24 (woningen).""
Enzovoorts.
"I. VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING TEN BEHOEVE VAN HC EN UNICA
De verschenen persoon sub 1 verklaart:
a. dat ING Vastgoed en HC op negentien juni tweeduizend twaalf een raamovereenkomst "Energieopwekkingsinstallatie Hoog Catharijne, Utrecht" ("Raamovereenkomst") hebben gesloten, in welke overeenkomst is bepaald:
- dat HC als erfpachter casu quo opstalhouder van het winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht eigenaar wordt van de energieopwekkingsinstallatie (hierna te noemen "EOI installatie") door middel van een door de gemeente Utrecht te vestigen opstalrecht ten behoeve van HC, op welke EOI installatie (onder meer) het verkochte wordt aangesloten;
b. dat HC met Unica op zes juli tweeduizend twaalf een Exploitatie-overeenkomst heeft gesloten betreffende de exploitatie door Unica van de EOI installatie voor de opwekking en levering van warmte en warm tapwater ten behoeve van (onder meer) De Vredenburg, het Entreegebouw Hoog Catharijne, Clarenburg en de Catharijnesingelknoop te Utrecht.
c. dat ING en HC naast de Raamovereenkomst (onder meer) zijn overeengekomen dat ING de model aansluit- en leveringsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden goedkeurt en instemt met het kettingbeding, behorende bij na te melden kwalitatieve verplichting.
d. dat Koper ingevolge het bepaalde in de koop/aannemingsovereenkomst zich heeft verplicht met Unica een aansluit- en leveringsovereenkomst (hierna te noemen "ALO") met bijbehorende algemene voorwaarden te sluiten ter zake van de levering door Unica aan Koper van warmte en warm tapwater door middel van Hoog Catharijne B.V. ten behoeve van het verkochte.
De verschenen personen verklaren bovenstaande overeenkomsten in aanmerking nemende namens partijen bij deze ten laste van het verkochte en ten behoeve van HC en Unica of haar rechtsopvolgers – zonder dat door deze terzake enige vergoeding zal zijn verschuldigd – overeen te komen een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende de verplichting tot het (laten) hebben, houden, inspecteren, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van leidingen of aan die leidingen dienstbare voorzieningen zulks ten behoeve van de verwarming en de bereiding van warm tapwater van en voor de betreffende woonruimten van en naar de EOI installatie.
Vorenstaande verplichtingen zullen overgaan op al degene(n) die het verkochte onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen.
Degene(n) die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zal/zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onderhavige verplichtingen gebonden.
Bovenstaande kwalitatieve verplichting wordt hierbij door de comparant voor en namens HC en Unica aangenomen en aanvaard.
KETTINGBEDING
Mede in verband met voorschreven kwalitatieve verplichting ten behoeve van HC en Unica verklaart de comparant sub 1a het navolgende kettingbeding aan de koper en zijn rechtsopvolgers op te leggen, luidende als volgt:
Artikel 1
1. Koper verplicht zich jegens Unica om in (een) koopovereenkomst(en) met zijn rechtsopvolger(s) ten behoeve van Unica op te nemen de verplichting voor de nieuwe eigena(a)r(en) van (een deel van) het Verkochte en/of beperkt gerechtigde(n) tot (een deel van) het Verkochte tot het voor de duur van de Exploitatie-overeenkomst en een eventuele verlenging daarvan aangaan van een overeenkomst tot levering van warmte en warm tapwater volgens het model van de aansluit- en leveringsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden die alsdan door Unica gebruikt wordt.
Artikel 2
2. 1. Koper is jegens Unica verplicht om het hiervoor bepaalde, als kettingbeding bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte, alsmede bij elke vestiging van een zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar(s) en/of beperkt gerechtigde(n) op te leggen, voor deze verbindend te verklaren, deze verplichtingen voor en namens Unica te aanvaarden en in verband hiermee bedoelde bepalingen woordelijk op te nemen in de notariële akte van levering zodanig dat iedere nieuwe gerechtigde aansprakelijk wordt voor de nakoming van deze verplichtingen.
2. 2. Indien Koper tekort schiet in de nakoming van de in lid 1 vermelde verplichting tot het opleggen van de in dit artikel vermelde bepalingen aan een nieuwe gerechtigde zal hij ten behoeve van Unica, ter keuze van Unica, een terstond en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van dertigduizend euro (€ 30.000,00) voor iedere overtreding ofwel zal Unica vergoeding van schade kunnen vorderen, zulks onverminderd de voormelde verplichting om de ALO in stand te houden en na te komen.
De verschenen persoon sub 2, handelend als gemeld, verklaart namens Koper voormeld kettingbeding te aanvaarden."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 17. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 18. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar twee aantekeningen in voormelde openbare registers ter zake een besluit op basis van de Monumentenwet 1988, welke zijn ingeschreven ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op twintig juni negentienhonderd zevenenzestig in register Hypotheken 4, deel 1970 nummer 1, respectievelijk op vierentwintig april tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 13467 nummer 115.
Artikel 19. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Utrecht de dato tien augustus tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Utrecht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) de Omgevingsrapportage de dato tien augustus tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning voor privé-doeleinden.
Artikel 20. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 22. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 23. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Vredenburg 76 , 3511 BD te Utrecht

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. B. de Groot
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020-203016333