Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Wilhelminastraat 20 Vlaardingen

16

mei

2018

Wilhelminastraat 20
3134 CT Vlaardingen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 mei 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 1 mei 2018 om 23:59.

Object

het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te Vlaardingen en in eigendom toebehorend aan die gemeente, waarvoor een jaarlijkse erfpachtcanon moet worden voldaan groot negen euro en zes en veertig eurocent (€ 09,46), bij achterafbetaling te voldoen op één en dertig december van ieder jaar, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie B nummer 4580, groot één are en negen en dertig centiaren (01.39 are), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3134CT Vlaardingen, Wilhelminastraat 20

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te Vlaardingen en in eigendom toebehorend aan die gemeente, waarvoor een jaarlijkse erfpachtcanon moet worden voldaan groot negen euro en zes en veertig eurocent (€ 09,46), bij achterafbetaling te voldoen op één en dertig december van ieder jaar, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie B nummer 4580, groot één are en negen en dertig centiaren (01.39 are), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3134CT Vlaardingen, Wilhelminastraat 20
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 mei 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De erfpachtcanon bedraagt negen euro en zes en veertig eurocent (€ 9,46) per jaar, te voldoen op één en dertig december van ieder jaar. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteuren staan ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtcanon.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek,
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG informatie.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
informatie ruimtelijke plannen.PNG afbeelding
Kadastrale_Kaart_Vlaardingen_B_4580_22-03-2018_11-25-28.pdf pdf-document
(voorlopig) energielabel.pdf pdf-document
Akte houdende uitgifte in erfpacht.pdf pdf-document
kostenoverzicht Wilhelminastraat 20 Vlaardingen.pdf pdf-document
Akte houdende Bijzondere Veilingvoorwaarden Wilhelminastraat 20 Vlaardingen.pdf pdf-document
Algemene Voorwaarden gemeente Vlaardingen voor uitgifte Gemeentegrond in erfpacht.doc Word-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.